1. As copias de seguridade

 

2. A avaliación

a. Comparativa da avaliación no Moodle de Webs Dinámicas e no EVA E-Dixgal

b. Resumo da avaliación no EVA

 

3. A mensaxería

Coa LOPD queda restrixindo empregar aplicacións de mensaxería e o  uso de correo electrónico para menores de 14 anos. Polo que nons e pode empregar aplicacións como whatsapp, Telegram, etc. para o envío de avisos aos alumnos. ¿Pero son imprescindibles?. A resposta é que non. No entorno Moodle dispoñemos do necesario para comunicarnos co alumnado sen saír do mesmo. Unha das opcións é a mensaxería.

i. Cómo enviarlle unha mensaxe a un alumno ou a todos os participantes da clase?

A forma máis cómoda para o envío dunha mensaxe a un conxunto de alumnos sexa pinchar no botón de Participantes na columna da esquerda

Seleccionamos o alumno ou alumnos aos que desexamos enviarlle unha mensaxe:

 

E como reciben os alumnos a mensaxe?

E ao pinchar

ii. E os alumnos poden enviarse mensaxes entre si?

Efectivamente. Poden pinchar no botón da mensaxería, aparece a venta na anterior e escollemos "Nova mensaxe"

Á esquerda na caixa de "Busca un usuario ou curso", o alumnado insire o nome do alumno ou alumna que procura. Neste exemplo introducimos o código do curso, e no EVA podería introducir o nome do centro educativo

E na parte inferior introduce a mensaxe a enviar:

iii. Como un alumno pode bloquear a outro para que non poida enviarlle mensaxes?

É posible que un alumno facedo gala do seu humor profesional, moleste aos seus compeñeiros. Para iso o alumnado ten posibilidade de bloquealo, e deste xeito non poderá enviar correos  molestos.

Para iso o alumno que está sendo molestado accede á mensaxería:

Clic en Nova mensaxe e procura o usuario creador da discordia. Seguidamente pincha no nome do alumno

E aparecen tres opcións. Neste caso escollerá a opción Bloquear o contacto:

Comprobemos agora se o alumno5 pode enviarlle unha mensaxe ao alumno1. Logeámonos como alumno5. Accedemos á mensaxería, procuramos o alumno 1 e enviámoslle unha mensaxe e o sistema imprime en pantalla un aviso:

 

4. Os foros. Subscrición.

A subscrición é un sistema mediante o cal un usuario da aula recibe un aviso con cada nova que se publique. Moodle crea por defecto un foro de novas, que como vimos na primeria sesión, funciona como un taboleiro. O foro de novas ten a particularidade que a subscrición é forzada, o que significa que o alumnado recibe o aviso da publicación do profesor e non pode eliminar a subscrición.

Ademais, se o alumno ten máis de 14 anos e ten engadido no seu perfil unha conta de correo electrónico (isto faise desde a área de administración á hora de matricular os alumnos), recibe un correo electrónico.

 

Sen embargo o docente pode engadir outro foro, por exemplo un foro de dúbidas, na que pode configurar a subscrición como forzada, voluntaria, activada por defecto pero coa posibilidade de desactivala.

 

5. O calendario

Xunto co Foro de novas, o calendario é un elemento moi importante nunha aula virtual xa que axuda ao alumnado a organizarse. E, por suposto, constitúe un elemento moi útil para aqueles pais que axudan aos seus fillos nas tarefas e na organización do tempo de lecer.

i. Creación dun evento exame

O docente debe de escoller o mes no que queira engadir o evento e clic enriba

Aparece o calendario a maior tamaño e o docente pincha no día desexado, ou ben no botón Novo evento. E seguidamente para visualizar todas as opcións debe de pinchar en Amosar máis

E deste xeito podemos visualizar todas as opcións:

E deste xeito, apareceralle ao alumno o envento no seu calendario. Ao pasar co rato por enriba do evento, ou ao clicar nel, aparece un cadro informativo.

