Descargar Script

#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.0.0

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.0_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.0_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done

#INSTALACIÓN DE LIBREOFFICE-COMMON PARA VISUALIZAR AS ICONAS
apt install libreoffice-common -y

 

Descargar Script

USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`
HOME_USER_NAME=/home/$USER_NAME

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de contar con privilexios sudo ou root" >&2
  exit 1
fi
apt remove --purge firefox-esr firefox -y
apt autoremove
sudo rm -r ~/.mozilla
wget "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=gl" -O latest-firefox.tar.bz2
rm -r /opt/firefox
tar -jxvf latest-firefox.tar.bz2 -C /opt
echo 'Firefox instalado'
ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
touch test.desktop
echo -e "[Desktop Entry]\nName=Firefox\nComment=Navegador web\nGenericName=Web Browser\nX-GNOME-FullName=Firefox ''Su versión'' Web Browser\nExec=/opt/firefox/firefox %u\nTerminal=false\nX-MultipleArgs=false\nType=Application\nIcon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png\nCategories=Network;WebBrowser;\nMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;application/rss+xml;application/rdf+xml;image/gif;image/jpeg;image/png;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;\nStartupWMClass=Firefox\nStartupNotify=true\nPath=" > test.desktop
mv test.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop
ln -s /usr/share/applications/firefox.desktop $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
chmod +x $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
rm latest-firefox.tar.bz2

Se queremos que o un vídeo que subamos á aula virtual comece a reproducirse de forma automática, podemos facelo engadindo un pouco de código html.

 

Paso 1. Subimos o vídeo como ficheiro embebido pulsando en "Manage Embedded files"

A modo de exemplo subiremos o seguinte ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

 

Agora clic en engadir o vídeo:

 

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

Unha vez que o inserimos o estado da fiestra queda do seguinte modo:

 Tal e como indica a figura anterior debemos de visualizar o código html clicando na dobre aspa e obtemos o código html:

<p><a href="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4">colega.mp4</a></p>

Deste código só interesa a dirección na que se atopa o ficheiro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4

E agora debemos reemplazar o código antior polo seguinte, sabendo que no src, debemos de escribir a dirección do paso anterior. A etiqueta que impedirá que o vídeo se autoreproduza é autostart="0"

<div>
<video width="512" height="288" controls="controls" autostart="0">
<source src="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

 

Actualizar e gardar e mostrar

 

 

Moodle permite a visualización da barra de ferramenta dos recursos e das actividades de dous xeitos diferentes:

E dentro da cada un dos apartados vemos as diferentes opcións

A segunda forma de ver a barra de ferramentas é nunha barra única, cun aspecto máis actual.

Sen embargo para activar este modo de visualización teremos de activar o módulo AJAX da aula virtual. Para iso dirixímonos a:

Administración do sitio > Aparencia > AJAX e Javascript

e activamos AJAX

 

 

Wiris é unha magnífica calculadora online. Didacticamente é unha marabilla, e ademais acompañará aos alumnos ata o primeiro curso da universidade.

https://calcme.com/

Wiris tamén dispón dun botón para inserir botóns nas publicacións de Moodle. Sen embargo non está activo por defecto. Actívase do seguinte xeito:

Administración do sitio > Engadidos > Filtros > Xestionar o filtros

Xa en Moodle, creamos por exemplo unha páxina. Na barra de ferramentas xa nos aparece o botón de fórmulas, que abre o editor de Wiris

E ao premer nel, abrirase a fiestra do editor:

 

Por mor do peche dos centros de ensino, son moitos os docentes que queren poñer en funcionamento a súa aula virtual, sen embargo atópanse con atrancos, e cando procuran información entran na coñecida infotoxicación. Velaquí dispoñemos dunhas guías que axudan neste proceso:

 

1. Guía rápida para administradores

2. Carga masiva de usuarios na aula virtual a partir dos datos de Xade

3. Guía rápida para profesores

 

Cada vez é máis importante procurar información nas comunidades que comparten coñecemento. Nas redes sociais compártese moita información. Unha delas é Twitter

