atio

atio

 

grup> ls

amósanse as particións dispoñibles: (hd0) (hd0, msdos2) (hd0, msdos1)

Se facemos (hd0, msdos1), xa nos indica que é a extx...é dicir, a partición na que se atopa a distribución

Teclaando ls (hd0, msdos1)/ aparecen as carpetas de linux

a. Engadimos o prefixo:

set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub

b. insmod (hd0,msdos1)/boot/grub/i386-pc/linux.mod

c. configuramos a partición root

set root=(hd0,msdos1)

d. Cargamos a imaxe do kernel

linux /boot/vmlinux-3.16.0-4-686-pae root=/dev/sda1

e. Cargamos o kernel

initrd /initrd.img

f. inicia

boot

ARRANCA. PERO OLLO, TEMOS QUE AMAÑAR O GRUB, QUE ESTÁ SEN CONFIGURAR

a. borramos o actual grub, facendo unha copia de seguridade

sudo mv /boot/grub /boot/grub_backup

b. Creamos de novo a carpeta grub

sudo mkdir /boot/grub

c. Borramos as seguintes cousas:

apt-get --purge remove grub-legacy grub-common

d. instalamos grub-pc

apt-get install grub-pc   (contestamos a todo que si)

e. actualizamos o grub

update-grub

f. instalamos o grub no disco

grub-install /dev/sda

REINICIAMOS

grb

 

sudo mount /dev/sda1 /mnt # substitúe sda1 coa partición na que reside root. Para iso:

sudo fdisk -l

O terminal da como resposta as particións instaladas no sistema. Debes de fixarte na partición na cal está instalado o linux. No meu caso está na /dev/sda2 (tipo de partición Id 83)

sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda # substitúe  sda polo nome do teu disco no cal tes linux, no noso exemplo sda

sublime

Agregamos o repositorio con apt-add-repository

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3

Pero, debemos de saber nos crea en /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Procedemos a editalo ficheiro:

nano /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-sublime-text-3-jessie.list

Substituímos jessie por trusty, quedando do seguinte xeito:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/sublime-text-3/ubuntu trusty main

Actualizamos os repositorios e instalamos:

apt-get update

apt-get install sublime-text-installer

Deixo por aquí ligazóns de interese para aprender raspberry pi:

http://www.prometec.net/indice-raspberry-pi/

Revista Magpi: https://www.raspberrypi.org/magpi/

OpenLibra (descargar algún número de Magpi): https://openlibra.com/es/collection/search/term/raspberry/

Recursos de aprendizaxe: https://www.raspberrypi.org/resources/learn/

Titoriales para novatos: http://www.raspberrypitutorials.yolasite.com/

Recursos Universidade de Cambridge: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/

Cursos Mooc

Neste nadal tivemos a sorte de que nos visitaran Mario Tormo e Olivia Pérez. Impartiron unha conferencia no auditorio de Cee. Eles son autores do libro: "Proyecto parental, gestación y sentido de vida".

proxecto parenta

Sen dúbida un magnífico libro que recomendo a calquera persoa, pero especialmente a aqueles que desexen ten un fillo ou aquelas persoas que traballan a diario cos nenos. Mario e Olivia amósannos como podemos coñecer os programas que dirixen a nosa existencia, os cales conforman a nosa biografía oculta.

Para mercalo pódelo facer na páxina de Bubok

Para os que temos ip dinámica e queremos montar un servidor, debemos de empregar servizos como os de dyndns, no-ip.com. etc. Seguro que hai centos de servizos deste tipo. Estiven pensando algún xeito para non estar obrigados a empregalos. Ainda que seguro que se pode mellorar moito, a seguinte proposta, pode valer.

Este script envía a nosa ip pública a un servidor ftp. Modificando o script tamén se podería enviar a un servidor ssh.