No caso de que o docente queira programar unha práctica que se publica o luns 1 de febreiro e os alumnos deben de entregala o venres día 5:

E o alumno visualizaría o calendario do seguinte xeito:

ii. No caso que queiramos programar un evento que se repita varias ao longo das semanas, simplemente engadimos o número de repeticións en "Repetir semanalmente creando xuntos". Esta opción o docente pode escollela para programar a entrega de probas de avaliación continua ou prácticas. Imaxinemos que todos os luns do mes de febreiro o docente publica unha práctica e os alumnos deben de entregala os venres a través da tarefa correspondente:

 

6. Libros dixitais Editorial Netex

        

 
 

i. Vincular unidades. Cando traballamos nun centro de liña 2 ou máis, con Netex podemos vincular as unidades, de maneira que os cambios que fagamos nun dos curos reflíctesen nos demais. En primeiro lugar inserimos un libro no primeiro dos cursos. E seguidamente ao meter o mesmo libro no seguinte grupo podemos engadir directamente o libro que temos no primeiro grupo e vinculalo.

 

 

Ao abrir a unidade didáctica en calquera dos cursos observamos o seguinte aviso:

 

ii. Control da Aula: https://www.youtube.com/watch?v=JzQfjYSu4cQ

Os libros de Netex-Smart presentan varias utilidades para o control da aula, que aparecen ao premer o botón dereito do rato.

a. A primeira delas é o "Diríxite aquí". Ao clicar o docente neste botón e seguidamente pinchar nun lugar determinado, os nenos visualizarán o seu libro dixital o mesmo apartado

b. A segunda opción é "Bloquear pantalla". Cando un docente preme nesta opción, o alumno non pode saír da unidade na que se atopa o profesor, e se este cambia cambia de apartado no tema, automaticamente tamén se lle cambia ao alumno.

c. Bloquear alumnado é unha utilidade que ten o docente para que o alumno non poda interactuar co libro nun momento dado para pretar atención a unha explicación xeral da aula.

 

iii. Opcións básicas: https://www.youtube.com/watch?v=kXWvKfHAAP0

iv. Modo edición:https://www.youtube.com/watch?v=tlLmDJ2J220&list=TLPQMjgwMTIwMjHbfmynZDlARQ&index=2

v. Xestión do alumnado: https://www.youtube.com/watch?v=PBFc8mwqngc

vi. O caderno de notas: https://www.youtube.com/watch?v=wBkyebOfU7Y

 

 

7. Libros da Editorial Planeta

EDITORIAL PLANETA


 

8. Creación de grupos

Cando un docente ten varios grupos dun mesmo curso, por exemplo Matemáticas 1ºA, 1ºB, 1ºC e 1ºD, desde Sistemas e en base á información recollida en Xade, crearánselle 4 cursos diferentes, un para cada grupo de alumnos. Sen embargo, resultaralle ao docente moi laborioso manter os contidos, recursos e tarefas dos 4 cursos. Para simplificar este proceso, pódese crear un curso de maneira manual, matricular aos alumnos dos 4 grupos neste curso e finalmente dentro dentes curso Moodle, crear os 4 grupos.

i. Edición do curso

Na configuración do curso, o profesor debe de activar os grupos

ii. Creación dos grupos

Inserir o nome dos diferentes grupos

Engádense os participantes da aula que formarán cada grupo

iii. Creación dos agrupamentos

O profesor debe de crear tantos agrupamentos como grupos. Pode empregar o mesmo nome para os agrupamentos que para os grupos. E engade participantes a cada un dos grupos

E engade en cada agrupamento os membros de cada grupo

iv. Creación dunha tarefa e deixala visible só para o agrupamento que interese. Os usuario de outro grupo non visualizan a tarefa.

Para entender o procedemento, o profesor crea dúas tarefas, unha para o agrupamento Segundo A e outra para o agrupamentos Segundo B, coas características que desexe. E no apartado de Configuración común do módulo, debe de restrixir o acceso á tarefa ao agrupamento que lle corresponda. Neste exemplo, creamos unha tarefa para o Agrupamento A e desexamos que a tarefa quede restrixinda para os alumnos de Segundo A e ademais non será siquera visible para os do grupo B

E seguidamente ir ao apartado Restrinxir acceso

E seguidamente creariamos outra tarefa para o agrupamento Segundo B, repetindo o proceso.

Deste xeito, os alumnos do segundo A visualizarían a tarefa destinada a eles e non as tarefas destinadas ao grupo segundo B.

