Co obxectivo de diminuír o tamaño da páxina principal do curso e evitar un scroll infinito, podemos agrupar a información en bloques colapsados, que só activaremos cando interese visualizalos, pero por defecto aparecen minimizados. Aínda que hai moitos xeitos de facelo, penso que botar man das librerías vue.js simplifica moito o código. Para introducir este código debemos de premer no botón de inserir código html

Para personalizar os contido, cambiamos desde "<h2> What is..." ata "of Lorem Ipsum </p>". No caso que metamos este recurso varias veces, teremos que ir substituíndo todas as entradas de cadroTexto (premendo no mousepad a combinación de teclas Ctrl + h substituímos moi rápido todas as entradas), por outras con diferente nome, por exemplo: cadroTexto2, cadroTexto3

<div id="cadroTexto">
  <button @click="visualizacion" class="fa fa-bars fa-2x"></button>
  <div v-if="isVisible" class="alert alert-success" role="alert">
    <h2> What is Lorem Ipsum?</h2>
    <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
      It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently
      with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
    </p>
  </div>
</div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.4.2/vue.js"></script>
<script>
  const cadroTexto = new Vue({
    el: '#cadroTexto',
    data: {
      isVisible: false,
    },
    methods: {
      visualizacion(e) {
        e.preventDefault()
        this.isVisible = !this.isVisible
      }
      
    }
  })
</script>

 

Descargar o código

1. Presentación persoal
2. Documentación do proxecto
3. Xeneralidades do proxecto       
4. Uns enlaces dixitais
5. Evaformacion

          https://evaformacion.edu.xunta.gal/

          Unhas pinceladas
6. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit
7. Crear un curso. Elixir materia.
8. Matricular ao alumnado. Cambio de rol
9. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións
10. Como inserir os libros das editoriais
11. As etiquetas
          a. Crear etiquetas
          b. Agrupar varios elementos: libros, ficheiros, cuestionarios, tarefas nunha etiqueta
12. A comunicación na formación dixital

13. Primeiros pasos con Agueiro
       Exemplo 1. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv
       Exemplo 2. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3
       Traballo en grupo: https://blog.atio.es/node/338

14. Restaurando un curso de websdinámicas

15. As tarefas
15. Copia e restauración dun curso


16. A Avaliación no EVA
          a. Seguimento de completado

                    Resposta -> Boletín alumno
          b. As distincións
          c. Configuración da avaliación
          d. Cálculos con fórmulas
17. Crear exame autocorrexible
18. Personalizar os libros da editorial Netex, Edebé e Planeta
19. Avaliación das tarefas dos libros da editorial Netex, Edebé e Planeta
20. Introdución ás actividades H5P

Actividades h5p na canle Espazo Abalar

Abrimos o terminal e executamos a seguinte orde:

xfce4-keyboard-settings

Clic en Engadir e escribimos a orde que desexamos executar, por exemplo spectacle, que é un capturador de pantalla do escritorio kde, un programa que previamente instalamos coa orde:

 apt install kde-spectacle 

 

 

E introducimos a combinación de teclas para iniciar o programa:

Antes de nada podemos botar un visual á seguinte páxina, xa que nos axuda moito á hora de crear distintos tipos de documentos con exemplos moi prácticos e sinxelos:

http://enrdados.net/

1. Instalamos R

sudo apt install r-base

2. Descargamos a instalamos a última versión de RStudio

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download

3. Na consola de RStudio instalamos os seguintes paquetes:

install.packages('addinslist')
install.packages('devtools')
# instalación de xaringan  
remotes::install_github('yihui/xaringan') 
 
# instalamos icons
remotes::install_github("ropenscilabs/icon") 
 
# instamos pagedown
remotes::install_github('rstudio/pagedown')
 
install.packages("knitr")   Indicamos Non á pregunta de iniciar nova sesión
library(knitr)

  install.packages("tinytex")
  tinytex::install_tinytex()  # install TinyTeX

 

