En moitas ocasións desexamos dispor dunha aula virtual para facer probas. Sen embargo o proceso de instalación convencional resulta bastante pesado, xa que hai que instalar previamente un servidor Apache ou Nginx, php, mysql. Para axudarnos con este proceso dispoñemos de máquinas virtuais Docker.

1. Instalación de Docker

sudo apt update

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

apt install docker-compose

usermod -aG sudo usuario

2. Instalación de Portainer

Portainer é unha aplicación web que permite xestionar de maneira visual as máquinas Docker, complementando ao control que se poida facer a través do terminal.


docker volume create portainer_data

docker run -d --name=portainer --hostname=portainer --network=host --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v

portainer_data:/data -e TZ='Europe/Madrid' portainer/portainer-ce

E xa podemos acceder a Portainer introducindo a seguinte dirección no navegador: http://localhost:9000. O primeiro que termos que facer é inserir un contrasinal para o usuario admin.

3. Instalación de Moodle

docker pull bitnami/moodle:latest

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/bitnami/containers/main/bitnami/moodle/docker-compose.yml > docker-compose.yml

docker-compose up -d

docker network create moodle-network

docker volume create --name mariadb_data

Como configuramos o porto de acceso como o 80, tan só poñendo a seguinte ulr no navegador xa accederemos ao Moodle. As credenciais por defecto son as seguintes:

usuario: user
contrasinal: bitname

Desde Portainer é conveniente configurar as Máquinas de Moodle de MaríaDB para que se reinicien sempre. Desta maneira contaremos coa aplicación Moodle ao reiniciar o equipo, por exemplo. Para facer isto hai que pinchar en cada máquina no apartado containers.

E nas políticas de reinicio escollemos o valor "Always", e prememos en "Update"