1. Instalación de R

sudo pacman -S r

2. Instalación de RStudio

Para a instalación de RStudio, penso que o máis cómodo é empregar o instalador yay. No caso en que non o teñamos instalado, procedemos do seguinte xeito:

git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si

Se seguidamente instalamos RStudio

yay -S rstudio-desktop-bin

 

Tamén o podemos instalar cun paquete AUR

cd Descargas

git clone https://aur.archlinux.org/rstudio-desktop-bin.git

cd rstudio-desktop-bin

makepkg -si

 

3. Solución ao erro da pantalla en branco e bloqueo do RStudio

Se ao iniciar o programa queda en branco, podemos crear un enlace sólido:

ln -s /usr/lib/rstudio/bin/rstudio /usr/bin/rstudio

Editar o menú e deixalo do seguinte xeito

4. Instalación das librerías

Na consola de RStudio procedemos a instalar as seguintes librerías:

install.packages('addinslist')

remotes::install_github('yihui/xaringan')

remotes::install_github("ropenscilabs/icon")

remotes::install_github('rstudio/pagedown')

install.packages("knitr")     Indicamos Non á pregunta de iniciar nova sesión
library(knitr)

Comprobamos se está instalada a distribución Latex Tinytex. Na entrada https://blog.atio.es/node/433, analizamos como instalar Tinytex de forma manual. Se non estivera, procedemos a instalala:

tinytex:::is_tinytex() 

Procedemos coa súa instalación:

  install.packages("tinytex")

  tinytex::install_tinytex()  # install TinyTeX
   

5. Instalar o idioma galego no corrector automático:
 

1. Descargamos a extensión de libreoffice para o galego

https://extensions.libreoffice.org/assets/downloads/z/corrector-18-07-para-galego.oxt

2. Renomeamos o ficheiro. pasado de .oxt a .zip

3. Descomprimimos o ficheiro

4. Copiamos fl.aff, gl.dic e hypg_gl.dic na seguinte ruta. Se non aparece algunha das carpetas, creámolas a man

/home/usuario/.config/rstudio/dictionaries

5. No RStudio dirixímonos a Tools > Proyect options > Spelling. E no selector de Main dictionary language, seleccionamos gl

6. Tools > Global options > Spelling, aparecerá definido o Main dictionary language inserimos o dicionario gl no apartado de Custom dictionaries no caso de que queiramos personalizalo