Instalar o idioma galego no corrector automático:
 

1. Descargamos a extensión de libreoffice para o galego

https://extensions.libreoffice.org/assets/downloads/z/corrector-18-07-para-galego.oxt

2. Renomeamos o ficheiro. pasado de .oxt a .zip

3. Descomprimimos o ficheiro

4. Copiamos fl.aff, gl.dic e hypg_gl.dic na seguinte ruta. Se non aparece algunha das carpetas, creámolas a man

/home/usuario/.config/rstudio/dictionaries

5. No rstudio dirixímonos a Tools > Proyect options > Spelling. E no selector de Main dictionary language, seleccionamos gl

6. Tools > Global options > Spelling, aparecerá definido o Main dictionary language inserimos o dicionario gl no apartado de Custom dictionaries no caso de que queiramos personalizalo

 

1. Clic nas tres liñas  (abrir menú da aplicación)

2. Configuración

3. Privacidade e seguranza

4. Dirixirse ao apartado Identificacións de contrasinais > Identificacións gardadas

5. Seleccionamos a páxina da que desexamos eliminar as credenciais e clic en Eliminar

1. Clic nos tres puntos da dereita

2. Configuración

3. Privacidade e seguridade

4. Borrar datos de navegación

5. Clic na pestana Configuración avanzada

6. No selector de Tempo, escollemos "Desde sempre"

6. Seleccionar "Contrasinais e outros datos de inicio de sesión"

7. Borrar datos

Pode resultar interesante dispoñer do móbil na pantalla do ordenador. Por exemplo para configuralo de maneira máis cómoda ou para proxectar o contido do móbil nunha pantalla de proxección.

1. O primeiro que temos que instalar é snapd, que serve para instalar paquetes que non presenten problemas de dependencias.

sudo apt install snapd

sudo snap install core

2. Seguidamente, e empregando snap instalamos o paquete scrcpy

sudo snap install scrcpy

3. Instalamos o paquete android-tools-adb

apt install android-tools-adb

4. Instalamos o paquete adb

sudo apt install adb

 

5. Agora  no móbil debemos activar as opcións de desarrollador (developer options). En cada marca comercial actívanse dun xeito, e o máis sinxelo é procurar o truco en youtube. No caso dun Xiami, faise do seguinte xeito:

 

a. Pinchar en configuración

b. Clic en "Sobre o teléfono"

c. Clic 5 veces sobre "Versión do MIUI"

d. Ir a pantalla anterior

e. Entrar en Axustes adicionais > Opcións de desenvolvedor

f. Activamos Depuración USB, Instalar a través do USB e Depurando USB (Axustes de seguridade)

 

 

Unha vez instaladas as aplicacións e configurado o dispositivo móbil, debemos conectar o móbil ao computador mediante un cable usb. E desde o terminal executamos a seguinte instrución:

snap run scrcpy

Aparecerá un aviso no móbil co que debemos aceptar a nova conexión desde o computador.

No caso de que a nosa distribución sexa ArchLinux, cambia o proceso de instalación no computador. Procedemos o seguinte xeito:

git clone https://aur.archlinux.org/snapd.git

sudo chown usuario:users snapd

cd snapd

makepkg -si

Ao rematar reiniciamos o computador

sudo systemctl enable --now snapd.socket

sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

sudo snap install core

sudo snap install scrcpy

pacman -Sy android-tools-adb

E como no caso de Debian, arrancamos o programa scrcpy coa instrución:

snap run scrcpy
A páxina onde dispoñemos das características básicas do portátil é a seguinte:

https://www.medion.com/es/product-list/medion-classmate-e14409-md62379/

O primeiro que temos que facer é descargar a ISO da maqueta Abalar Libre 20.1 do servidor Abalar. Trátase dunha distribución Debian 10 64 bits, coñecida como Buster.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazo/maqueta-abalar-libre/versions

Unha vez descargada debemos de pasala a un lapis USB. Pero isto non se fai directamente cun copia-pega, senón coa axuda dun programa especializado. Un deles é o Balena Etcher, que podemos descargar da súa páxina oficial. Unha vez que abramos, tan só temos que escoller a imaxe iso e a unidade de destino.

https://www.balena.io/etcher/

Sen embargo temos que saber que a versión actual da Maqueta Abalar non dispón de controladores para arrancalo sobre UEFI. Por isto, debemos de arrancalo sobre Legacy. Por outra banda temos que coñecer as teclas de función deste modelo de portátil para acceder á Bios (F2) e ao Boot Menú (F10).

