1. O vídeo como recurso educativo

O vídeo é un recurso moi interesante a nivel pedagóxico. Na seguinte ligazón un alumno de primaria (Xoel) fai un resumo do libro en banda deseñada da batalla de Las Navas de Tolosa

Presentación do libro de Navas de Tolosa

Hoxe en día contamos con comics moi interesantes para o estudo de historia ou arte, como os do profesor Pedro Cifuentes

*Traducir subtítulos nun vídeo de youtube: https://youtu.be/RTTKvKxYV0U?t=487

(Metodoloxías learnlife: https://learnlife.com/learning-paradigm/diversifying-methodologies#Examples%20in%20action)

 

2. Personalización dunha aula virtual

i. Clic en Engadir unbloque

ii. Escolemos un bloque HTML

 iii. Insertamos unha imaxe por exemplo

Descargamos por exemplo a seguinte imaxe: https://es.wikipedia.org/wiki/Tux#/media/Archivo:Tux.svg

O ancho da  imaxe deixámolo en 200 px

Non engadimos o Título do bloque

iv. Con isto xa teriamos o bloque na columna da dereita. Sen embargo coa axuda de javascript podemos engadir unha cor de fondo á sección 0 e a sección da cabeceira do curso. Para iso pinchamos na icona de código html e engadimos ao código xa existente o seguinte:

<script>
  //Primeira parte: Ocultamos o título e as migas de pan. Engadimos un cor de fondo ao cabeceiro
  estilosCSS = '.page-header-headings{visibility:hidden} #page-header .card{background-color:#4A95FF33;} .breadcrumb{visibility:hidden;} #section-0.section.main.clearfix{background-color:#B0F23D33;}';
  var styleElement = document.createElement('style');
  styleElement.appendChild(document.createTextNode(estilosCSS));
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(styleElement);
  //Segunda parte. Seleccionamos a sección do cabeceiro e gardámolo nunha variable
  var cabeceiro = document.querySelector('#page-header .card');
  //Gardamos na variable imaxe a url dunha imaxe e os estilos da mesma
  imaxe = document.createElement('img');
  imaxe.setAttribute('src', 'http://atio.es/pub/tux.png');
  imaxe.setAttribute('width', '10%')
  imaxe.setAttribute("style","float:left; margin-left:100px;margin-top:-90px");
  //Inserimos no cabeceiro a imaxe
  cabeceiro.appendChild(imaxe)
</script>

 

 

3. O servizo premium. Contratación voluntaria dun seguro

teléfono 881 86 99 00

soporte.premium@edu.xunta.es

4. Ferramenta de xestión do inventario

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3789

https://www.edu.xunta.gal/uac/premium/admin/login.php

 

5. Xestión de credenciais

 

6. Clonar un ultraportátil

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3060

 

7. A Maqueta Abalar Libre

a. Descarga da ISO: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazo/maqueta-abalar-libre/versions

b. Instalación da maqueta: https://www.youtube.com/watch?v=7gziHxPNKgA

c. Software para convertir unha ISO a un usb vivo: https://www.balena.io/etcher/

 

8. Escritorio gnome - xfce

A Maqueta Abalar dispón de dous escritorios distintos cunha estética cada un dos mesmos:

XFCE

GNOME

Para pasar dunha interface á outra, debemos de pechar a sesión

E escollemos a sesión desexada

Introducimos as credencias por defecto: usuario: alumno e contrasinal: alumno

9. O Centro de Software

10. O cliente offline. Sincronización

11. Traballamos co ultraportátil

          A. Manexo do Firefox

          i. https://blog.atio.es/node/250

          ii. https://blog.atio.es/node/253

          B. Facer unha captura de pantalla. Engadir un recadro co Inkscape

          i. Facer unha captura dunha zona de pantalla

          A maqueta Abalar conta con dúas ferramentas diferentes para facer capturas de pantalla: Xfce4-screenshooter e Shutter

 

          ii. Engadir un recadro de cor. Para isto empregaremos o programa inkscape. Por exemplo engadimos un recadro en cor azul a un elemento do menú da última captura

