Cada vez é máis importante procurar información nas comunidades que comparten coñecemento. Nas redes sociais compártese moita información. Unha delas é Twitter

Non é necesario que nos rexistremos para procurar información en Twitter. Podemos facelo coa axuda do buscador DuckDuckGo

Concretamente debemos de procurar os atallos para procurar en Twitter cos bangs

E procurando os bangs para Twitter, aparécenos os seguintes:

Se desexamos procurar información específica sobre un tema etiquetado empregaremos !hashtag

 

 

E vemos resultados como os seguintes:

 

Se o que desexamos é procurar a información que publicou un usuario determinado, por exemplo

!@ MyBlueEconomy
 

 

Se o que desexamos é empregar a propia ferramenta de Twitter, ou ben participar na mesma, o que deberemos é rexistrarnos de forma gratuíta.Telegram é unha plataforma de mensaxería instantánea que permite o envío de ficheiros a a comunicación en masa.

 

1. O primeiro que debemos de facer é instar a aplicación no móbil a través do PlayStore

 

2. Para traballar máis cómodos, é mellor abrir a aplicación desde o computador. Para iso dirixímonos á seguinte páxina:

https://web.telegram.org/

Despois de engadir o número de teléfono e recibir o contrasinal xa poderemos entrar no Telegram, pero empregando o navegador.

3. Ademais de poder comunicarnos con algún dos nosos contactos, empregando o buscador proba a encontrar información sobre algunha materia: matemáticas, inglés bac, Linux, etc. Debes de ter en conta que moitos dos grupos que existen en Telegram son pechados e só poderás formar parte del se te convida o administrador.

4. Resulta moi interesante o buscador e o filtro de ficheiros, vídeos, etc. dun grupo.

Por exemplo, procura o grupo Maestr@s de inglés. Seguidamente filtra o ficheiros do grupo

 

5. Ademais de poder ler a información que comparten as persoas, tamén podemos interactuar con máquinas, os chamados bots. Estes bots tamén nos facilitarán información. Velaquí tes un listado moi interesante.

 

 Hai moitos motivos para seguir empregando Google para procurar de información, pero tamén existen motivos para deixalo de empregar. Para moitos resúltanos incómodo e preocupante que Google almacene información persoal. Un exemplo é o Google Location History:

https://www.google.com/maps/timeline

 

DuckDuckGo non recopila información persoal. Para acceder a este buscador facémolo desde a ligazón:

https://duckduckgo.com/

No caso de que non queiramos ver máis nada que unha caixa para a procura, empregaremos:

https://duckduckgo.com/lite/

 

Trucos para buscar en DuckDuckGo:

1. Mantéñense os trucos de google: +, -, comiñas, filestype, sytes, etc

 

2. DuckDuckGo, permite buscar información dentro doutras páxinas ou buscadores sen saír de alí. Na seguinte ligazón podes buscar os trucos para buscar dentro doutras páxinas: https://duckduckgo.com/bang

 

Por exemplo para buscar en google desde DuckDuckGo:

!g tecnoloxiaeducativa

Podemos buscar polo hastag no Twitter:

!hashtag coronavirus

Se o que desexamos é buscar imaxes con licenza copyleft da Costa da Morte

!cc costa da morte

  

 

PASOS PARA A EDICIÓN:

1. CONFIGURAR O FORMATO DA PÁXINA.

Formato -> Páxina

2. ENCABEZADO DA PÁXINA

a. Creamos un marco, con dimensionado automático

b. Áncora: Á páxina

c. Inserimos o seguinte texto

FACTURA
INFORMÁTICA AZCÁRRAGA
Rúa da Amargura nº13
A Coruña

d. Eliminamos o borde

e. Dámoslle formato cos fontes

Factura: Ubuntu 36. Cor azul

O resto do texto: Ubuntu 12. Cor negra

f. Inserimos imaxe do logotipo

Imaxe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/RITSI-logo.svg/314px-RITSI-logo.svg.png

Tamaño: Largura: 4 - Altura: 3.05 (marcar a opción "Manter as proporcións")

 

Resultado:

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

 

3. DATOS CLIENTE E NÚMERO DE FACTURA

a. Inserimos dous marcos. O marco da esquerda presenta os seguintes datos:

CLIENTE:
IES TERRA DE XALLAS
NIF:
ENDEREZO:

b. O marco da dereita, cos seguintes datos:

Nº DE FACTURA: 125
DATA: 25/01/2020
Nº DE PEDIDO:125146

c. En pripiedades do marco, eliminamos o borde

d. Para o primeiro marco, seleccionamos propiedades. Na lapela Tipo, marcamos o ácora coa opción "Á páxina" e configuramos a posición horizontal e vertical do primeiro marco

e. Para o segundo marco, deixámolo do seguinte xeito:

Resultado:

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

4. TÁBOA. ESTRUTURA

a. Táboa -> Inserir táboa

Columnas: 4 // Filas 10 // Estilos: ningún

b. Altura das filas: 1.20 (botón dereiro do rato -> Tamaño -> Altura de fila)

c. Columnas. Propiedades da táboa -> Columnas

 

d. Combiamos celas da parte inferior

e. Engadimos textos da táboa e dámoslle tamaño. Tamén centramos verticalmente os textos

Tamaño de fonte: 10

No caso do texto de TOTAL, deixámolo cun tamaño de 12, negrita e cor azul

Aproximadamente queda do seguinte xeito:

5. TÁBOA. DATOS E FÓRMULAS

a. Inserimos na táboa uns datos para comprobar o funcionamento das fórmulas.

b. Os nomes das pezas xustificámolas á esquerda. Separámolos do borde tirando o marcador da regra

c. Inserimos un prezos. Engadimos decimais e xustificamos á dereita. Separamos do borde, de maneira análoga ao apartado anterior

d. Colocamos unha fórmula na primeira cela do importe. Resulta moito máis cómodo seleccionas as selas da táboa, colocándonos enriba que escribíndoas

e. Copiamos a primeira cela na que engadimos a fórmula e pegámola nas seguintes celas, co obxectivo de non tes que inserir fórmulas en cada cela. Debemos de seleccionar toda a cela e non só o texto da fórmula. Copiamos e pegamos.

f. Tamén lle damos un formato con dous decimais, aliñamos á dereita e separámolo do borde. Queda do seguinte xeito:

g. Insermos o sumatorio no subtotal, comprobando que as celas que engade no sumatorio son as correctas

h. Inserimos a fórmula para ive (subtotal * 0.21). E o sumatorio do total. Ao total engadímoslle o símbolo do euro.

 

6. MARCO. CONDICIÓNS DE PAGO

a. Inserimos marco co seguinte texto:

CONDICIÓNS E FORMA DE PAGO

O ingreso farase nun prazo de 15 días

ABanca
IBAN: ES12 4562 1254 1452 2365

b. Posición

 

b. Configuramos un borde de color roxo no lateral esquerdo

7. CAIXA DE TEXTO. FACTURA PROFORMA

a. Inserimos unha caixa de texto na parte inferior, sen preocuparnos da posición, nin do tamaño de momento. Engadimos o texto: "factura PROFORMA"

b. Áncora -> a páxina

c. Xiramos o cadro e colocámolo en vertical

d. Tamaño

Largura 1.50

Altura 22

e. Posición

f. Seleccionamos o texto e dámoslle unha cor de branca á fonte e un fondo azul ao cadro de texto

g. Centramos o texto "verticalmente"

h. Escollemos a opción "Atributos de texto"

Deseleccioamos as opcións marcadas e escollemos "Axustar ao marco"

No espazamento até os bordes, deixámolo do seguinte xeito:

 

i. Para darlle curvatura nas esquinas do cadro de texto, clic en posición de tamaño (botón dereito do ratón), e ir á lapela "Inclinación e raio do canto"

Podes descargar o que levamos feito do documento aquí

8. ADORNAR A TÁBOA

Podemos darlle un pouco de estética á táboa. Por exemplo podemos destacar o encabezado con dúas liñas de cor vermello.

a. Seleccionar a primeira fila. Engadimos bordes na parte superior e inferior

Seleccionamos a continuación unha liña continua e escollemos a cor vermella.

 En ocasións temos que traballar nun equipo pouco actualizado e ademais non dispoñemos de privilexios para escalar a root ou permisos de sudo, o que nos permitiría en ambos casos poder instalar a última versión do programa.

O que debemos de facer é descargar a versión executable AppImage da páxina web: https://es.libreoffice.org/

En función do ancho de banda que dispoñamos e das nosas necesidades escoleremos a versión básica, estádar ou completa. Neste caso escollo a opción "Descarga versión Estable" da versión completa

E ao rematar a descarga disporemos dun ficheiro LibreOffice-still.full-x86_64.AppImage

Clic na icona co botón dereito do rato e escollemos Propiedades. Imos a lapela Permisos e dámoslle permisos de execución:

Pechamos e dobre clic na icona, pero nesta ocasión co botón esquerdo do rato. E ábrese o programa sen máis, e xa está totalmente operativo para traballar.

 

 

 En ocasións é necesario cifrar a documentación, fundamentalmente para o envío por correo electrónico a través da rede. Coa Lei Orgánica de Protección de Datos, este procedemento volveuse máis imprescindible fundamentalmente cando manexamos datos relacionados coa saúde, xa que presentan a máxima protección.

 

Para entender o procedemento imaxinemos que dous usuarios Xoel e Eire queren intercambiar entre si información, pero queren evitar que poida ser interceptada por calquera outra persoa. Ou, Eire quere levar documentos do traballo nun USB para rematalos na casa, pero quere estar segura que aínda que perda o lapis de memoria, un terceiro non será quen de ler a información que ten nese dispositivo.