Non é necesario que nos rexistremos para procurar información en Twitter. Podemos facelo coa axuda do buscador DuckDuckGo

Concretamente debemos de procurar os atallos para procurar en Twitter cos bangs

E procurando os bangs para Twitter, aparécenos os seguintes:

Se desexamos procurar información específica sobre un tema etiquetado empregaremos !hashtag

 

 

E vemos resultados como os seguintes:

 

Se o que desexamos é procurar a información que publicou un usuario determinado, por exemplo

!@ MyBlueEconomy
 

 

Se o que desexamos é empregar a propia ferramenta de Twitter, ou ben participar na mesma, o que deberemos é rexistrarnos de forma gratuíta.

Telegram é unha plataforma de mensaxería instantánea que permite o envío de ficheiros a a comunicación en masa.

 

1. O primeiro que debemos de facer é instar a aplicación no móbil a través do PlayStore

 

2. Para traballar máis cómodos, é mellor abrir a aplicación desde o computador. Para iso dirixímonos á seguinte páxina:

https://web.telegram.org/

Despois de engadir o número de teléfono e recibir o contrasinal xa poderemos entrar no Telegram, pero empregando o navegador.

3. Ademais de poder comunicarnos con algún dos nosos contactos, empregando o buscador proba a encontrar información sobre algunha materia: matemáticas, inglés bac, Linux, etc. Debes de ter en conta que moitos dos grupos que existen en Telegram son pechados e só poderás formar parte del se te convida o administrador.

4. Resulta moi interesante o buscador e o filtro de ficheiros, vídeos, etc. dun grupo.

Por exemplo, procura o grupo Maestr@s de inglés. Seguidamente filtra o ficheiros do grupo

 

5. Ademais de poder ler a información que comparten as persoas, tamén podemos interactuar con máquinas, os chamados bots. Estes bots tamén nos facilitarán información. Velaquí tes un listado moi interesante:

 

 

Hai moitos motivos para seguir empregando Google para procurar de información, pero tamén existen motivos para deixalo de empregar. Para moitos resúltanos incómodo e preocupante que Google almacene información persoal. Un exemplo é o Google Location History:

https://www.google.com/maps/timeline

 

DuckDuckGo non recopila información persoal. Para acceder a este buscador facémolo desde a ligazón:

https://duckduckgo.com/

No caso de que non queiramos ver máis nada que unha caixa para a procura, empregaremos:

https://duckduckgo.com/lite/

 

Trucos para buscar en DuckDuckGo:

1. Mantéñense os trucos de google: +, -, comiñas, filestype, sytes, etc

 

2. DuckDuckGo, permite buscar información dentro doutras páxinas ou buscadores sen saír de alí. Na seguinte ligazón podes buscar os trucos para buscar dentro doutras páxinas: https://duckduckgo.com/bang

 

Por exemplo para buscar en google desde DuckDuckGo:

!g tecnoloxiaeducativa

Podemos buscar polo hastag no Twitter:

!hashtag coronavirus

Se o que desexamos é buscar imaxes con licenza copyleft da Costa da Morte

!cc costa da morte

 

 

 

PASOS PARA A EDICIÓN:

1. CONFIGURAR O FORMATO DA PÁXINA.

Formato -> Páxina

2. ENCABEZADO DA PÁXINA

a. Creamos un marco, con dimensionado automático

b. Áncora: Á páxina

c. Inserimos o seguinte texto

FACTURA
INFORMÁTICA AZCÁRRAGA
Rúa da Amargura nº13
A Coruña

d. Eliminamos o borde

e. Dámoslle formato cos fontes

Factura: Ubuntu 36. Cor azul

O resto do texto: Ubuntu 12. Cor negra

f. Inserimos imaxe do logotipo

Imaxe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/RITSI-logo.svg/314px-RITSI-logo.svg.png

Tamaño: Largura: 4 - Altura: 3.05 (marcar a opción "Manter as proporcións")

 

Resultado:

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

 

3. DATOS CLIENTE E NÚMERO DE FACTURA

a. Inserimos dous marcos. O marco da esquerda presenta os seguintes datos:

