1. Presentación persoal

2. Restaurar un curso de WebDinámicas. 

     a. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións

     b.Matricular ao alumnado. Cambio de rol

3. Xeneralidades do proxecto

4. Documentación do proxecto

5. Comunicación na contorna dixital  

     a. Abalar Móbil

     b. Abalar Pro. Publicación de faltas de asistencia

     c. Vídeoconferencia e Mensaxería 

     d. Activar e desactivar a mensaxería

6. Creación e configuración dun curso Moodle

7. Matricular aos participantes

8. Como inserir os libros das editoriais

10. Organizando o curso Moodle

          a. Crear etiquetas

               Inserir un hipervínculo e unha imaxe

              Boulder. Teito en Mazaricos: https://vimeo.com/132910273             
              O eslabón perdido: https://www.youtube.com/watch?v=9ZLGTd27dcw

              Inserir un ficheiro

              Publicar unha tarefa

          b. Agrupar varios elementos: libros, ficheiros, cuestionarios, tarefas nunha etiqueta

          c. Unhas pinceladas

          d. O calendario  

          e. Inserindo contidos. A bolsa de recursos.

12. Xestionar as cualificacións. Suposto práctico

13. As tarefas

14. As tarefas. Avaliación cunha rúbrica

15. Seguimento de completado (Resposta -> Boletín alumno)

16. As distincións

17. Introdución a Agueiro

       Exemplo 1. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=EbRMDqzukyZtWKpV89wv

       Exemplo 2. https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=SPwM1K8N7nOhTpGcRmr3

       Traballo en grupo: https://blog.atio.es/node/338

       Envío dunha publicación por Abalar Móbil: https://blog.atio.es/node/507

18. Enviar unha publicación de Agueiro por Abalar Móbil

19. Copia e restauración dun curso

20. Introdución ás actividades H5P

          Actividades h5p na canle Espazo Abalar

21. Restaurar un curso coa avaliación configurada

22. Cálculos con fórmulas

23. Crear exame autocorrixible

24. Avaliar as actividades dos libros das distintas editoriais

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Planeta

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Netex

Avaliar as actividades dos libros da Editorial Edebé

25. Enredando coa Maqueta Abalar

26. LibreOffice Writer. Os estilos

27. Utilidade de Scribus