          C. Imprimir en pdf. PDF Shuffler

          i. Extraer unha páxina. Quedar só coa primeira páxina deste exame de selectivo

          ii. Xunta dúas páxinas nun só documento. Engade a bibliografía ao seguinte documento

          D. Comprimir ficheiros en zip

          i. Crea un cartafol no escritorio

          ii. Descarga estas imaxes e móveas ao cartafol creado no paso anterior

                    http://atio.es/pub/g1.jpg

                    http://atio.es/pub/g2.jpg

                    http://atio.es/pub/g6.jpg

                    http://atio.es/pub/g7.jpg

          iii. Comprime o cartafol en formato zip

       

        v. Crea un recurso Ficheiro para que os alumnos poidan descargar as imaxes comprimidas

            Activar a edición >   Engadir unha actividade ou recurso > Ficheiro

     

              Proba a descargalo ficheiro e descomprimilo

    vi. Crea unha etiqueta ou unha páxina e pinchando na icona de Xestionar Ficheiros sube o ficheiro comprimido. Unha vez subido, procede a descomprimilo, para iso fai un clic no botón dereito do rato e escollemos a opción Descomprimir

         Seguidamente pincha na icona de Inserir ou editar imaxe > Examinar repositorios > Ficheiros incrustados e escolle unha imaxe. Finalmente, Gardar.

 

 

12. Crear tarefas.

          A. Colgar unha práctica en pdf e os alumnos fan entrega da mesma, tamén en pdf

          i. Crear unha tarefa.

E en ficheiros adicionais xuntamos o Enunciado da práctica

No caso no que o profesor queira mellorar a estética, pode xuntar coa ferramenta "Xestionar ficheiros" un arquivo pdf, e publicar unha imaxe dun logo que lle guste e chame a través dun hipervínculo ao ficheiro, quedando do seguinte xeito:

Se o profesor desexa enviarlle un ficheiro coa corrección da práctica, ou un ficheiro de audio explicando os erros ou posibles melloras, debe de seleccionar "Ficheiros de comentarios" dentro de Tipos de retroalimentación.

   

    ii. E como entrega as tarefas o alumnado? Que é o que visualiza?

Para iso, nunha nova xanela privada, ou empregando outro navegador, logueamonos coas credenciais dun alumno matriculado neste curso.

Como podemos observar a interface do alumno é sinxela, de maneira que só ten que pinchar en "Engadir entrega". Fai entrega da mesma: Posible solución

          iii. E como visualiza a entrega o profesor?

Debe de acceder á propia práctica, e aparécelle un aviso do número de alumnos que fixeron a entrega da mesma o os que faltan por avaliar.

E seguidamente pincha en Ver/cualificar todas as entregas

Escolle o alumno e pincha en Cualificación

 

E pode correxir directamente o pdf, aínda que para isto debe de contar cunha tableta gráfica ou ben unha tablet, engade a cualificación, os comentarios que considere oportunos. E no final da columna da dereita tamén pode engadir os fichieros que considere. Isto ten utilidade cando o profesor fai unha corrección global dunha práctica grabando a súa voz, cun dispositivo móbil ou coa axuda de diferentes programas como pode ser o Audacity

 

iv. E como visualiza o alumno as notas e comentarios?. Simplemente pinchando na propia tarefa ou na columna da esquerda en Cualificacións

 

E pinchando na propia tarefa:

 

 

  B. Tarefa de lectura

Unha tarefa que pode resultar interesante en determinadas ocasiós é a de facer un resumo dun texto facilitado polo profesor, engadindo unha análise de texto de tipo persoal e conclusións propias. Tería os seguintes obxectivos e habilidades:

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

 

TRABALLO DO DOCENTE:

Debes de ler a seguinte nova. Seguidamente debes de redactar un resumo da mesma empregando o procesador de textos. Finalmente debes de entregar a tarefa en formato pdf no prazo establecido.

