O tamaño máximo dos fichieros que pode subir un usuario á aula virtual Moodle queda definido por varias variables.

1. A primeira delas é na propia configuración do servidor, concretamente no php.ini. Se temos acceso completo ao sistema, podemos mudar as seguintes etiquetas na ruta /etc/php/version/apache2/php.ini

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 100M

; Must be greater than or equal to upload_max_filesize
post_max_size = 100M

2. Na configuración da Administración do sitio do Moodle, no caso de contar co rol de administrador.

a. Tamaño máximo dos ficheiros enviados. Isto serve para que un docente poida subir un ficheiro para restaurar unha aula, por exemploAdministración do sitio > Seguranza > Polítcias do sitio > Tamaño máximo do ficheiro enviado

b. Entrega de ficheiros na tarefas. Vale para establecer o tamáño máximo dun ficheiro que envíe un alumno ao docente para posteriormente ser avaliado

Administración do sitio > Módulos de actividade > Tarefa > Engadidos de entregas > Entrega de fichieros > Tamaño máximo da entrega

 

3. Na administración do curso o profesorado pode limitar no seu propio curso o tamaño máximo. Entrando no curso que desexemos configurar:

 

Administración do curso > Editar a configuración > Ficheiros e envíos > Tamaño máximo do envío

 Descargar Script 64 bits

Descargar Script 32 bits

#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.0.2

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done

#INSTALACIÓN DE LIBREOFFICE-COMMON PARA VISUALIZAR AS ICONAS
apt install libreoffice-common -y

 Queiramos ou non a estética gústanos a todos, fainos mover, ilusionar. As tendas comerciais téñeno moi claro. Imaxinades un Mc Donalds nunha nave industrial construída con bloques e teito de fibrocemento?. Non, non é posible.

Polo tanto, debemos de coidar a estética da aula virtual, en primeiro lugar sendo ordenados e moi amables na participación dos foros e mensaxería en xeral. Un espazo no que os usuario teñan o perfil ben configurado co seu abatar. No caso de inserir textos mediante páxinas, por exemplo, é moi interesante inserir títulos con letra de maior tamaño e fontes distintas e empregar os puntos aparte para que o lector poida facer un descanso na lectura que convide á reflexión. Tamén é moi interesante  empregar etiquetas, botóns, táboas con cores, etc. En definitiva, trátase de darlle un aspecto un pouco máis humano a unha máquina.

Dispoñemos de software moi útil para personalizar a aula virtual. Destaco o Gimp e o Inkscape para inserir imaxes personalizadas e o Visual Studio Code ou o forlk VSCodium para a edición de código html, css ou javascript.

 

PERSONALIZAR O CABECEIRO

 

Activa a edición no teu curso


    1. No "Bloque 0" do curso (o primeiro que aparece, onde está situado o "Foro de novas"), pulsa sobre a icona de "Editar o resumo"


    2. Usando o editor de texto, crea un encabezado para o teu curso, de acordo aos seguintes criterios:


    • Deixa marcada a opción "Empregar o nome predeterminado da sección"
    • No caso en que non queiramos engadir unha imaxe, podemos inserir un texto. Así, no campo "Resumo" introduce o título da asignatura (ou materia) sobre a que vas a crear os temas do curso. Este título deberá ter un tamaño de letra de 24 pt. (ou máis) en cor azul ou calquera outra cor diferente á negra.
    • A continuación, no mesmo campo "Resumo" introduce un pequeno párrafo de benvida e/ou presentación do teu curso. Este párrafo debe levar un tamaño de letra inferior a 24 pt., e agora sí, en cor negra.
    • Sería moi interesante insertar unha imaxe que sirva como encabezado para o teu curso, pero ten coidado co tamaño desta imaxe xa que se é demasiado grande desplazará hacia abaixo todos os temas do curso.  Para isto recomendo empregar o software Inkscape


      a. Seleccionamos a opción Crear rectángulos e cadrados. E trazamos un rectángulo. Darémoslle unhas dimensións de 980x150 pixeles por exemplo

    b. Cambiámoslle a cor. Como traballamos con xente nova e optimista, poñamos cores atrevidas!

c. Podemos engadir un pequeno logo, debuxiño, etc. Dispoñemos de moitos bancos de imaxes, como os que puxen na seguinte páxina: https://blog.atio.es/node/247. A min as imaxes que máis me gustan son os ficheiros svg, xa que se escalan sen perder calidade e podemos darlle movemento ou cambiar as propiedades con javascript. Un par delas que me gustan son:
https://www.freevector.com/
https://www.freepik.es/
Descargamos un logo que nos guste e inserímolo dentro do fondo que deseñamos os pasos anteriores
https://www.freevector.com/computer-kid
Neste caso trátase dunha imaxe de adobe, con extensión ai, pero compatible con Inkscape

d. Ficheiro > Importar (todos os ficheiros) e seleccionamos a imaxe
e. Escalamos a imaxe, seleccionando a imaxe por unha esquina e premendo a tecla Ctrl
f. Desagrupamos a imaxe e eliminamos o fondo. Pode quedar algo así. Gústache?

