Como sabedes, Arch Linux é unha distribución rolling release. Trátase dunha distribución que podemos actualizar indefinidamente sen necesidade de formatealo equipo. O primeiro que debemos ter e polo tanto un servidor cunha distribución Arch Linux. Con esta práctica aprenderemos a instalar un servidor LEMP que servirá para posteriormente instalar un Drupal, un Moodle ou un Wordpress, por exemplo.

Neste exemplo empregarei os servizos de https://digitalocean.com, escollendo un Droplet cunha imaxe de Arch.

Sen embargo, como non contemplan esta opción por defecto, debemos empregar unha imaxe unha imaxe openstack qcow. Atopámolo na seguinte servidor:

https://linuximages.de/openstack/arch/arch-openstack-LATEST-image-bootstrap.qcow2

E subimos a imaxe pinchando en Images > Custom Images > Import via URL

E unha vez que conclúa a subida, ceamos o Droplet

No apartado de Choose an image, pinchamos en Custom images

Seleccionamos a imaxe que acabamos de subir e escollemos as características do servidor que vamos empregar. Podemos escoller o máis económico se a intención é aprender ou publicar un blog con poucas visitas. Se pasado o tempo precisamos máis potencia no servidor, xa iremos incrementando as prestacións do mesmo. No meu caso escollín a rexión Amsterdam 3. Engadimos as chaves ssh para que poidamos acceder por ssh sen necesidade de introducir un contrasinal, e podemos renombrar o hostname con Arch, se preferimos un nome máis cómodo. Finalmente clic en Create Droplet

E despois duns segundos teremos o droplet coa súa ip pública creada. Abrimos o terminal e accedemos por ssh

Procedemos a actualizalo coas seguintes instrucións, pois veremos que aparecen problemas coas chaves públicas dalgún servidor

pacman-key --populate
pacman -Syyu --noconfirm
sudo pacman -S archlinux-keyring
pacman-key --populate
pacman -Syyu --noconfirm

E tamén instalamos unha serie de aplicacións que non farán falta durante a instalación de todo o servidor

pacman -Sy nano wget curl unzip git

E finalmente, se o desexamos, podemos crear un servizo que nos manteña actualizado o sistema operativo sen a nosa intervención:

sudo nano /etc/systemd/system/autoupdate.service

E pegamos o seguinte código:

[Unit]
 Description=Automatic Update
 After=network-online.target

[Service]
 Type=simple
 ExecStart=/usr/bin/pacman -Syuq --noconfirm
 TimeoutStopSec=180
 KillMode=process
 KillSignal=SIGINT

[Install]
 WantedBy=multi-user.target

E seguidamente editamos o seguinte ficheiro

sudo nano /etc/systemd/system/autoupdate.timer

E pegamos este outro código:

[Unit]
 Description= Actualización 10 minutos despois de reiniciar, e cada 60 minutes

[Timer]
 OnBootSec=10min
 OnUnitActiveSec=60min
 Unit=autoupdate.service

[Install]
 WantedBy=multi-user.target

Activamos e arrancamos o servizo autoupdate.timer:

sudo systemctl enable autoupdate.timer

sudo systemctl start autoupdate.timer

Con isto teremos o servidor sempre actualizado sen a nosa intervención.