Recursos a empregar: dicionarios en liña

 

TRABALLO DO ALUMNADO

1. Ler a nova: https://blog.atio.es/node/143

2. Redactar un comentario, resumo, conclusión, etc. empregando o procesador de textos Writer

Posible resposta: https://blog.atio.es/node/144

3. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor de writer

     b. Imprimindo a pdf

4. Subir o pdf ao EVA

 

 

C. Tarefa de investigación

Procurar un artigo de prensa de actualidade relacionado co tema tratado. Aceptanse xornais e revistas de papel ou dixitais. A data da nova non será máis antiga dos 6 meses. Seguidamente débese facer un comentario do artigo. Unha vez rematado o comentario débese de engadir un anexo coa ligazón á nova (no caso de ser dixital) e unha captura ou unha foto da nova orixinal.

O obxectivo da actividade non é facer un resumo da nova. Débese facer unha análise crítica e establecer conclusións, relacionándoa coa materia impartida na aula.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

 

ENUNCIADO DA TAREFA

Procura unha nova que teña unha antiguedade máxima de 6 meses relacionada coas Enerxías Alternativas. Seguidamente redacta una comentario da mesma, facendo unha análise crítica e relacionando cos contidos estudados nesta unidade.

O comentario estará formado por unhas 500 palabras. No mesmo ficheiro e na parte final debes de engadir un anexo coa ligazón da nova orixinal e unha captura de pantalla  da mesma.

Data Límite: 10/12/2018 (non se poderá entregar fóra de prazo)

 

TRABALLO DO ALUMNADO

1. Procurar unha nova relacionada coa temática tratada.

2. Redactar un comentario empregando o procesador de textos Writer

3. Engadir a última folla un anexo. Neste apartado debe de aparecer:

 • A url da páxina web na que aparece a nova
 • Unha captura de pantalla da mesma

4. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor do Writer

5. Subir o pdf ao EVA

 

 

D. Tarefa de presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral

   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

 

ENUNCIADO DA TAREFA PUBLICADA POLO DOCENTE

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula

Data Límite: 10/12/2018 (non se poderá entregar fóra de prazo)

Recursos: Creación de presentacións eficaces

 

TRABALLO DO ALUMNO

1. Crear a presentación empregando Impress

(Podes empregar a presentación do tutorial de FreeMind como exemplo)

2. Editar o texto do orador co que se comenten as diapositivas empregando o procesador de textos Writer

3. Inserir os dous documentos nun cartafol e comprimilo en formato zip

4. Subir o archivo zip ao EVA

 

E. Tarefa de mapa mental

Outra tarefa interesante para axudar ao alumno a afianzar os conceptos clave dunha unidade didáctica son os mapas mentais:

Titorial Freemind

Exemplo Freemind

 

1. Descarga o ficheiro menu_aplicativos no teu ordenador

2. Abre o documento empregando o software FreeMind.

3. Verás o esquema do Menú de aplicativos da maqueta abalar, explora o esquema e completa os programas que faltan.

4. Completa o mapa mental, formado por un nó central chamado "Menú de aplicacións". Deste nó colgan as categorías de    programas da maqueta Abalar, completando como mínimo dúas delas: Gráficos e Ciencias, aínda que podes engadir as que desexes. De cada unha das categorías deben de colgar a súa vez os diferentes programas. Por exemplo de Ciencias colgarían: Stellarium, Avogadro, etc. (Non é necesario engadir imaxes, nin notas.)

5. Exporta o documento como unha imaxe (png ou jpg) na ruta: Ficheiro>exportar>como...

6. Entrega o ficheiro de imaxe exportado con FreeMind a esta tarefa.

 

 

13. As copias de seguridade

 

14. Traballo por proxectos e medoloxías colaborativas con Agueiro

 

1. O portafolio dixital. Agueiro

a. Gardar ficheiros e crear un portafolios dixital en Agueiro

b. Crear grupos en Agueiro

 

