Antes de nada podemos botar un visual á seguinte páxina, xa que nos axuda moito á hora de crear distintos tipos de documentos con exemplos moi prácticos e sinxelos:

http://enrdados.net/

1. Instalamos R

sudo apt install r-base

2. Descargamos a instalamos a última versión de RStudio

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download

3. Na consola de RStudio instalamos os seguintes paquetes:

install.packages('addinslist')
install.packages('devtools')
# instalación de xaringan  
remotes::install_github('yihui/xaringan') 
 
# instalamos icons
remotes::install_github("ropenscilabs/icon") 
 
# instamos pagedown
remotes::install_github('rstudio/pagedown')
 
install.packages("knitr")     Indicamos Non á pregunta de iniciar nova sesión
library(knitr)

  install.packages("tinytex")
  tinytex::install_tinytex()  # install TinyTeX

 

Instalar o idioma galego no corrector automático:
 

1. Descargamos a extensión de libreoffice para o galego

https://extensions.libreoffice.org/assets/downloads/z/corrector-18-07-para-galego.oxt

2. Renomeamos o ficheiro. pasado de .oxt a .zip

3. Descomprimimos o ficheiro

4. Copiamos fl.aff, gl.dic e hypg_gl.dic na seguinte ruta. Se non aparece algunha das carpetas, creámolas a man

/home/usuario/.config/rstudio/dictionaries

5. No rstudio dirixímonos a Tools > Proyect options > Spelling. E no selector de Main dictionary language, seleccionamos gl

6. Tools > Global options > Spelling, aparecerá definido o Main dictionary language inserimos o dicionario gl no apartado de Custom dictionaries no caso de que queiramos personalizalo