Agueiro é  unha ferramenta poderosa para empregala en traballos por proxectos ou metodoloxías activas. E isto, en boa medida é grazas á posibilidade de crear grupos. Un docente (perfil de xestor dentro dunha comunidade), pode crear tantos grupos como desexe: grupos operativos de 3 alumno para traballar en proxectos, grupos-aula, Clube de lectura, etc.

Ademais poden crear grupos que conecte os alumnos de dous centros diferentes. Para facer isto un profesor dun dos centros crea o grupo e polo tanto convértese automaticamente en administrador do grupo. Este docente matricula aos seus alumnos e tamén un profesor doutro centro. A este último asígnalle o rol de administrador dentro do grupo, e con este privilexio, o segundo profesor pode matricular aos seus alumnos. Neste caso estase creando un grupo con alumnado e profesorado de dous centros diferentes.

E incluso se poden crear grupos abertos no que calquera pode participar. Por exemplo poderíase crear unha comunidade de estudantes e docentes interesados polo software libre. Nese grupo podería publicar novas relacionadas coa temática, debater nos foros e compartir ficheiros.

Vexamos como se pode crear un grupo:

1. Clic en "Os meus grupos"

2. clic en Crear un grupo. Neste exemplo crearemos un grupo operativo para 4 alumnos no que van a documentar un traballo por proxectos.

3. Indicamos o nome do grupo

4. O tipo de grupo será pechado e controlado polo administrador do grupo (o docente). Poderiamos deixar a configuración dos axustes da seguinte maneira.

5. O primeiro que debe de facer o docente é asignar os membros do grupo

E neste apartado dispoñemos de dúas opcións, enviar invitacións ou ben engadir moitos usuarios. No caso que estamos analizando, o docente empregaría a segunda opción, xa que forza aos alumnos a formar parte dun grupo

6. A partir deste momento os usuarios do grupo poden comezar a editar páxinas web, subir ficheiros, empregar os foros, etc. Para que todos os compoñentes dun grupo poidan publicar á vez deben de facelo en distintas entradas dun foro. Desta maneira, cada un dos alumnos centraríase na publicación dun apartado do proxecto.

a. Crear un blog

E dentro do blog poderían crear tantas entradas como elementos do proxecto técnico: memoria descriptiva, memoria construtiva, anexos, orzamento, planos, etc

 

b. Crear un cartafol para subir as fotos da maqueta e os vídeos

Pódese crear  un cartafol para o proxecto e uns subcartafoles para as imaxes e o vídeo

Quedando así:

E finalmente subirían as fotos ao cartafol imaxes e o vídeo 

c. Crear unha páxina ou colección. Neste caso é máis apropiado empregar unha colección.

E creamos as páxinas que conformarán o proxecto técnico. E en cada unha delas, introducirmos a entrada ou entradas de blog que consideremos:

 

E finalmente, despois de engadir as páxinas e crear a URL Secreta, o resultado pode quedar do seguinte xeito:
 

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=365BnK9mWziIUPy1CZcR

 

O kernel Liquorix está pensado e optimizado para os equipos de escritorio. Polo tanto é un Kernel que aproveita un pouco mellor os recurso do computador e polo tanto incrementa o rendemento do sistema operativo.

Editamos o ficheiro das fontes do sistema operativo

 
sudo mousepad /etc/apt/sources.list
 

E engadimos as seguintes liñas ao final do mesmo

 
##liquorix kernel
deb http://liquorix.net/debian/ sid main
 

Instalamos o certificado de liquorix

 
sudo curl -o /etc/apt/trusted.gpg.d/liquorix-keyring.gpg 'https://liquorix.net/liquorix-keyring.gpg'
 

E actualizamos as fontes

 
sudo apt update
 

Procedemos a instalar aptitude, no caso no que non estea instalado no equipo

 
sudo apt install aptitude
 

E finalmente instalamos o kernel-image e o kernel-headers. No meu caso para amd64:

 
sudo aptitude install linux-image-liquorix-amd64  linux-headers-liquorix-amd64
 

No caso de que o teu equipo fose de 32 bits ou ben quixeras instalar unha versión do kernel en concreto, primeiro procurarías a versión con:

 
sudo aptitude search linux-image
 

e do mesmo xeito

 
sudo aptitude search linux-headers
 

E unha vez que coñeces a denominación do kernel procedes a instalalo con aptitude install