1. Presentación persoal

2. Documentación do proxecto

          a. Formación inicial

          b. Formación avanzada

          c. Formación para coordinadores

          Youtube. Canle Espazo Abalar

                         David Castro

                         Javier Prado Espiñeira

                         Markos Mendiguren

                         Aurora V

                         Harold

3. Xeneralidades do proxecto

        a. Vídeo de presentación

        b. Aprender facendo. Aldana

        c. Presentación

        d. Centros E-Dixgal

4. Uns enlaces dixitais

5. Evaformacion

          https://evaformacion.edu.xunta.gal/

6. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit

 

Escollemos a editorial:

E seleccionamos os temas da materia

Contidos Dixit

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/dixit

7. Crear un curso. Elixir materia.

i. Ir ao fondo da páxina es premer en "Todas as materias"

ii. Clic en A Coruña

iii. Clic en Cursos de formación

iv. Engadir unha nova materia

v. Engadimos nome completo e nome curso (o nome curto non pode coincidir con outro curso do evaformación)

vi. E clic en gardar e presentar

vii. Escollemos a materia (bloque na columna da dereita)

8. Matricular ao alumnado

Clic en Matricular usuarios

E buscamos os alumnos segundo o código do curso, por exemplo: "c2002171", e seleccionamos os alumnos que consideremos

Finalmente clic en Matricular usuarios

9. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións

 

a. Activar a configuración

b. Formato da materia. Escollemos "Formato dos temas". Clic en gardar e presentar

Activamos a edición

E engadimos os temas que desexemos

10. Foro de novas

Cando se crea un curso novo, Moodle automaticamente crea a Foro de novas. A función deste foro é a de informar ao alumnado das normas de funcionamento, do que ten que entregar, dar tarefas a realizar, facilitarlle exames doutros anos, libros de lectura obrigatorios, etc. En definitiva, é un taboleiro no cal está toda a información que precisa coñecer o alumnado para poder cursar con éxito a materia. Debemos de ter en conta que son moitos os pais que axudan aos alumnos nos seus fogares e eles non contan con esta información agás que apareza nalgún sitio. O foro de novas é o sitio idóneo.

Debemos ter en conta que o Foro de novas a información flúe de maneira unidireccional, desde o docente ao alumnado. Se un alumno ten dúbidas debe de empregar o foro de dúbidas. Por cada nova que o docente cree no Foro de novas, o alumnado recibe unha notificación. Debemos de ter claro que o aviso non o recibe de maneira instantánea, senón cando se execute no servidor unha tarefa cron.

 

11. Foro de dúbidas

Como o seu nome indica serve para a aclaración de dúbidas. A un alumno chegaralle unha notificación de cada unha das respostas que se dán no foro sempre e cando estea subscrito.

Para engadir un foro, o profesor debe de activar a edición e logo clic en Engadir unha actividade ou recurso:

 

12. Inserir libro de Edebé

a. Desde as pestanas

O profesor non pode esar en modo edición.

Unha vez escollida a unidade didáctica e a sección na que se quere inserila, débese premer no botón de sincronizar (no fondo da páxina)

b. Desde atopar recursos > búsqueda avanzada

13. Libros de Edebé on+

         Presentación

14. Libros de Planeta (profe e alumno)

a. Desde as lapelas

b. Desde engadir Actividade

i. Activar edición

ii. Engadir actividades ou recursos

Seleccionamos curso, materia e tema

Gardar e presentar

15. Libros de Netex (scorm e smart)

a. Formato Scorm.

i. Desde Atopar recursos > Búsqueda avanzada

ii. Desde as lapelas

b. Forma Smart

Desde Engadir activides e recursos > Smart ClassRoom

 

16. Creación de etiquetas

En ocasións, desexamos que a apariencia dunha aula virtual sexa parecida a unha páxina web. Con isto acadamos que certa estética. Vexamos un exemplo:

O primeiro que facemos é engadir a etiqueta Pai, neste exemplo é a etiqueta onde aparece o logotipo de Writer

i. Engadir unha actividade ou un recurso > Etiqueta

2. Subimos a imaxe do logotipo de writer

https://i.ytimg.com/vi/XusjjbBm81s/maxresdefault.jpg

 

