grup> ls

amósanse as particións dispoñibles: (hd0) (hd0, msdos2) (hd0, msdos1)

Se facemos (hd0, msdos1), xa nos indica que é a extx...é dicir, a partición na que se atopa a distribución

Teclaando ls (hd0, msdos1)/ aparecen as carpetas de linux

a. Engadimos o prefixo:

set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub

b. insmod (hd0,msdos1)/boot/grub/i386-pc/linux.mod

c. configuramos a partición root

set root=(hd0,msdos1)

d. Cargamos a imaxe do kernel

linux /boot/vmlinux-3.16.0-4-686-pae root=/dev/sda1

e. Cargamos o kernel

initrd /initrd.img

f. inicia

boot

ARRANCA. PERO OLLO, TEMOS QUE AMAÑAR O GRUB, QUE ESTÁ SEN CONFIGURAR

a. borramos o actual grub, facendo unha copia de seguridade

sudo mv /boot/grub /boot/grub_backup

b. Creamos de novo a carpeta grub

sudo mkdir /boot/grub

c. Borramos as seguintes cousas:

apt-get --purge remove grub-legacy grub-common

d. instalamos grub-pc

apt-get install grub-pc   (contestamos a todo que si)

e. actualizamos o grub

update-grub

f. instalamos o grub no disco

grub-install /dev/sda

REINICIAMOSgrb

 

sudo mount /dev/sda1 /mnt # substitúe sda1 coa partición na que reside root. Para iso:

sudo fdisk -l

O terminal da como resposta as particións instaladas no sistema. Debes de fixarte na partición na cal está instalado o linux. No meu caso está na /dev/sda2 (tipo de partición Id 83)

sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda # substitúe  sda polo nome do teu disco no cal tes linux, no noso exemplo sdasublime

Agregamos o repositorio con apt-add-repository

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3

Pero, debemos de saber nos crea en /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Procedemos a editalo ficheiro:

nano /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Substituímos jessie por trusty, quedando do seguinte xeito:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main

Actualizamos os repositorios e instalamos:

apt-get update

apt-get install sublime-text-installerDeixo por aquí ligazóns de interese para aprender raspberry pi:

http://www.prometec.net/indice-raspberry-pi/

Revista Magpi: https://www.raspberrypi.org/magpi/

OpenLibra (descargar algún número de Magpi): https://openlibra.com/es/collection/search/term/raspberry/

Recursos de aprendizaxe: https://www.raspberrypi.org/resources/learn/

Titoriales para novatos: http://www.raspberrypitutorials.yolasite.com/

Recursos Universidade de Cambridge: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/

Cursos MoocNeste nadal tivemos a sorte de que nos visitaran Mario Tormo e Olivia Pérez. Impartiron unha conferencia no auditorio de Cee. Eles son autores do libro: "Proyecto parental, gestación y sentido de vida".

proxecto parenta

Sen dúbida un magnífico libro que recomendo a calquera persoa, pero especialmente a aqueles que desexen ten un fillo ou aquelas persoas que traballan a diario cos nenos. Mario e Olivia amósannos como podemos coñecer os programas que dirixen a nosa existencia, os cales conforman a nosa biografía oculta.

Para mercalo pódelo facer na páxina de BubokPara os que temos ip dinámica e queremos montar un servidor, debemos de empregar servizos como os de dyndns, no-ip.com. etc. Seguro que hai centos de servizos deste tipo. Estiven pensando algún xeito para non estar obrigados a empregalos. Ainda que seguro que se pode mellorar moito, a seguinte proposta, pode valer.

Este script envía a nosa ip pública a un servidor ftp. Modificando o script tamén se podería enviar a un servidor ssh.