1. O primeiro que deben de facer tanto Xoel como Eire é crear o par de chaves público - privadas, empregando o terminal

gpg --full-generate-key

O sistema imprime unha serie de información, indicándonos a ruta na cal gardará a información relativa ás claves público- privadas. Ademais pregúntanos que tipo de chave desexamos. Eliximos a (1),

gpg: directory '/home/usuario/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/usuario/.gnupg/pubring.kbx' created
Por favor, seleccione o tipo de chave que quere:
  (1) RSA and RSA (default)
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (só asinar)
  (4) RSA (só asinar)
¿A súa selección? 1

A continuación pregúntanos polo tamaño da chave. Canto máis tamaño máis difícil será de descifrar, pero lévalle máis tempo creala. Neste exemplo escollerei o valor máis baixo 1024 bits.

RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 1024

O seguinte que nos pregunta o sistema é se desexamos que a chave caduque, e o periodo de validez en caso afirmativo. Neste exemplo, indico que non caduca pulsando enter no teclado.

Por favor, indique canto tempo debería ser válida a chave.
     0 = a chave non caduca
   <n> = a chave caduca en n días
   <n>w = a chave caduca en n semanas
   <n>m = a chave caduca en n meses
   <n>y = a chave caduca en n anos
¿Por canto tempo é válida a chave? (0)

E confirmo novamente con "y"

Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

Como podemos ter moitas claves, cada unha delas para o uso que desexemos, debemos de poñerlle un nome ou ID para idenficalas:

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Nome: Eire_P

E ademais unha conta de correo electrónico e un comentario, se desexamos agregarllo

Enderezo de E-mail: eire_p@edu.xunta.es

Finalmente prememos en A para aceptar:

Nome: Eire_P
Enderezo de E-mail: eire_p@edu.xunta.es
Comentario:
Escolleu este ID de usuario:
  "Eire_P <eire_p@edu.xunta.es>"

¿Cambiar (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (A)ceptar/(S)aír? a

Aparece unha fiestra onde tanto Eire como Xoel deben de configurar a clave privada. Esta clave, como o seu nome indica, nunca se pode facer pública!

Despois duns segundos, en función da capacidade do ordenador, o sistema imprimirá a clave pública (4736B160142178511D6A5A7ED05C8A59418A3309)

pub  rsa1024 2020-02-14 [SC]
   4736B160142178511D6A5A7ED05C8A59418A3309
uid           Eire_P <eire_p@edu.xunta.es>
sub  rsa1024 2020-02-14 [E]

Podemos listar todas claves públicas que teñamos instaladas no ordenador coa orde:

gpg --list-keys


Agora os dous usuarios deben de exportar a clave pública para intercambiala entre si. Trátase de crear un ficheiro gpg. Neste exemplo, fíxate como Eire agrega a clave pública que o sistema imprime no paso anterior

gpg --output eire_p.gpg --export 4736B160142178511D6A5A7ED05C8A59418A3309

A clave xera na ruta na teñamos o terminal no momento de executar o comando. Esta clave é pública, como o seu nome indica. Podemos enviala por correo electrónico ou mesmo publicala na nosa páxina web.

(Na ligazón do proxecto gnupg temos toda a información para o intercambio de claves)

2. Xoel, debe de importar ao seu sistema a clave pública que lle facilitou Eire por medio do correo electrónico, por exemplo:

gpg --import eire_p.gpg
gpg: key D05C8A59418A3309: public key "Eire_P <eire_p@edu.xunta.es>" imported
gpg: Número total procesado: 1
gpg:      importadas: 1

 

Sen embargo non chega con importar a clave de Eire. Xoel debe de asinala clave pública de Eire coa clave privada de xoel, para que a importación sexa segura. Procede a editala:

gpg --edit-key eire_p@edu.xunta.es

pub rsa1024/BBD6167DCF65EA6B
   created: 2020-02-14 expires: never    usage: SC 
   trust: unknown    validity: full
sub rsa1024/5FEF6A9923F64460
   created: 2020-02-14 expires: never    usage: E  
[ full ] (1). eire_p <eire_p@edu.xunta.es>

Para visualizala emprega o comando fpr (fingerprint)

gpg> fpr
pub  rsa1024/BBD6167DCF65EA6B 2020-02-14 eire_p <eire_p@edu.xunta.es>
 Primary key fingerprint: 4067 6A9A 9E46 F898 02A6 5D91 BBD6 167D CF65 EA6B

E finalmente asina a clave, co comando sign:

gpg> sign


O sistema solita a clave privada a Xoel, e quedará asinada de forma correcta no sistema a clave de Eire.