 

Se desexamos darlle un cor de fondo engadimos un pouco de código html

Ao pinchar na icona de html veremos un texto parecido ao seguinte:

<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>

O que debemos de facer é engadir ao principio do mesmo:

<div class="alert alert-info" role="alert">

Se desexamos outro cor diferente podemos empregar:

<div class="alert alert-success" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-danger" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-warning" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-info" role="alert"> </div>

E no final do código pechamos a etiqueta div con:

</div>

Quedando do seguinte xeito:

<div class="alert alert-info" role="alert">
<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>
</div>

Seguidamente duplicamos esta etiqueta e movémola á dereita. Será a etiqueta fillo:

E xa na etiqueta fillo, volvemos a editar e escollemos opción Mover cara á dereita

E procedemos a eliminar o logotipo e engadir a información que vexamos de interese.

 

 

 

 

17. Crear unha páxina. Hipervínculos, imaxes, youtube, vídeos propios.

A. Hipervínculo

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Escribimos un texto, por exemplo "Calculadora", seleccionamos e prememos na icona do hipervínculo

iii. E pegamos por exemplo a seguinte URL: https://calcme.com/

* Actividades con resposta: https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=409

 

B. Imaxes

i. Descargamos unha imaxe. Na seguinte ligazón explícase diferentes formas de descargar unha imaxe: https://blog.atio.es/node/247

Por exemplo a seguinte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Cidade_da_Cultura_01-06.JPG

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Clic na icona das imaxes

e procedemos a subir a imaxe

 

O tamaño da imaxe podemos establecelo en porcentaxe en vez de en pixeles

C. Un vídeo de Youtube

i. Abrimos por exemplo o seguinte vídeo en Youtube: https://www.youtube.com/embed/KfmWdwmuNL0

ii. Clic en compartir

iii. Clic en inserir

iv. Copiamos o código html

v. Clic na icona de html e pegamos o cógido recén copiado

vi. Gardar e visualizar o vídeo

D. Publicar no EVA un vídeo propio: https://edixgal.atio.es/node/52

         Vídeo de exemplo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

*Traducir subtítulos nun vídeo de youtube: https://youtu.be/RTTKvKxYV0U?t=487

(Metodoloxías learnlife: https://learnlife.com/alliance/methodologies)

 

18. Publicar un documento pdf (descargar odt)

i. Descargamos o seguinte documento: https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/edixgal_agra/mindfulness.odt

ii. Imprimos en pdf

iii. Crear un etiqueta

iv. Clic en xestionar ficheiros, e subimos o ficheiro en formato pdf

Despois de subilo ficheiro, pechamos a ventana do xestor

v. Escribimos un texto, por exemplo ficheiro, seleccionamolo e cic no botón do hipervínculo. Tamén poderiamos subir unha imaxe e enlazala co ficheiro incrustado.

Examinar repositorios > Arquivos incrustados

E clic no logo do ficheiro > Seleccionar este ficheiro

 

19. Publicar un vídeo en Moodle

O primeiro que debemos facer é comprobar o tamaño do vídeo. Debemos de ter en conta que non podemos subir un ficheiro moi pesado ao moodle. O motivo non é técnico, xa que os docentes contamos un amplo espazo para a subida de ficheiros. Debemos de ter en conta que o alumnado gastará datos para a súa descarga e polo tanto é conveniente diminuír a cantidade de megabytes a utilizar.

Para alixeira o tamaño do vídeo podemos empregar o programa Handbrake

Clic en Picture e no apartado Strore Geometry, baixamoslle o tamaño ata o desexado. Con un width de 512 mantén unha visualización moi boa. Ao ir baixando o ancho, automaticamente xa adapta o alto (height). Tamén deberemos definir o nome do ficheiro e o cartafol de saída. Fixámonos que o Handbrake cambia a extensión a m4v, pero unha vez convertido o vídeo, e forma manual podemos renomear a extensión, pasando de m4v a mp4.

