No Arch Linux dispoñemos de moitas formas de instalar programas. Como en calquera outra distribución, abonda con que teñamos conexión á rede.

1. PACMAN (terminal)

Instalación paquetes
pacman -S “paquete” #Instala un paquete.
pacman -Sy “paquete” #Sincroniza repositorios
Actualización paquetes
pacman -Sy #Sincroniza repositorios.
pacman -Syu #Sincroniza repositorios e actualiza paquetes (fai un upgrade)

Procurar paquetes
pacman -Ss “paquete” #Busca un paquete.

Eliminar paquetes
pacman -R “paquete” #Borra paquete sen as súas dependencias.
pacman -Rs “paquete” #Borra paquete e as súas dependencias non empregadas.

2. MAKEPKG (terminal). Instalación de paquetes AUR

É unha utilidade para compilar e construir paquetes que poidan ser instalados coa ferramenta pacman. Polo tanto makepkg é un script que automatiza o proceso de construción de paquetes

En xeral trátase de descargar no equipo un paquete publicado en https://aur.archlinux.org

E a páxina devolve o resultado da procura que fixemos. Copiamos o link cun clic co rato

E abrimos o terminal e procedemos a instalalo do seguinte xeito:

cd /tmp

git clone https://aur.archlinux.org/openshot-git.git

cd openshot-git

makepkg -si

Sen embargo é posible que aparezan problemas de dependencias.

Neste caso teremos que ir á sección de dependencias e proceder a instalalas, tal e como fixemos con openshot-git.git

Sen en embargo, a comunidade de Arch Linux pon á disposición dos usuarios a ferramenta Chaotic. Esta permite a instalación de paquetes AUR do mesmo xeito do que o facemos con pacman. Na seguinte ligazón que explicado como se instala esta ferramenta:

https://blog.atio.es/node/494

3. YAOURT. O xestor de instalación Yaourt serve para a instalación de paquetes AUR empregando o terminal

Para a instalación de Yaourt no sistema empregamos as seguintes instrucións:

sudo pacman -S --needed base-devel git wget yajl
cd /tmp
git clone https://aur.archlinux.org/package-query.git
cd package-query/
makepkg -si && cd /tmp/
git clone https://aur.archlinux.org/yaourt.git
cd yaourt/
makepkg -si

E xa para empregar Yauort

Instalar

yaourt -S handbrake

Desinstalar

yaourt -R handbrake

 

3. YAY

Instalación da ferramenta yay

sudo pacman -S base-devel
sudo pacman -S git
cd /opt
sudo git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
sudo chown -R usuario:users ./yay
cd yay
makepkg -si

Exemplo de instalación

yay -S balena-etcher

 

2. Octopi. Trátase dun xestor de instalación de aspecto e un funcionamento similar similar ao Synaptic

A súa vez para instalalo, podemos facelo desde o terminal

pacman -Sy octopi

3. Discover. Trátase doutro xestor de instalación de software. Da soporte a paquetes Flatpak

pacman -Sy discover

 

4. PAMAC. É unha ferramenta moi interesante, pois este xestor dá soportea Alpm, Aur, Flatpak e Snap

5. Flatpak

O primeiro que debemos de facer para instalar paquetes Flatpak é instalar no propio sistema o programa flatpak. Tan só o teremos que instalar unha vez e valerá para sempre

pacman -Sy flatpak

Para descargalos paquetes, recomendo facelo desde esta páxina:

https://flathub.org/

Eliximos o paquete a descargar, por exemplo o Pinta

e pinchamos no botón install

E descargamos o paquete

Co terminal, procedemos a instalar o paquete coa instrución:

flatpak install com.github.PintaProject.Pinta.flatpakref

Respondemos cun Y tres veces e comeza a descargar a instalar o software

No caso que queiramos desinstalar un programa previamente instalado co Flatpak, debemos de empregar a seguinte instrución flatpak uninstall nomedoprograma. Neste caso que nos ocupa introducimos a seguinte instrución:

flatpak uninstall Pinta

É posible que non coñezamos o nome da aplicación. Unha boa idea é listar as aplicacións instaladas:

flatpak list

Ou no caso de querer actualizar as aplicacións instaladas con flatpak

flatpak update

 

6. Snap

Ao igual que nos paquetes Flatpak, teremos instalar un programa chamdo snapd, e unha vez instalado este procedemos a instalar a ferramenta core

pacman -Sy snapd
snap install core

Ao igual que no caso dos paquetes Flatpak, tamén existe unha páxina moi interesante para descargar os paquetes e proceder á súa instalación:

https://snapcraft.io/

Procuramos, por exemplo, spotify

E escollemos a distribución na que estamos instando, neste caso Debian, e observamos a instrución para proceder coa súa instalación

E neste caso é:

su root (introducimos o contrasinal)

snap install spotify

 

Dispoñemos de varias aplicacións para a creación e xestión de máquinas virtuais. Sen embargo todas teñen moitas opcións, que  se ben é certo que son moi útiles, na marioría das ocasións non fan máis que darle unha maior complexidade.