g. Ficheiro > Propiedades do documento > Redimensionar a páxina ao contido...> Redimensionar a páxina ao debuxo ou á sección
j. Ficheiro > gardar como > cabeceiro.svg
k. Xa no moodle insertarmos a imaxe. En apariencia dámoslle un ancho de 100%, para que se axuste ao ancho máximo dispoñible. O alto deixámolo en branco

 

Para finalizar pulsa o botón "Gardar modificacións" , e observamos o resultado

 Descargar Script para 64 bits

Descargar Script para 32bits

1. Combrobar a arquitectura do equipo

uname -r

(se pon ...386, trátase dun equipo 32 bits, e se aparece  ...amd64, trátase dunha arquitectura 64 bits)
2. Descargar o ficheiro axeitado á arquitectura
3. Abrir o emulador de terminal
4. Escalar os privilexios a root

su root


5. Ir á carpeta de descargas

cd /home/usuario/Descargas


6. Darlle permisos de execución ao ficheiro:

chmod +x install_firefox.sh

ou

chmod +x install_firefox386.sh


7. Procedes a instalar o programa

./install_firefox.sh 

(fíxarse ben no punto antes da barra)

 

Aquí podes visualizar o código do script para analizar o seu funcionamento:

USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`
HOME_USER_NAME=/home/$USER_NAME

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de contar con privilexios sudo ou root" >&2
  exit 1
fi
apt remove --purge firefox-esr firefox -y
apt autoremove
sudo rm -r ~/.mozilla
wget "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=gl" -O latest-firefox.tar.bz2
rm -r /opt/firefox
tar -jxvf latest-firefox.tar.bz2 -C /opt
echo 'Firefox instalado'
ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
touch test.desktop
echo -e "[Desktop Entry]\nName=Firefox\nComment=Navegador web\nGenericName=Web Browser\nX-GNOME-FullName=Firefox ''Su versión'' Web Browser\nExec=/opt/firefox/firefox %u\nTerminal=false\nX-MultipleArgs=false\nType=Application\nIcon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png\nCategories=Network;WebBrowser;\nMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;application/rss+xml;application/rdf+xml;image/gif;image/jpeg;image/png;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;\nStartupWMClass=Firefox\nStartupNotify=true\nPath=" > test.desktop
mv test.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop
ln -s /usr/share/applications/firefox.desktop $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
chmod +x $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
rm latest-firefox.tar.bz2


Se queremos que o un vídeo que subamos á aula virtual comece a reproducirse de forma automática, podemos facelo engadindo un pouco de código html.

 

Paso 1. Subimos o vídeo como ficheiro embebido pulsando en "Manage Embedded files"

A modo de exemplo subiremos o seguinte ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

 

Agora clic en engadir o vídeo:

 

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

Unha vez que o inserimos o estado da fiestra queda do seguinte modo:

 Tal e como indica a figura anterior debemos de visualizar o código html clicando na dobre aspa e obtemos o código html:

<p><a href="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4">colega.mp4</a></p>

Deste código só interesa a dirección na que se atopa o ficheiro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4

E agora debemos reemplazar o código antior polo seguinte, sabendo que no src, debemos de escribir a dirección do paso anterior. A etiqueta que impedirá que o vídeo se autoreproduza é autostart="0"

<div>
<video width="512" height="288" controls="controls" autostart="0">
<source src="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

 

Actualizar e gardar e mostrar

 

 Moodle permite a visualización da barra de ferramenta dos recursos e das actividades de dous xeitos diferentes:

E dentro da cada un dos apartados vemos as diferentes opcións

A segunda forma de ver a barra de ferramentas é nunha barra única, cun aspecto máis actual.

Sen embargo para activar este modo de visualización teremos de activar o módulo AJAX da aula virtual. Para iso dirixímonos a:

Administración do sitio > Aparencia > AJAX e Javascript

e activamos AJAX

 

 Wiris é unha magnífica calculadora online. Didacticamente é unha marabilla, e ademais acompañará aos alumnos ata o primeiro curso da universidade.

https://calcme.com/

Wiris tamén dispón dun botón para inserir botóns nas publicacións de Moodle. Sen embargo non está activo por defecto. Actívase do seguinte xeito:

Administración do sitio > Engadidos > Filtros > Xestionar o filtros

Xa en Moodle, creamos por exemplo unha páxina. Na barra de ferramentas xa nos aparece o botón de fórmulas, que abre o editor de Wiris

E ao premer nel, abrirase a fiestra do editor:

 Por mor do peche dos centros de ensino, son moitos os docentes que queren poñer en funcionamento a súa aula virtual, sen embargo atópanse con atrancos, e cando procuran información entran na coñecida infotoxicación. Velaquí dispoñemos dunhas guías que axudan neste proceso:

 

1. Guía rápida para administradores

2. Carga masiva de usuarios na aula virtual a partir dos datos de Xade

3. Guía rápida para profesores

 


Subscribe to