# This script will optains current external ip
# and save it into a ftp server if change it
#
#
#
#
# This script updated 1/09/2016

HOST='ftp.atio.es'
USER='usuario'
PASSWD='passwd'
FILE='file.txt'
RUTA="http://atio.es/ip/file.txt"

#! /bin/bash
#clear valors
unset last_ip
check_last_ip(){
#wget -q http://atio.es/ip/file.txt -O $FILE
wget -q $RUTA -O $FILE
last_ip=$(cat $FILE)
}
check_current_ip(){
unset tecreset externalip
tecreset=$(tput sgr0)
# Check if connected to Internet or not
ping -c 1 google.es &> /dev/null && echo -e '\E[32m'"Internet: $tecreset Connected" || echo -e '\E[32m'"Internet: $tecreset Disconnected"
# Check External IP
externalip=$(curl -s ipecho.net/plain;echo)
echo $externalip > file.txt
}
#CREDENTIALS TO FTP SERVER
ftp_conection(){
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd www/ip
put $FILE
quit
END_SCRIPT
exit 0
}
#COMPARE LAST AND CURRENT IP
compare_ips(){
if [ "$1" == "$2" ]; then
echo -e '\E[32m'"Current IP : $tecreset "$externalip
else
echo "actualizando ip..."
ftp_conection
fi
}
while [ 1 ]; do
  # timestamp
  ts=`date +%T`

  echo "$ts: begin checking..."
  check_last_ip
  check_current_ip
  compare_ips $last_ip $externalip
  sleep 300
done

FICHERO PHP PARA IMPRIMIR EL FILE.TXT EN PANTALLA

<?php
$fh = fopen('file.txt','r');
while ($line = fgets($fh)) {
  // <... Do your work with the line ...>
  echo($line);
}
fclose($fh);
return $line
?>

SCRIPT PARA LEER A IP EXTERNA QUE GARDAMOS NO SERVIDOR FTP
#! /bin/bash
USER=‘usuario’
PASS=‘passwd’
RUTA=”http://atio.es/ip/file.txt
FILE=”file.txt”
wget -q $RUTA -O $FILE
value=$(cat $FILE)
#podemos hacer un escritorio remoto si lo desamos
#rdesktop -z -u $USER -p $PASS -f -k es -r sound:local $value

SCRIPT PARA ACTUALIZAR /ETC/HOSTS

# This script update /etc/hosts
# reading ip value from server
#
#
#
#
# This script updated 1/09/2016

#! /bin/bash
USER=‘usuario’
PASS=‘pass’
RUTA=”http://atio.es/ip/file.txt
FILE=”file.txt”
host_name="fornella.gal"

update_hosts(){
wget -q $RUTA -O $FILE
ip_address=$(cat $FILE)
# find existing instances in the host file and save the line numbers
matches_in_hosts="$(grep -n $host_name /etc/hosts | cut -f1 -d:)"
echo $matches_in_hosts
host_entry="${ip_address} ${host_name}"

if [ ! -z "$matches_in_hosts" ]
then
    echo "Updating existing hosts entry into /etc/hosts."
    # iterate over the line numbers on which matches were found
    while read -r line_number; do
        # replace the text of each line with the desired host entry
        sed -i "/$host_name/ s/.*/$host_entry/g" /etc/hosts
    done <<< "$matches_in_hosts"
else
    echo "Adding new hosts entry into /etc/hosts."
    echo "$host_entry" | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null
fi

}
while [ 1 ]; do
  # timestamp
  ts=`date +%T`
  echo "$ts: begin checking..."
  update_hosts
  sleep 5
done 

tux

Para instalalo actualizamos o sources.list

mousepad /etc/apt/sources.list

E engadimos a seguinte liña. Trátase do repositorio oficial de Debian Stretch (versión 9)

deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

apt-get update

aptitude search linux-image

E procedemos a instalar o último que vexamos. Concretamente neste momento está na versión 4.8.0

aptitude install linux-image-4.8.0-2-686-pae

Finalmente comentamos a liña que engadimos en /etc/apt/sources.list

#deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

e actualizamos as fontes: apt-get updatelibreoffice

Para Debian ou Ubuntu 32

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_langpack_gl.tar.gz

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice

Para Debian ou Ubuntu 64

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice


Subscribe to