Existe un proxecto que nos permite facer todo isto, pero con coñecementos mínimos. Trátase de Gnome Boxes

a. Instalación. Podemos facelo desde o Synaptic, ou ben desde terminal

su root

apt update

apt install gnome-boxes

b. Iniciamos a aplicación

c. Creamos a primeira máquina. Para iso pinchamos en Novo

E xa nos detecta as iso que temos nos cartafoles de usuario. Pero tamén permite descargar a instalar, conectarse a unha máquina remota por escrtorio remoto ou seleccionar un ficheiro iso que teñamos en calquera partición. Seleccionámola ISO e clic en Continuar

Na seguinte fiestra podemos asignarlle máis memoria ram ou máis tamaño de disco ao pinchar en Personalizar

E clic finalmente en Crear, e procedemos a instalar o Sistema Operativo desexado e valorar se é o que máis nos convence.

 

En ocasións, cando hai fallos na rede, os docentes prefiren contar cos libros dixitais instalados no computador. No caso dos libros de Anaya, non disṕon desta opción de maneira directa. Debemos de instalar un cliente de Blink.

Paso 1. Accedemos á páxina de Anaya Educación coas credenciais que nos facilitou a editorial para obter o código da licenza dun dos libros

https://www.anayaeducacion.es/index_profesorado.php

E visualizamos os libros de texto no apartadod e Mis libros digitales

Pinchamos en info, nun dos libros

E copiamos o código de acceso que nos aparece ao final do texto.

Paso 2. Creamos conta de Blink. Dirixímonos á seguinte páxina web: https://www.blinklearning.com/home

Clic en Crear cuenta

E introducimos o código que obtivemos no Paso 1. Clic en Soy docente e seguinte

Introducimos os datos do docente:

E introducimos o centro de ensino. Observei que no listado de Blink non aparecen correctamente, pero procuramos o máis parecido. Aceptamos a política de protección de datos:

Paso 3. Descargamos o instalador de Blink. Cargamos a seguinte páxina no navegador:

https://www.blinklearning.com/home

Clic en Descargar App

E escollemos o sistema operativo desexado

Seleccionamos Linux, neste caso. E automaticamente comeza a descargar o script de instalación blinkoffline.sh

 

Paso 4. Instalamos o cliente. Para isto dirixímonos ao cartafol de Descargas

En calquera lugar, agás no propio fichiero, pinchamos co botón dereito do rato e escollemos a opción "Abrir aquí unha terminal"

Seguimente na pantalla de terminal debemos de executar as seguintes ordes:

Entendo que non é necesario escalar os permisos a root. Desde o usuario xa funciona. En todo caso de nun equipo en concreto non funcionaran as seguintes instrucións teriamos que escribir su root e inserir o contrasinal, que por defecto na maqueta Abalar Libre é toor.

su root

a. Primeiro, debemos de darlle permisos de execución ao ficheiro

chmod +x blinkoffline.sh

b. Executámolo engadindo un punto e unha barra diante.

./blinkoffline.sh

Paso 5. O script crear no apartado de Educación unha icona

Ábrese a aplicación e logueámonos coas credenciais que obtivemos no paso 2. Aínda que se abre no navegador, se nos fixamos a url: http://127.0.0.1:8081, vemos que se está abrindo un pequeno servidor  no propio equipo

Debemos pinchar en DESCARGAR, para que dispoñer dos libros no propio equipo. En caso contrario, seguirá precisando conexión á rede.

Paso 6. Engadimos máis libros

E inserirmos a licenza correspondente

 

1. O primeiro que hai que facer é loguearse cun usuario con dereitos de administración. Para isto pódese pinchar dentro dun bloque coa ligazón de acceso ou ben ir directamente á fiestra de login

Se engadimos á url do drupal /user/login, tamén accedemos á fiestra de login. Por exemplo:

http://www.edu.xunta.gal/centros/curso2/user/login

2. Seguidamente debemos de dirixirnos ás opcións de administración. Podemos facelo a través do bloque de navegación do usuario, pinchando en Administrar