# This script will optains current external ip
# and save it into a ftp server if change it
#
#
#
#
# This script updated 1/09/2016

HOST='ftp.atio.es'
USER='usuario'
PASSWD='passwd'
FILE='file.txt'
RUTA="http://atio.es/ip/file.txt"

#! /bin/bash
#clear valors
unset last_ip
check_last_ip(){
#wget -q http://atio.es/ip/file.txt -O $FILE
wget -q $RUTA -O $FILE
last_ip=$(cat $FILE)
}
check_current_ip(){
unset tecreset externalip
tecreset=$(tput sgr0)
# Check if connected to Internet or not
ping -c 1 google.es &> /dev/null && echo -e '\E[32m'"Internet: $tecreset Connected" || echo -e '\E[32m'"Internet: $tecreset Disconnected"
# Check External IP
externalip=$(curl -s ipecho.net/plain;echo)
echo $externalip > file.txt
}
#CREDENTIALS TO FTP SERVER
ftp_conection(){
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd www/ip
put $FILE
quit
END_SCRIPT
exit 0
}
#COMPARE LAST AND CURRENT IP
compare_ips(){
if [ "$1" == "$2" ]; then
echo -e '\E[32m'"Current IP : $tecreset "$externalip
else
echo "actualizando ip..."
ftp_conection
fi
}
while [ 1 ]; do
  # timestamp
  ts=`date +%T`

  echo "$ts: begin checking..."
  check_last_ip
  check_current_ip
  compare_ips $last_ip $externalip
  sleep 300
done

FICHERO PHP PARA IMPRIMIR EL FILE.TXT EN PANTALLA

<?php
$fh = fopen('file.txt','r');
while ($line = fgets($fh)) {
  // <... Do your work with the line ...>
  echo($line);
}
fclose($fh);
return $line
?>

SCRIPT PARA LEER A IP EXTERNA QUE GARDAMOS NO SERVIDOR FTP
#! /bin/bash
USER=‘usuario’
PASS=‘passwd’
RUTA=”http://atio.es/ip/file.txt
FILE=”file.txt”
wget -q $RUTA -O $FILE
value=$(cat $FILE)
#podemos hacer un escritorio remoto si lo desamos
#rdesktop -z -u $USER -p $PASS -f -k es -r sound:local $value

SCRIPT PARA ACTUALIZAR /ETC/HOSTS

# This script update /etc/hosts
# reading ip value from server
#
#
#
#
# This script updated 1/09/2016

#! /bin/bash
USER=‘usuario’
PASS=‘pass’
RUTA=”http://atio.es/ip/file.txt
FILE=”file.txt”
host_name="fornella.gal"

update_hosts(){
wget -q $RUTA -O $FILE
ip_address=$(cat $FILE)
# find existing instances in the host file and save the line numbers
matches_in_hosts="$(grep -n $host_name /etc/hosts | cut -f1 -d:)"
echo $matches_in_hosts
host_entry="${ip_address} ${host_name}"

if [ ! -z "$matches_in_hosts" ]
then
    echo "Updating existing hosts entry into /etc/hosts."
    # iterate over the line numbers on which matches were found
    while read -r line_number; do
        # replace the text of each line with the desired host entry
        sed -i "/$host_name/ s/.*/$host_entry/g" /etc/hosts
    done <<< "$matches_in_hosts"
else
    echo "Adding new hosts entry into /etc/hosts."
    echo "$host_entry" | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null
fi

}
while [ 1 ]; do
  # timestamp
  ts=`date +%T`
  echo "$ts: begin checking..."
  update_hosts
  sleep 5
done

 

tux

Para instalalo actualizamos o sources.list

mousepad /etc/apt/sources.list

E engadimos a seguinte liña. Trátase do repositorio oficial de Debian Stretch (versión 9)

deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

apt-get update

aptitude search linux-image

E procedemos a instalar o último que vexamos. Concretamente neste momento está na versión 4.8.0