CLIENTE:
IES TERRA DE XALLAS
NIF:
ENDEREZO:

b. O marco da dereita, cos seguintes datos:

Nº DE FACTURA: 125
DATA: 25/01/2020
Nº DE PEDIDO:125146

c. En pripiedades do marco, eliminamos o borde

d. Para o primeiro marco, seleccionamos propiedades. Na lapela Tipo, marcamos o ácora coa opción "Á páxina" e configuramos a posición horizontal e vertical do primeiro marco

e. Para o segundo marco, deixámolo do seguinte xeito:

Resultado:

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

4. TÁBOA. ESTRUTURA

a. Táboa -> Inserir táboa

Columnas: 4 // Filas 10 // Estilos: ningún

b. Altura das filas: 1.20 (botón dereiro do rato -> Tamaño -> Altura de fila)

c. Columnas. Propiedades da táboa -> Columnas

 

d. Combiamos celas da parte inferior

e. Engadimos textos da táboa e dámoslle tamaño. Tamén centramos verticalmente os textos

Tamaño de fonte: 10

No caso do texto de TOTAL, deixámolo cun tamaño de 12, negrita e cor azul

Aproximadamente queda do seguinte xeito:

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

5. TÁBOA. DATOS E FÓRMULAS

a. Inserimos na táboa uns datos para comprobar o funcionamento das fórmulas.

b. Os nomes das pezas xustificámolas á esquerda. Separámolos do borde tirando o marcador da regra

c. Inserimos un prezos. Engadimos decimais e xustificamos á dereita. Separamos do borde, de maneira análoga ao apartado anterior

d. Colocamos unha fórmula na primeira cela do importe. Resulta moito máis cómodo seleccionas as selas da táboa, colocándonos enriba que escribíndoas

e. Copiamos a primeira cela na que engadimos a fórmula e pegámola nas seguintes celas, co obxectivo de non tes que inserir fórmulas en cada cela. Debemos de seleccionar toda a cela e non só o texto da fórmula. Copiamos e pegamos.

f. Tamén lle damos un formato con dous decimais, aliñamos á dereita e separámolo do borde. Queda do seguinte xeito:

g. Insermos o sumatorio no subtotal, comprobando que as celas que engade no sumatorio son as correctas

h. Inserimos a fórmula para ive (subtotal * 0.21). E o sumatorio do total. Ao total engadímoslle o símbolo do euro.

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

 

6. MARCO. CONDICIÓNS DE PAGO

a. Inserimos marco co seguinte texto:

CONDICIÓNS E FORMA DE PAGO

O ingreso farase nun prazo de 15 días

ABanca
IBAN: ES12 4562 1254 1452 2365

b. Posición

 

b. Configuramos un borde de color roxo no lateral esquerdo

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

7. CAIXA DE TEXTO. FACTURA PROFORMA

a. Inserimos unha caixa de texto na parte inferior, sen preocuparnos da posición, nin do tamaño de momento. Engadimos o texto: "factura PROFORMA"

b. Áncora -> a páxina

c. Xiramos o cadro e colocámolo en vertical

d. Tamaño

Largura 1.50

Altura 22

e. Posición

f. Seleccionamos o texto e dámoslle unha cor de branca á fonte e un fondo azul ao cadro de texto

g. Centramos o texto "verticalmente"

h. Escollemos a opción "Atributos de texto"

Deseleccioamos as opcións marcadas e escollemos "Axustar ao marco"

No espazamento até os bordes, deixámolo do seguinte xeito:

 

i. Para darlle curvatura nas esquinas do cadro de texto, clic en posición de tamaño (botón dereito do ratón), e ir á lapela "Inclinación e raio do canto"

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

8. ADORNAR A TÁBOA

Podemos darlle un pouco de estética á táboa. Por exemplo podemos destacar o encabezado con dúas liñas de cor vermello.

a. Seleccionar a primeira fila. Engadimos bordes na parte superior e inferior

Seleccionamos a continuación unha liña continua e escollemos a cor vermella.

 

Podes descargar o documento rematado aquí