Imaxinemos que desexamos ter unha folla de cálculo sinxela para comprobar o saldo da biblioteca do centro. Por exemplo a partir dun saldo existente no mes de setembro, a folla de cálculo irá descontando as compras que se vaian facendo. Algo así:

1. Descarga a folla de cálculo sen fórmulas e imos completándoas.

2. O primeiro que podemos completar é a columna de importe acumulado, é dicir, sumar todos os importes a medida que vaian chegando. Para isto, colocámonos na cela F7. Na primeira cela poderiamos introducir a fórmula "=E7". Sen embargo na seguinte, xa teriamos que mudar a fórmula e poñer algo así "=E8 + F7". Funcionaría.

Sen embargo ao arrastrar ata unha posición na que non existen datos na columna E, a folla de cálculo imprimiría o acumulado en celas que non nos interesa. E ademais, iso de poñer dúas fórmulas, unha en F7 e outra en F8..

Para arranxalo podemos engadir fórmulas con condicionais. O primeiro condicional é que non calcule o acumulado se ten algún número na cela da esquerda. E ademais, para non ter que meter dúas fórmulas, tamén comprobaremos se a cela anterior na columna F é un número. A fórmula podería ser a seguinte:

=SE(ÉNUMERO(E7);E7+(SE(ÉNUMERO(F6);F6;0));"")

E quedaría algo así:

 

 

Centrándonos na columna do saldo, o primeiro que faremos é seleccionar un conxunto amplo de celas e seguidamente pinchar en Formato > Condicional > Condición .

E escolleremos o estilo Good cando o saldo é superior a 0€ e o estilo Bad cando o saldo é inferior a 0€

E xa, estudando a fórmula a inserir...restaremos aos 1500€, o importe acumulado. Para arrastrar a fórmula, teremos que bloquear a cela do saldo G4, cun G$4. Tamén comprobaremos que a cela da esquerda en un número para evitar que aparezan datos na G18, G19, etc.

=SE(ÉNUMERO(F7);G$4-F7;"")

Arrastramos e obtemos o resultado final:

 

Empregando as barras de ferramentas de Deseño de formularios e Controis de formulario de Writer podemos crear ficheiros PDF con campos editables.

O primeiro que debemos de facer é activar as barras de ferramentas de Controles de formulario e Deseño de formularios

Ver > Barra de ferramentas

Para que a edición resulte máis sinxela e cómoda, resulta interesante activar os botóns Mostrar grade e axustar á grade, que podemos atopar na barra de ferramentas Deseño de formularios

 

E pasamos a engadir as etiquetas:

E engádese o texto da etiqueta, dando un dobre clic enriba da mesma:

E seguidamente inserirmos unha Caixa de texto, pinchando na icona correspondente.

Seguidamente cun dobre clic na Caixa de texto e seleccionando o Campo da etiqueta, ligámolo á Caixa:

 

Writer permite engadir moitos controis ao formulario: horas, moedas, imaxes, etc.

Por último débese de imprimir o documento en formato PDF. Para iso pinchamos na icona correspondente:

 

Ao abrilo co visor de documentos, observamos que permite encher de contido o cadro de texto e gardalo (Gardar unha copia)

 

A partir da versión 52 de firefox deixaron de funcionar os applets NPAPI de java. A pesar de instalar o plugin de Java non funciona no navegador.  Existe un fork de Firefox, que mantén a compatibilidade cos paquetes NPAPI. Trátase do navegador PaleMoon

Páxina oficial: https://linux.palemoon.org/

Descarga do paquete de instalación: https://software.opensuse.org/download.html?project=home:stevenpusser&package=palemoon

Por exemplo, podemos traballar coa antiga calculadora Wiris: http://www.wiris.net/demo/wiris/es/cas.html

Descargar Script bits

Para executar o script seguimos estes pasos:

Descargamos ficheiro e imos ao cartafol de Descargas

cd /home/usuario/Descargas

Escalamos privilexios

sudo su

Dámoslle permisos de execución sudo

chmod +x mblock.sh 

Executamos o script

./mblock.sh

Paso 1. Instalación de Arduino

sudo update

sudo apt-get install arduino

Paso 2. Instalación de mBlock

En primeiro lugar instalamos a seguinte librería:

sudo apt-get install libgconf-2-4

Descargamos a versión de mblock

wget http://mblock.makeblock.com/mBlock4.0/mBlock_4.0.4_amd64.deb

Procedemos a instalalo. Podemos facelo co gDebi ou ben co terminal. No segundo caso sería así:

sudo dpkg -i mBlock_4.0.4_amd64.deb

Pero é necesario que baixemos unhas cantas librerías

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0

Copiamos este ficheiros no seguinte cartafol: e as copiemos en /opt/makeblock/mBlock

Se accedemos ao menú de aplicativos, xa atopamos o programa no apartado de outras

4. Intalación das librerías de makeblock para Arduino

Tamén deberemos de instalar as librerías de makeblock para Arduino. Descargámolas do seguinte enderezo:

https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries/archive/master.zip

Descomprimimos o ficheiro master.zip, e copiamos a carpeta makeblock na carpeta na que está instalado o Arduino. Para coñecer esta carpeta, o máis sinxelo de abrir o Synaptic e buscar Arduino

cp -rp /home/usuario/Descargas/Makeblock-Libraries-master/ /usr/share/arduino/lib

 

5. Enchufar o robot a un porto usb, e acendelo.

No mblock á dereita aparece un enlace chamado connect. Se prememos nel e escollemos a opción USB

connect

Debe de aparecer no selector, e seguidamente prememos en connect.