 

i. Descargamos o seguinte vídeo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

ii. Creamos unha nova páxina ou etiqueta

iii. Clic en Xestionar os ficheiros

iv. Subimos o ficheiro

v. Clic en insertar ou editar vídeo/audio

vi. Clic en examinar repositorios

 

vii. Clic en Ficheiros incrustados e seleccionámolo.

viii. Aínda que temos varias opcións no apartado multimedia, neste caso insertámolo e gardamos.

 

O vídeo é un recurso moi interesante a nivel pedagóxico. Na seguinte ligazón un alumno de primaria (Xoel) fai un resumo do libro en banda deseñada da batalla de Las Navas de Tolosa

Presentación do libro de Navas de Tolosa

Hoxe en día contamos con comics moi interesantes para o estudo de historia ou arte, como os do profesor Pedro Cifuentes

1. Ver unha imaxe a tamaño máis grande cando pinchamos nela empregando lightbox

a. Descargamos unha imaxe das que atopamos na seguinte ligazón

http://atio.es/pub/galeria/

Por exemplo esta:

 

b. Co Gimp escalámola a un tamaño máis pequeno, por exemplo a 250*167px

 

c. Creamos unha nova publicación tipo páxina

d. Creamos un cartafol co módulo mkdir

e. Subimos das dúas fotos ao cartafol, pero só inserimos a máis pequena na publicación.

f. Selecionamola e creamos un hipervínculo a foto máis grande

g. Editamos o código, pinchando en Desactivar texto enriquecido, e veremos algo así:

<p><a href="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1.jpg"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1_p.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a></p>

h. Dentro de <a href....    engadimos rel="lightbox"

<p><a href="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1.jpg" rel="lightbox"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/centros/ceipvirxedabarca/system/files/u33/foto1_p.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a></p>

 

2. Publicar un vídeo propio. Empregaremos o seguinte vídeo, por exemplo:

https://atio.es/fi/video.mp4

a. Antes de nada sacamos unha captura de pantalla do vídeo, que será o poster.

b. Descargamos o vídeo

c. Creamos un páxina

d. En fichieros adxuntos subimos o ficheiro de vídeo e o poster

e. Introcimos o código. Podemos empregar de modelo o seguinte, aínda que teremos que personalizar o scr tanto do poster como do vídeo

 

<div style="text-align:center;">

<video controls="controls" autostart="0" preload="none" poster="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/poesia_15.png">

<source src="http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplabartapose/system/files/VID-20210519-WA0015.mp4" type="video/mp4" />

O teu navegador non soporta este vídeo.

</video>

 </div>

Con esto teremos un vídeo que non só non se autoreproduce, senón que ademais non comeza a descargar de forma automática ao acceder á páxina web, con conseguinte aforro de datos dos usuarios da páxina

 

3. Engadir mapas de Google maps

Experiencia do ceip Eugenio López: https://colexioeugeniolopezcee.blogspot.com/2019/05/fontes-e-lavadoiros-de-cee.html

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=19TiuzAHNSm3v8gVS5AOB0NZLE_zNKF1z" width="640" height="480"></iframe>

4. Inserir presentación Genially

Genially é unha aplicación web que permite crear de maneira moi intuitiva moitos tipos de contidos. Moi interesante a gamificación. Vexamos un exemplo:

https://view.genial.ly/5ea484238cfd990d7d83c2bc/game-ahora-caigo-sumas-y-restas

Pinchamos en compartir:

E copiamos o código do iframe situado no insert

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1200px" height="675px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5ea484238cfd990d7d83c2bc" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

 

5. Visualizar os contidos dunha páxina amiga.

a. Creamos unha páxina

b. Pinchamos en "Desactivar texto enriquecido" e pegamos por exemplo o seguinte código:

<div id="result">
</div>
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$( "#result" ).load( "https://www.edu.xunta.gal/centros/cracoristancosantacomba/node/277 #node-277" );
</script>

 

Musicca. Aprendendo notación musical

https://www.musicca.com/es

 

Lingua Castelá. Uns cantos libros en pdf

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

 