Ou ben escribir ao final da url do centro /admin

http://www.edu.xunta.gal/centros/curso2/admin

3. Seguidamente debemos crear un elemento de menú do que colgar as ligazóns. Imaxinemos que desexamos facer un menú para a Secretaría. Pinchamos en Menú, dentro das opcións de Construción do sitio, pinchamos en Menús

E clic en Engadir menú

Neste caso Nome de menú e Título imos poñer a mesma cousa, salvo que no nome de menú só podemos inserir minúsculas e sen acentos gráficos. Sen embargo no título do bloque escribimos de maneira correcta Secretaría

4. Dirixímonos a continuación ás Taxonomías. E en cada termo da taxonomía crearemos as ligazóns ou apartados que desexemos que teña o bloque secretaría

Clic en Engadir vocabulario

E completamos coa seguinte información:

Marcamos o tipo de publicacións que desexamos facer nesta taxonomía

E dentro do apartado Taxonomy menu > Menu location escollemos o elemento de menú que creamos no apartado 3, que lle chamamos Secretaría (aparecen por orde alfabético)

O resto de opcións deixámolas por defecto, agás "Add item for vocabulary", que debemos desmarcalo

Clic en Gardar

5. Volvemos ao apartado de Taxonomía e imos engadir os termos

E visualizamos o listado de taxonomías. Concretamente pincharemos en engadir termos dentro da taxonomía Secretaría

E procedemos a introducir as ligazóns que desexamos que aparezan no bloque. Por exemplo: Horario da Secretaría, Calendario Escolar e Admisión do Alumnado

Unha vez que introduzamos todos os temos, se pinchamos na lapela Lista, podemos modificar o orde.

6. Finalmente introducimos o bloque na columna correspondente para pode visualizalo. Sempre que creamos un menu, de forma automática, crease un bloque co mesmo nome. Tan só debemos de situalo na columna que máis nos interese. Dirixímonos ao apartado de Bloques

No listado de bloques podemos atopar o bloque Secretaría. Tan só debemos de situalo na columna que nos interese. Por exemplo na columna dereita

E dentro da barra lateral dereita, arrastrámolo máis arriba ou abaixo ata situalo no punto desexado. Por exemplo colocámolo debaixo do calendario

e clic en Gardar os bloques, e visualizamos o resultado dirixíndonos á páxina principal

7. Se non desexamos que apareza o debuxo do encerado dentro do bloque podemos dirixirnos á configuración do tema

E configuramos o tema que teñamos seleccionado como predeterminado. Neste caso o 0Point. Clic en configurar

E no apartado Block Icons, deixámolo do seguinte xeito:

Quedando do seguinte xeito

8. Agora cando creemos unha publicación, por exemplo unha páxina, tan só demos de escoller un dos tres termos (ou varios) da taxonomía Secretaría. Deste xeito, cando se pinche nunha das ligazóns do bloque Secretaría, visualizaremos o contido da publicación.

E con isto rematamos. Tamén temos a posibilidade de crear un bloque sen un menú que sexa alimentado polas taxonomías. Resulta moi cómodo para engadir imaxes, ligazóns ou textos, pero iso quedará para outra entrada desta páxina.

 

O primeiro que debemos de facer é descargar o programa de instalación da Aula Virtual Santillana do seu espazo web:

https://prod.santillana.es/downloads/av/linux.tar.gz

Unha vez descargado o ficheiro, pasamos a decomprimilo. A maneira máis sinxela é pinchando co botón dereito do rato sobre o ficheiro e escoller a opción "Extraer aquí"

E quédanos o fichiero aulavirtual-3.3.4-linux-x64-installer.run

O máis normal é que ao pinchar cun dobre clic sobre o ficheiro, abra a aplicación. Sen embargo se non ocorrera isto, debemos de darlle persmisos de execución ao arquivo. Isto faise pinchando co botón dereito do rato sobre o ficheiro e elixir Propiedades

E seguidamente na lapela Permisos, activar o check de "Permitirlle a este ficheiro executarse como un programa"

Abrimos o programa e procedemos coa súa instalación

 

 Unha vez que rematemos de instalar o software, agregamos un usuario, pinchando no +

Inserimos o número de licenza, o contrasinal e eliximos o idioma .

Pero atención, unha vez engadimos o usuario para o programa, debemos de introducir novamente o usuario e contrasinal para poder acceder aos libros

Procede a cargar os datos e abrilos libros que teñamos dereito en función da licenza que nos concedera a editorial

Clic no menú lateral e escollemos Libraría

Escollemos o libro e clic en Descargar

Seleccionamos todas as unidades didácticas ou unhas cantas e clic en Actualizar Libro. Unha vez que remata a descarga, tan só debemos de pinchar en Ler para poder visualizar os contidos.