A. Configuración da Bios

Arrancamos o computador e prememos a tecla F2 ata que entra na Bios

1. Na pantalla Main non temos que cambiar nada

2. No apartado Advanced debemos activar o apartado CSM Configuration, que por defecto aparece desactivo. Para activar isto, temos que ir á pantalla Security, e entrar no apartado Secure Boot

Secure Boot > Disable

Secure Boot Mode, > Custom

Reset to Setup Mode > Yes

3. Na pantalla Boot, seleccionamos a seguinte configuración:

Quiet Boot > Enabled

Fast Boot > Disable

Boot Mode select > LEGACY

4. Volvemos á pantalla de Advanced, e dirixímonos a CSM Configuration, que deixamos do seguinte xeito:

CSM Support > Enabled

Boot option filter > UEFI and Legacy
Network > Do not lauch

Storage > Legacy

Video > Legacy
Other PCI devices > Legacy

Gardamos e saímos.

Con isto xa está configurado o equipo para que recoñeza o lapis USB coa Maqueta Abalar. Prememos na tecla F10 e escollemos a unidade USB e arrancará a maqueta Abalar, que procedemos a instalar Aplicativos > Sistema > Install Snopshot

O proceso de instalación funciona correctamente, resolve ben o grub. Sen embargo ao arrancar decatarémonos que o sistema operativo non recoñece a tarxeta de rede Wifi

B. Instalación da Tarxeta de Rede Wifi

Este equipo está dotado cunha tarxeta de rede Intel® Wireless-AC9560. En principio o procedemento para instalar o firmware sería ir á páxina do fabricante. Para isto conectamos o equipo á rede empregando un cable de rede.

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005511/wireless.html

E descargar o paquete que se corresponde co modelo AC 9560. Descomprimir a pegar os ficheiros na ruta /lib/firmware. Pero o resultado é que non funciona isto.

O que podemos facer é cambiar as fontes de Debian e engadir as da rama inestable SID, co obxectivo de actualizar o paquete firmware-iwlwifi . Para isto seguimos os pasos:

1. Editar o ficheiros sources.list

su root
mousepad /etc/apt/sources.list

E deixámolo do seguinte modo, que simplemente substituímos buster por unstable:

#------------------------------------------------------------------------------#
#           REPOSITORIOS ABALAR 20 
#------------------------------------------------------------------------------#
###### Debian Buster Repo
deb http://http.debian.net/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://http.debian.net/debian unstable-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ unstable/updates main contrib non-free

###### Debian Buster Backports
deb http://http.debian.net/debian/ buster-backports main contrib non-free

2. Actualizamos

apt update

3. Instalamos a versión actualizada dos drivers das tarxetas wifi Intel

apt install firmware-iwlwifi

4. Unha vez instalada editamos novamente o ficheiro sources.list, e deixámolo como estaba nun principio

mousepad /etc/apt/sources.list

#------------------------------------------------------------------------------#
#           REPOSITORIOS ABALAR 20 
#------------------------------------------------------------------------------#
###### Debian Buster Repo
deb http://http.debian.net/debian/ buster main contrib non-free
deb http://http.debian.net/debian buster-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free

###### Debian Buster Backports
deb http://http.debian.net/debian/ buster-backports main contrib non-free

5. E actualizamos as fontes

apt update

6. Reiniciamos e xa detecta a tarxeta wifi e queda o equipo configurado.