 

6. Do deseño á compilación e cargado do código  no mbot

Deseñamos o programa en mBlock. Unha vez que o teñamos deseñado, pinchamos en Edit>Arduino mode, para ver o código processing. Seguidamente pinchamos en Edit with Arduino IDE

EDIT

Automaticamente ábrese o IDE de Arduino, co código importado de mBlock. No Arduino debemos de elixir a placa Arduino UNO e en porto escollemos a opción USB0. Desde Arduino, tan só debemos de facer un clic en probar e subir.

No caso de que escollamos un programa de exemplo no arduino, debemos de cambiar a chamada á librería #include "MeOrion.h" por a librería #include "MeMcore.h"

mcore

Polo tanto, empregamos a interface de mBlock para deseñar o programa por bloques e o ide de Arduino para subilo ao mbot. Obviamente tamén podemos deseñar o programa directamente no IDE de Arduino en código processing, cando teñamos certa experiencia co deseño de bloques.

Se desexas instalar a versión 3 de Scratch, o máis sinxelo é que instales Scratux, que non deixa de ser o proxecto Scratch versión 3, pero cun método de instalación sinxelo.

https://scratux.org/#download

 

No caso de Debian e Ubuntu podes instalalo seguindo as instrucións que podes atopar na páxina de scratux.org.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61

echo "deb https://dl.bintray.com/scratux/stable focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install scratux

 

E se queres ver un modo de instalación empregando nodejs e electron podes empregar o seguinte script. É cun método moito máis laborioso, que funciona en Debian Strecht e Buster, sen embargo non funciona en Ubuntu e as súas distribucións derivadas. Simplemente é unha curiosidade.

 

Descargar Script 64 bits

#!/bin/sh

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                       
    echo "Debes de ter dereitos de root" >&2            
    exit 1
fi

# INSTALAR ELECTRÓN
apt update
sudo apt install -y build-essential
sudo apt-get install -y curl software-properties-common
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt-get install --reinstall -yq nodejs
sudo apt-get install --reinstall -yq yarn
sudo apt-get install --reinstall -yq gdebi p7zip-full
cd ~
npm install electron --save-dev


# DESCOMPRIMIR SCRATCH-DESKTOP
rm -rf /tmp/scratch-desktop
mkdir /tmp/scratch-desktop
wget --max-redirect 5 -c -O /tmp/scratch-desktop.exe 'https://downloads.scratch.mit.edu/desktop/Scratch%20Setup.exe'
7za x -aoa -y /tmp/scratch-desktop.exe -o/tmp/scratch-desktop


# CREAR A APLICACIÓN ELECTRON
cp -rf ~/node_modules/electron/dist/* /tmp/scratch-desktop/
ln -fsr /tmp/scratch-desktop/electron /tmp/scratch-desktop/scratch-desktop


# CONFIGURAR PERMISOS
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/locales
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/swiftshader
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static/assets


# ACADAR A ICONA DA APLICACIÓN
wget -c -O /tmp/scratch-desktop/resources/Icon.png 'https://scratch.mit.edu/images/download/icon.png'


# CREACIÓN DO PAQUETE DEB
cd ~
npm install electron-installer-debian
wget -c -O /tmp/config-deb.json 'https://gist.githubusercontent.com/lyshie/0c49393076b8b375ca1bd98c28f95fb0/raw/223cc112d99c3bdc1829fc25b19c260856134a82/config-deb.json'
~/node_modules/.bin/electron-installer-debian --config /tmp/config-deb.json


# INSTALAR O PAQUETE DEB
dpkg -i /tmp/scratch-desktop*.deb

 

Nas distribucións con arquitectura de 64 bits podemos instalar a aplicación Google Chrome. Para saber que arquitectura posúe o noso sistema operativo podemos empregar a seguinte instrución:

uname -r

 

Neste caso dispoñemos do kernel coa versión 4.9 e para unha arquitectura de 64 bits. Polo tanto podemos instalar o Google Chrome

Podemos facelo de varios xeitos.

1. Quizáis a máis sinxela sexa descargar o seguinte paquete .deb e instalámolo coa aplicación gdebi

https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

2. Tamén podemos instalar o paquete gdebi desde o terminal

su root

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

3. Tamén podemos engadir o respositorio ao sistema e non empregar os paquetes .deb

a. Editamos o repositorio google-chrome.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

b. Pegamos a seguinte entrada

deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

Gardamos e saímos (Ctrl + o e Ctrl + x)

c. Engadimos a clave pública e importámola ao sistema

wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
signing key chrome sudo apt-key add linux_signing_key.pub

d. Actulizamos o listado de repositorios

apt update

e. Instalamos a aplicación

apt install google-chrome-stable

 

1. Seleccionar o programa para escanear.

Menú de Aplicativos > Gráficos > Escáner sinxelo

2. Seleccionar o dispositivo, no caso de que nun funcione ao pinchar en Escanear

Se no listado escáneres dispoñibles non aparece o PIC 0891, apagar e acender de novo a impresora e pechar e abrir de novo a aplicación Escáner sinxelo.

2. Escanear

 

1. Descargar unha versión portable e executala desde a conta de sen necesidade de instalala

2. Instalando a versión do repositorio da distribución

Cada distribución ten un repositorio con aplicacións para descargar e instalar. De certa maneira temos garantía de que as versións que están no repositorio funcionan correctamente na distribución que teñamos instalada. Sen embargo con toda probabilidade non será a última versión do software a instalar.

su root (e inserimos o contrasinal do usuario root)

apt update

apt install libreoffice

3. Instalando a través dun script

4. Con paquetes Flatpak

5. Con paquetes Snap

    (Snap para Ubuntu)

Subscribe to