Debemos de ter en conta que o libros instálase dentro de /home/usuario/aulavirtual, pero non actualiza o menú do sistema operativo. Por iso para abrir este libro ou ben dirixímonos ao cartafol e executamos o ficheiro nw. Para ser máis cómodo o proceso, podemos crear unha ligazón no Escritorio

Para crear a ligazón, situámonos enriba de nw e pinchamos co botón dereito do rato, escollendo a opción "Enviar a"

E se  queremos engadir unha entrada no menú que chame ao ficheiro, podemos empregar o programa menulibre. Para instalalo podemos facelo desde o Synaptic ou desde o terminal:

 

Ás veces quedámonos cortos á  hora de configurar o tamaño dun disco duro co VirtualBox. A solución pode ser eliminar a máquina e volvela a crear con máis tamaño de disco ou axudarnos do terminal

Imaxinemos que teño a imaxe na seguinte ruta:

/home/usuario/VirtualBox VMs/archlinux/archlinux.vdi

Abrimos o terminal e dirixímonos ao cartafol onde temos a maquina instalada

cd /home/usuario/VirtualBox VMs/archlinux

E procedemos a darlle maís tamaño, por exemplo 32 Gb, desde o usuario root

VBoxManage modifymedium disk archlinux.vdi --resize 32768

E continuamos instalando paquetes na máquina virtual

1. Instalar os drivers da impresora. Xa mete directamente a impresora en cups

https://www.brother.es/soporte/mfc-l2710dw/descargas

2. Scanner. Instalar os drives do scanner que aparecen na páxina de descargas

Para que o recoñeza o simplescan

#brsaneconfig4 -a name=BROTHER model=MFC-L2710DW ip=x.x.x.x

#nano /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules

# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"

Cando chegamos por primeira vez a Linux e empezamos a traballar con Debian ou derivados, como pode ser Ubuntu, unha das primeiras cousas que nos preguntamos é como instalar os programas, se os hai que descargar, se o da tenda de informática xa nos prepara un dvd cos maís coñecidos, etc. O primeiro que debemos saber é que chega con ter conexión a Internet.

1. Antes de nada debemos de ter actualizadas as fontes, é dicir, o teu computador debe saber de que servidores debe de descargar os datos. Esta configuración está no ficheiro sources.list, que podes editar:

sudo mousepad /etc/apt/sources.list

Pero por regra xeral, non é necesario configuralo,

2. Actualizamos as fontes

sudo apt update

Tamén podemos empregar o Xestor de paquetes Synaptic. Tan só debemos de pinchar en Recargar

3. Unha vez actualizados, procedemos coa instalación. Vexamos varias maneiras

a. Co terminal

Por exemplo procedemos a instalar un software para a captura de pantalla

O primeiro é cambiar de usuario dentro do terminal. Teremos que adoptar o usuario root, que é un superusuario con todos os dereitos

su root (Engadimos o contrasinal. Parece que non escribe nada, pero si o está facendo. Prememos a tecla enter)

E vexamos como queda:

Agora xa somos o usuario root, e podemos instalar os programas desexados:

apt install spectacle

Se na orde de instalación engadimos un -y, non teremos falta de confirmar a instalación

apt install spectacle -y

Ás veces, despois de instalar, non actualiza de forma automática o menú, porén non atopamos o software. pero se reiniciamos o equipo xa aparece.

b. Co terminal, pero empregando un script

Un script é un conxunto de ordes dadas co terminal, e agrupadas nun ficheiro para que  non sexa necesario escribilas todas cada vez que se executa. Para a súa edición, é necesario saber programar en Bash-Script, sen embargo para empregalos tan só hai que saber un par de detalles. Vexamos como sería un script para actualizar o Mozilla Firefox á última versión:

#!/bin/bash
USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`
HOME_USER_NAME=/home/$USER_NAME

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de contar con privilexios sudo ou root" >&2
  exit 1
fi
apt remove --purge firefox-esr firefox -y
apt autoremove
sudo rm -r ~/.mozilla
wget "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=gl" -O latest-firefox.tar.bz2
rm -r /opt/firefox
tar -jxvf latest-firefox.tar.bz2 -C /opt
echo 'Firefox instalado'
ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
touch test.desktop
echo -e "[Desktop Entry]\nName=Firefox\nComment=Navegador web\nGenericName=Web Browser\nX-GNOME-FullName=Firefox ''Su versión'' Web Browser\nExec=/opt/firefox/firefox %u\nTerminal=false\nX-MultipleArgs=false\nType=Application\nIcon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png\nCategories=Network;WebBrowser;\nMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;application/rss+xml;application/rdf+xml;image/gif;image/jpeg;image/png;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;\nStartupWMClass=Firefox\nStartupNotify=true\nPath=" > test.desktop
mv test.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop
ln -s /usr/share/applications/firefox.desktop $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
chmod +x $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
rm latest-firefox.tar.bz2

