Documentación:
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux

Aínda que paso a explicar o proceso paso a paso, podemos empregar o seguinte script para facela instalación de maneira rápida:

https://atio.es/pub/install_appinventor.sh

cd Descargas
chmod +x install_appinventor.sh
./install_appinventor.sh

Paso a paso faríase do seguinte xeito:

0. Escalamos a root e actualizamos as fontes do repositorio

su root   

apt update

1. Instalar as librerías de 32 bits

apt install lib32z1
apt install lib32stdc++6

2. Descargas este ficheiro e instalas

wget https://appinv.us/aisetup_linux_deb

dpkg -i aisetup_linux_deb

3. O software queda instalado en /usr/google/appinventor

Para arrancalo programa podemos facelo desde o terminal, concretamente executando a instrución:

/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor/run-emulator

4. Creamos un script en /home/usuario para chamar ao programa

touch appinventor.sh

mousepad appinventor.sh 

E copiamos o seguinte contido:


#!/bin/bash
mkdir -p /tmp/android-usuario
chmod -R 777 /tmp/android-usuario
/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor/run-emulator

Gardamos e saímos

Dámoslle permisos de execución ao ficheiro


chmod +x appinventor.sh

4. Pero para ben ser, creo que é interesante crear un atallo no menú. Para isto pode empregarse o programa MenuLibre, pero máis sinxelo é crear un ficheiro appinventor.desktop en /home/usuario/.local/share/applications


cd /home/usuario/.local/share/applications

mousepad appinventor.desktop

E pegamos o seguinte contido: 

[Desktop Entry]
Version=1.1
Type=Application
Name=AppInventor
Comment=Emulador Android.
Icon=blueman-smart-phone
Exec=/home/usuario/appinventor.sh
Actions=
Categories=Development;X-XFCE;X-Xfce-Toplevel;

Unha vez instalado e para non precisar empregar o usuario root para traballar daremoslle a propiedade do cartafol appinventor ao usuario "usuario"

cd /usr/google
chown -R usuario appinventor

Ademais debemos cargar un servidor. Para isto podemos arrancalo de forma manual antes de comezar o traballo:

cd /usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor
./aiStarter

Pero para non ter que facer esta tarefa sempre que arrancamos o equipo, podemos cargalo programa ao inicio da sesión de Debian. Para isto dirixímonos a Aplicativos > Configuración > Xestor de configuración > Sesión - Inicio > Aplications AutoStart e creamos un novo atallo ao comando aiStarter, que está no cartafol anterior.

Desta maneira podemos dirixirnos coa axuda do explorador ao enderezo http://127.0.0.1:8004,  para comprobar que está funcionando

Arrancamos o emulador que temos en Aplicativos > Programación > AppInventor

E dirixímonos ao editor de AppInventor. É un programa online ao que podemos acceder a través da seguinte páxina, e premendo en Create Apps!

http://appinventor.mit.edu/

Na aplicación prememos en Conectar > Emulador. Se dispoñemos dun smartphone conectado ao porto usb, tamén podemos conectalo a este empregando Conectar > USB

Comezamos un novo proxecto. Cando se remate hai que dirixirse a "Generar" e escoller a opción Android App (.apk). Con isto, procédese a compilala aplicación. Ao rematar descargamos o paquete apk

Debemos copiar o paquete apk no cartafol  /usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor 

Para instalar o paquete empregaremos a instrución:

./adb install nome_ficheiro.apk

E aparecerá como unha App no escritorio do emulador.

Para comprobar os paquetes instalados:

./adb shell su 0 pm list packages

Isto xera un listado dos paquetes. Por exemplo un deles no meu caso é: package:appinventor.ai_martindetecnoloxia.HelloPurr

Se desexo desinstalalo do emulador emprego a seguinte orde:

./adb uninstall appinventor.ai_martindetecnoloxia.HelloPurr