 

3. Xoel Crea un documento que quere enviarlle a Eire

 

Ficheiro -> Gardar Como

Insire o nome do documento.

Clic en "Cifrar con chave GPG"

E finalmente clic en Gardar

O sistema imprime unha fiestra onde Xoel debe de escoller o certificado de Eire, xa que é esta a destinataria do documento:

Clic en Cifrar

 

Cando Xoel recibe un correo electrónico de Eire, onde lle manda un ficheiro de Writer, cifrado coa clave pública de Xoel, ábrese a seguinte fiestra. Xoel debe de inserir a súa clave privada (non a de Eire), e visualizará o documento de forma correcta. E viceversa. Debemos de ter claro que non só chega con coñecer a clave privada. Neste exemplo, Eire poderá abrilo naquel equipo no que teña instalada a clave privada e ademais coñeza o contrasinal.

 

 O primeiro que debemos de facer é descargar o programa de instalación da Aula Virtual Santillana do seu espazo web:

https://digital.santillana.es/descarga-aula-virtual/

Descargamos o ficheiro linux.tar.gz

Cando remate a descarga, descomprimimos o ficheiro, quedándonos dous ficheiros:

Pero antes de instalar nada debemos de instalar o paquete libgconf-2-4

sudo apt install libgconf-2-4

No caso de non instalalo, o sistema imprimirá o seguinte erro:

error while loading shared libraries: libgconf-2.so.4

Entón despois de instalar libgconf-2-4, procedemos a instalar o software da aula para a arquitectura 64bits (aulavirtual-3.2.5-linux-x64-installer.run) , simplemente cun dobre clic na  icona.

Clic en Adiante e aceptamos as condicións dos termos do acordo. No directorio de instalación escollo: /home/usuario/aulavirtual. E executamos a Aula.

Clic na icona +

Agregamos a Licencia. E clic en Seguinte. E o programa amosa outra fiestra na que debemos de engadir de novo as credenciais da licenza. Polo tanto debemos de engadir a licenza dúas veces, non se trata dun erro. E seguidamente a aplicacion comeza a actulizarse:

Clic no menú lateral e escollemos Libraría

E aparecen os libros:

A entrar nun libro, permitiranos Descargalo ou visualizalo online

Seguramente é máis práctico instalar os libros. Con isto, xa poderemos acceder aos contidos do libro.

 Cando exportamos un traballo en LibreOffice a PDF, podemos agregar a este ficheiro o documento fonte ODF, é dicir o propio documento, por se o queremos modificar. Vexamos como se fai:

1. Editamos un documento. Por exemplo o seguinte:

As fontes que empreguei neste exemplo foron:

a. Encabezado: Massallera 26

b. Corpo do texto: Ubuntu

 

2. Moi probablemente se este documento o queremos abrir noutro equipo, non dispoñamos destas fontes tipográficas. O primeiro que vamos a facer é incrustar as fontes no propio documento. Para  isto dirixímonos a Ficheiro -> Propiedades... E na pestana Tipo de letra, prememos en "Incorporar os tipos de letra no documento" e "Incorporar só tipos de letra que se empreguen en documentos" . Se marcamos só a segunda opción, ao abrir o documento co Writer nun equipo que non dispoña das fontes, o programa informaranos das fontes empregadas, pero non se visualizará de forma fidedigna. Obviamente, o ficheiro resultante terá un tamaño maior. Por este motivo, só usaremos esta opción no caso de que empreguemos fontes pouco habituais.

3. Seguidamente exportamos o documento a PDF premendo en Ficheiros -> Exportar como -> Exportar como PDF...

Na pestana Xeral, clic en PDF híbrido (incorporar ficheiros ODF)

4. Ao facer cli en exportar, gardamos o documento na ruta desexada

5. Se facemos un dobre clic, o documento abrirase co visualizador de documentos  pdf que teñamos instalado no equipo

Sen embargo, se prememos co botón dereito do rato enriba do documento e escollemos abrir con Writer, ou ben abrindo directamente o ficheiro pdf desde Writer

O documento abrirase correctamente, podendo volvelo a modificar ao noso gusto. Iso si, se o gardamos directamente o procesador de textos  non o fará en pdf, senón en odt. Se queremos que o faga en pdf, teremos que exportalo de novo.

6. Finalmente, se abrimos o pdf exportado nun equipo aínda que non dispoña das fontes empregadas neste documento, a visualización será correcta.

No caso en que só escolleras a opción "Incorporar só tipos de letra que se empreguen en documentos", a visualización non será exacta en Writer (aínda que si en PDF).

7. Isto resulta moi útil, pois cando enviamos un ficheiro pdf, tamén estamos facilitando o ficheiro fonte para que se poda modificar e mellorar. Tamén, pode servir de utilidade cando un docente pode corrixir os traballos presentados en pdf polos alumnos.

 


Subscribe to