Pero tan só debemos descargalo dun servidor e executalo. Por exemplo descargámos a versión de 64 bits ou a versión de 32 bits

Unha vez descargado o script, dirixímonos ao cartafol de Descargas (se é que o descargamos aí)

cd /home/usuario/Descargas

Seguidamente dámoslle permisos de execución ao ficheiro (chmod +x), pero antes debemos de cambiarnos ao usuario root

su root

chmod +x install_firefox.sh

E finalmente executámolo

./install_firefox.sh

E comezará o proceso de instalación da aplicación

c. Co Synaptic

Por exemplo, vexamos como se instala o programa de matemáticas wsmaxima. Tan só temos que abrir o Xestor de paquetes Synaptic e procurar o programa.

Unha vez que apareza no listado, premer co botón dereito do rato sobre o mesmo e escoller a opción instalar.

O propio Synaptic avísanos da necesidade de instalar outros programas ou dependencias. Clic en Marcar

E finalmente debemos de facer un clic no botón Aplicar

d. Descargar paquetes deb e instalalos tanto co terminal como co gDebi

O primeiro que debemos facer é buscar na rede o paquete. Por exemplo, procedamos a instalar un IDE para programar en html, css, etc chamado Visual Studio Code. Abrimos a súa páxina web e descargamos o paquete .deb

https://code.visualstudio.com/

d.1. Instalación do paquete con gDebi

Abrimos co explorador de ficheiros a carpeta de descargas. Sobre o ficheiro descargado, clic co botón dereito do rato e escollemos a primeira opción: "Abrir con Instalador de paquetes GDebi"

d.2. Instalación do paquete co terminal

Dirixímos ao cartafol de Descargas e executamos a orde dpkg -i nomedofichiero

dpkg -i code_1.57.1-1623937013_amd64.deb

4. Coas formas anteriores de instalación, hai veces que aparecen problemas de dependencias, é dicir, que o programa necesita unhas librerías do sistema operativo que non están presentes. Para evitar isto, a comunidade linux comezou a crear uns novos tipos de paquetes coas dependencias incrustadas. Isto simplifica a instalación, a cambio de que ocupen máis espazo e polo tanto tarden máis en descargarse

a. Paquetes Flatpak

O primeiro que debemos de facer para instalar paquetes Flatpak é instalar no propio sistema o programa flatpak. Tan só o teremos que instalar unha vez e valerá para sempre

su root

apt install flatpak

Para descargalos paquetes, recomendo facelo desde esta páxina:

https://flathub.org/

Eliximos o paquete a descargar, por exemplo o Pinta

e pinchamos no botón install

E descargamos o paquete

Co terminal, procedemos a instalar o paquete coa instrución:

flatpak install com.github.PintaProject.Pinta.flatpakref

Respondemos cun Y tres veces e comeza a descargar a instalar o software

No caso que queiramos desinstalar un programa previamente instalado co Flatpak, debemos de empregar a seguinte instrución flatpak uninstall nomedoprograma. Neste caso que nos ocupa introducimos a seguinte instrución:

flatpak uninstall Pinta

É posible que non coñezamos o nome da aplicación. Unha boa idea é listar as aplicacións instaladas:

flatpak list

Ou no caso de querer actualizar as aplicacións instaladas con flatpak

flatpak update

b. Paquetes Snap

Ao igual que nos paquetes Flatpak, teremos instalar un programa chamdo snapd, e unha vez instalado este procedemos a instalar a ferramenta core

apt install snapd
snap install core

Ao igual que no caso dos paquetes Flatpak, tamén existe unha páxina moi interesante para descargar os paquetes e proceder á súa instalación:

https://snapcraft.io/

Procuramos, por exemplo, spotify

E escollemos a distribución na que estamos instando, neste caso Debian, e observamos a instrución para proceder coa súa instalación

E neste caso é:

su root (introducimos o contrasinal)

snap install spotify

Pode ocorrer, como neste caso, que unha aplicación non cree un atallo no menú e polo tanto non saibamos arrancar o programa despois de instalalo. Debemos de ter en conta que a instalación dos programas snap faise no cartafol /snap/bin. Porén, se queremos abrir este programa desde o terminal escribiríamos:

snap run spotify

E no caso de querer engadir unha entrada no menú xfce podemos facelo empregando o software menulibre. Para instalar este último podemos facelo con:

apt install menulibre