Composer é a aplicación que normalmente empregaremos para a instalación de módulos en Drupal. Por exemplo, se quixéramos instalar o paquete IMCE empregaremos a seguinte instrución:

composer require 'drupal/imce:^2.4'

Para executar Composer é importante non facelo desde un usuario root. De feito o propio composer advirte desta circunstancia

Polo tanto o primeiro que faremos é crear  un usuario con dereitos sudo

1. Creación dun usuario sudo

Instalamos o paquete sudo e engadimos o usuario. No meu caso empregarei o usuario martin

 pacman -S sudo 

Creamos o usuario e engadímolo ao grupo wheel. A opción -m serve para que cree o cartafol /home/martin

useradd -m -G wheel -s /bin/bash martin

Editamos o ficheiro sudoers

nano /etc/sudoers

Descomentamos a liña

%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL

Engadimos unha password ao usuario recén creado

passwd martin

E asignámoslle os privilexios de sudo

nano /etc/sudoers
##

## User privilege specification

##

root ALL=(ALL:ALL) ALL

martin ALL=(ALL:ALL) ALL 

Reiniciamos a máquina

reboot

2. Instalación de Composer

pacman -Sy composer

Comprobamos a versión instalada de composer

su martin
composer --versión

Neste caso o sistema imprime en pantalla a versión 2.3.5

3. Instalación de Drush

O comando Drush é moi interesante pois podemos limpar a caché, activar módulos, poñer en estado de mantemento a páxina e un longo etc. Vexamos como instalar Drush:

Seguimos no usuario martin e procedemos a instalar a versión 10 de Drush

composer global require drush/drush:10.x

Comprobamos en que ruta está instalado o Composer, executando a seguinte instrución:

composer config --global home

O sistema imprime en pantalla a seguinte ruta: /home/martin/.config/composer Escribimos en no ficheiro ~/.bashrc a ruta na que se atopa o executable do Drush, pero debemos substituír composer_path pola ruta obtida no paso anterior. echo 'export PATH="composer_path/vendor/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

echo 'export PATH="/home/martin/.config/composer/vendor/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

Para cargar a configuración gardada no .bashrc, executamos a seguinte orde:

source ~/.bashrc

E comprobamos a versión de Drush instalada no sistema

drush --version

E xa por último, para actualizar o drush executamos a seguinte orde:

composer global update drush/drush