Se ao arrancar o equipo aparece un erro do estilo "No catching mode page found", amáñase editando o ficheiro /etc/modules

nano /etc/modules

E engádese ao final do mesmo a seguinte liña

usb_storage

E desde o terminal executamos a seguinte instrución:

echo 0 > /proc/sys/kernel/printk

 

 

1. O primeiro que un usuario debe e facer é acceder á plataforma. No caso dos docentes empregarán as súas credenciais corporativas. Aos alumnos facilitaralle un usuario e contrasinal o centro

2. O primeiro que analizamos é a creación dos cartafoles, subcartafoles e subir o ficheiros que desexemos.

a. Creamos primeiramente o cartafol da materia "Informática".

b. E prememos no cartafol que acabamos de crear. Fixámonos que cambia a ruta na que nos atopamos

c. Creamos agora un cartafol co nome de "Calc"

Quedando así:

d. Entramos novamente en Calc e creamos un subcartafol chamado Referencias. E dentro deste outro co nome de Imaxes, que será o cartafol no que subiremos as imaxes do portafolio. Descargamos a seguinte imaxe e subímola ao cartafol de imaxes.

e. Para subila, pinchamos en "Elixir arquivos"

Seleccionamos o ficheiros que acabamos de descargar e subímolo. Quedando a vista do xestor do seguinte xeito:

E deste xeito, podemos crear os cartafoles e subir os ficheiros que desexemos.

 

3. Seguidamente editamos un Portafolio dixital. Para iso facemos un clic no menú hamburguesa e seguidamente en Portafolio

4. Clic en engadir

5. Podemos escoller páxina, se se trata dunha páxina única que conteña toda a información ou ben colección, que é un conxunto de páxinas enlazadas entre si. Neste exemplo escollemos páxina

6. Inserir o título da páxina. Por exemplo, "Formato condicional no LibreOffice Calc". O resto das opcións non é obrigatorio cumprimentalas, sen embargo, cando os alumnos queren compartir o seu portafolios co docente, é moi conveniente que empreguen as etiquetas, engadindo o centro e curso, para que o profesor poda buscalas de forma sinxela

 

7. Pinchamos en Estrutura (deseño) e escollemos a plantilla que mellor se axuste ás nosas necesidades. Clic en Gardar

 

8. No cabeceiro engadimos o título da páxina, por exemplo. Para isto arrastramos á dereita o artefacto Texto, soltándoo na zona sombreada

9. Escribirmos o título da páxina, dándolle o formato desexado. Para que non apareza texto no bloque eliminamos o  texto da cela Título do bloque

 

10. Na columna da esquerda colocamos o logo de Calc, e a ligazón a outras páxinas ou prácticas

Para inserir unha imaxe, arrastramos o artefacto "Unha imaxe"

Seguidamente, debemos de subir a imaxe

Escollemos o cartafol Imaxes, que está dentro de Referencias, e este a súa vez dentro de Calc e finalmente este dentro de Informática

E seguidamente,clic en Elixir archivos e subimos o logo. Eliminamos o título do bloque e clic en Gardar

11. E co feito ata o momento quedaríanos algo así:

12. No bloque da dereita, pegaremos a información que atopamos nesta páxina: https://blog.atio.es/node/311

E como resultado, queda algo así:

13. Se queremos facer pública  a páxina en Internet, prememos en Compartir e seguidamente en URL secreta.

14. E se un alumno quere compartir esta páxina co docente, escollería compartir con Usuario, buscaría o nome do profesor

15. E por último, se que ceder a páxina, para que un terceiro a copie e a mellore, en opcións avanzadas, selecciona Si en "Permitir copia"

 E neste último caso, cando compartimos con outra persoa con copia. Que é o que ve esa persoa, e como fai a copia do portafolio que lle cedemos?

a. Clic no menú hamburguesa e ese usuario escolle Portafolio > Compartido comigo

b. E no buscador procura o título da páxina, neste caso Formato condicional no Libreoffice Calc. No caso de que se empregaran as etiquetas, pódese buscar máis comodamente.

E buscando por etiquetas...

c. Clic no título e accedemos á páxina. Sempre e cando o autor da páxina, dentro de opcións avanzadas, escollera SI en permitir copia, aparecerá a icona de Copiar arriba e á dereita

E deste xeito xa pode modificar a copia da páxina orixinal, corrixíndoa, engadindo máis recursos, imaxes, etc.