aptitude install linux-image-4.8.0-2-686-pae

Finalmente comentamos a liña que engadimos en /etc/apt/sources.list

#deb http://http.debian.net/debian/ stretch main contrib non-free

e actualizamos as fontes: apt-get update

libreoffice

Para Debian ou Ubuntu 32

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_langpack_gl.tar.gz

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice

Para Debian ou Ubuntu 64

#!/bin/bash
# You must have root privelages to run this script (use sudo)
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                        # Checks to see if script is run as root
    echo "This script must be run as root" >&2            # If it isn't, exit with error
    exit 1
fi
apt-get purge libreoffice*
apt-get remove libreoffice*
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/5.3.3/deb/x86_64/LibreOffice_5.3.3_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i libobasis*.deb
rm -R /tmp/libreoffice

aula

A primeira versión de Atio foi feita no servizo Sites de Google, no ano 2008, concretamente o 3 de decembro. Nese momento traballaba no CPI Cabo da Area de Laxe. Decidira que todo o material que creara debería de ser libre e estar á disposición de todos. Obviamente tendo presente que a calidade do que deixaba era cuestionable, como o segue sendo no presente.

Aquela decisión foi introducíndome de cheo no software libre. Abandonei o software privativo de forma completa e comecei o camiño con GNU Linux. E aquí sigo, sabendo o mesmo que cando comecei: nada. Cada porta que abres neste hotel lévate a miles de corredores, con miles de portas. Pero o interesante é que a forma de pensar segue sendo a mesma: compartir o que vou aprendendo.

https://sites.google.com/site/martindetecnoloxia/

En linux podemos ter unha réplica do

nosos sistema nun lapis usb, é dicir un clon do noso disco duro no lapis, podendo facer todo exactamente igual. Finalidades pode ter varias:

  1. Un backup de seguridade con tódalas nosas configuracións do sistema

  2. Un usb para facer diferentes probas, como pode ser un cambio de escritorio, de kernel, etc. Así probaríanos na distribución do lapis, e no caso de estropealo,  non teríanos máis que volvelo a crear.

Procedemento. Analizamos cantas particións temos feitas no noso sistema. Debemos de crear as mesmas no noso usb. Non ten porque ter o mesmo tamaño. O caso máis habitual é que teñamos unha partición en formato ext4 para o sistema e outra partición para a memoria de intercambio swap.

Inserimos o usb e creamos as particións. Voume centrar no caso máis sinxelo: dúas particións: ext4 e swap. Para crelas podemos facelo con fdisk ou ben co gparted (máis sinxelo o segundo caso).

Entón temos o noso equipos encendido, co lapis inserido no porto usb (e non reiniciamos desde o lápis ata que se diga). Imaxinemos que o disco duro ten dúas particións /dev/sda1 (ext4, onde está o sistema operativo /) e a partición de intercambio /dev/sda2 (swap). E no lápis temos /dev/sdb1 (ext4) e /dev/s

Executamos o script BackupSistema.sh. Debemos de gardalo nunha carpeta do equipo, e darlle permisos de execución.

chmod +x BackupSistema.sh

executámolo desde root (su root), sinalando a unidade orixe onte temos instalado no noso sistema operativo e a unidade destino, que será a do usb. Esto só o facemos para a unidade do sistema, non para a swap.

./BackupSistema /dev/sda1 /dev/sdb1

Tarde un cacho, pois ten que facer o backup no usb. Unha vez que remata temos que arreglar o grub, pois se non o facemos non arrancaría. Podemos valernos das seguintes instrucións (non fun quen de montalo nun script unha vez que o script entra en chroot deixa de executar as seguintes instrucións. Imaxino que creando o script coas instrucións finais no usb e chamado desde este irá, pero pouco aforramos.):

(indicamos a unidade do usb, no noso exemplo /dev/sdb1)

mount /dev/sdb1 /mnt

mount --bind /dev /mnt/dev

mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts

mount --bind /proc /mnt/proc

mount --bind /sys /mnt/sys

chroot /mnt

grub-install --recheck /dev/sdb

update-grub2

exit

Faltaría por amañar o /etc/fstab. Se copiamos este ficheiro, para un sistema sinxelo como do que estamos a falar debería de valer. Simplemente copiadelo en /etc/

Reiniciamos

Se non quedara ben o fstab, despois de arrancar o sistema desde o lapis, poderíase pasar o seguinte script, que nos configura ben o fstab polos número uuid