Khan academy

https://es.khanacademy.org/

 

Xeografía e Historia: Mapas: google maps

https://artsandculture.google.com/ 

https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum

 

Matemáticas: Un exemplo con JavaScript, para o estudio dos números enteiros

function resta(a,b){

return (a-b)
}

console.log(resta(2,-4))

Outros exemplos: https://blog.atio.es/node/406

Matemáticas e debuxo técnico: Geogebra

http://espazoweb.com/dtxd/?p=456

 

Exemplos de xeometría dinámica con geogebra: http://www.xelmirez.com/debuxo/figurasgg.htm

 

Xelmirez I: http://www.xelmirez.com/debuxo/fotocopiadora.htm

 

Traballo por proxectos con Alberto Sacido (Linguas)

https://www.youtube.com/watch?v=KM---xILPAM

 

Bioloxía e Educación Física. Estudio do corpo humano.

biodigital.com

 

Lingua inglesa. Comentario dun vídeo de Regina Pessoa

https://www.youtube.com/watch?v=-HDaoOEUhDI

 

Linguas, valores. Talía Teatro

https://youtu.be/BBCMFmpmYVQ?t=635

 

Bioloxía e Tecnoloxía. Greenpeace

https://www.youtube.com/watch?v=1Rf7iQY9Gcg

 

Historia. Miguel Abraira

https://anchor.fm/miguelabraira

 

Telegram online

https://web.telegram.org/k/

 

Lumi. Edición de contidos h5p offiline

https://lumi.education/

A moitos docentes gústanos que a aula virtual teña unha certa apariencia cunha páxina web. Para isto empregamos moito o recurso etiqueta.

Sen embargo, esta disposición tamén presenta un problema. Ao incrementar os contidos, resulta bastante pesado o desprazamento ao longo da aula virtual, empregndo a roda do rato. Unha maneira de solventalo é creando sección colapsables, é dicir, que por defecto aparezan minimizadas e ao clicar nun botón que se expandan:

Para crear isto, pegamos o seguinte código como código html e introducimos os textos, vídeos, etc substitíndo o texto "Engadir contido aquí" polos contidos desexados, pero mantendo o resto do código.

 

<div id="nova">
      <i style="cursor: pointer;" class="fa fa-bars fa-2x amosar" id="amosar" aria-hidden="true"
        onclick="let texto = this.parentElement.parentElement.getElementsByClassName('contido')[0]; mostra_oculta(texto);"></i>
      <div class="contido">
        Engadir contido aquí

      </div>  
</div>

 <script>
 function mostra_oculta(texto){
  texto.style.display = (texto.style.display == 'none') ? 'block' : 'none';
  texto.style.border= "0px solid #cccccc";
  texto.style.padding= "10px";
 }

 window.onload = function(){
  var textos = document.querySelectorAll(".contido");
  for (var i=0; i<textos.length; i++){
    textos[i].style.display = 'none';
  }
 }

 </script>
Tanto en Webs Dinámicas como en Edixgal dispoñemos dun conxunto de tarefas chamadas H5P.

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonapontevedrad6/aulavirtual/course/view.php?id=82

 

1. Como empregar as tarefas H5P

2.. Neste exemplo escollemos a tarefa Audio Recorder. Engadimos o título

3. E con isto, os alumno terán un botón para gravar a súa voz, aínda que de momento terán que empregar Chromiun

4. Sen embargo, é moi posible que esta mesma tarefa o docente queira empregala en distintas unidades didácticas. Para isto debe de incrustala dentro dunha etiqueta ou ben dunha páxina web, empregando a seguinte orde e engadindo o título da tarefa, respectando maiúsculas e minúsculas:

Polo tanto, creamos  unha etiqueta ou ben unha nova  páxina e engadimos o seguinte texto de forma directa (non a través de código html):

{h5p:Resumo}

E desta maneira dispoñemos desta actividade onde desexemos e as veces que precisemos, ben dentro dunha etiqueta ou no medio duns apuntes creados nunha páxina.