Para facer máis eficaces as docencias a través de Webex, é interesante ademais de proxectar o propio contido engadir a imaxe do ponente. obs Studio é un estupendo software para isto.

Para proceder coa instalación de obs Studio, podemos facelo con paquetes Snap

Primeiro instalacións o xestor de paquetes snap, no caso en que non o teñamos instalado
sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install core

E seguidamente procedemos coa instalación do programa.

sudo snap install obs-studio

Sen embargo na actulidade o obs-studio en Linux non dispón de cámara virtual, e porén debemos de instalala. Hai moitos métodos para a instalación, sen embargo o máis sinxelo é instalar o software Irium. Pero antes debemos de descargar as dependencias

Previo. Instalamos git

sudo apt install git

Instalación de  v4l2loopback

cd descargas
git clone https://github.com/umlaeute/v4l2loopback.git
cd v4l2loopback
sudo make install
sudo depmod -a

Descargamos o seguinte paquete:

cd /home/usuario/Descargas
wget http://iriun.gitlab.io/iriunwebcam-2.3.1.deb

e procedemos coa súa instalación, tanto co gDebi, para comprobar que cumprimos coas dependencias. Se apareceran erros por dependencias podemos correxilas con:

sudo apt remove iriunwebcam

sudo apt install -f

E volvemos a instalar o paquete iriunwebcam-2.3.1.deb

 

E reiniciamos o equipo para que apareza no apartado de son e vídeo o probrama OBS Studio. Unha vez reiniciado o equipo abrimos o OBS Studio

 

E nada máis abrir salta o Auto-Configuration Wizard. Nel escollemos a terceira opción. Aínda que saltemos este paso, sempre podemos chamar este asistente desde Tools>Auto-Configuration Wizard. Escollemos a terceira opción:
 

 

Configuramos as fontes ao noso gusto e prememos en Iniciar Cámara Virtual

 

Cando arranquemos o obs-studio, disporá dun botón  máis, o de "Iniciar Cámara Virtual"

 

Seguidamente abrimos Webex desde o Firefox (o Google Chrome ou derivados como o Brave non recoñece as cámaras virtuais). Pinchando na frechiña ao lado de Iniciar Vídeo, escollemos a cámara Irium Webcam

E iniciamos o vídeo. Se empregamos o recurso Screen Capture, penso que é interesante contar con dous monitores.

 

O primeiro que debemos de facer é instalar o xestor de snap, que non só servirá para instalar o Libreoffice, senón moitos outros programas

sudo apt update
sudo apt install snapd
sudo snap install core

E seguidamente instalamos o libreoffice. Como observamos cunha soa liña procedemos coa instalación.

sudo snap install libreoffice

Se no proceso de inslación marcha a corrente eléctrica, quedará o paquete sen instalar e non nos permitirá reanudar a instalación. Para isto teremos que coñecer o número id da instalación con:

snap changes

Imaxinemos que sexa id 5, e procedemos a cancelar esta instalación para comezar posterioremente de cero:

sudo snap abort 5
sudo snap install libreoffice

Para actualizar a aplicación escribiremos no terminal:

sudo snap refresh libreoffice

E para saber cales das aplicacións instaladas con snap teñen actualizacións dispoñibles:

sudo snap refresh --list

Polo tanto, snap é un sistema de instalación rápido e non se presentan erros de dependencias, pois xa ten todos os paquetes necesarios incrustados.

Descargar Script 64 bits#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.1.0

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done


# CONFIGURACIÓN MIMEAPPS

UHOME="/home"
conf=".config/mimeapps.list"

_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -f "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   sed -i 's/libreoffice-/libreoffice7.0-/' $_dir   
   echo "listo"     
  fi
done


 

Brave é un novo navegador web de código aberto e basado en Chromium e polo tanto compatible coa gran maioría das extensións de Chrome. Dispón do bloqueador de anuncios adblock incorporado. Un navegador moi rápido e xa preparado para navegar na rede Tor. Dispón dúas apariencias, clara e oscura.

Podemos instalarlle a extensión Tab Suspender, para conxelar as pestanas que non empregamos e liberar deste xeito a memoria ram.

Debemos de ter en conta que de momento non contamos cos menús nin en galego nin en español.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg

curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg add -

echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list

sudo apt update

sudo apt install brave-browser

Subscribe to