atio

atio

 

ghostscript

Instalamos ghostscript e gsfonts

sudo apt-get install ghostscript gsfonts

En función da calidade que queiramos obter, podemos escoller entre as seguintes opcións, de menor a maior calidade: screen, default, ebook, printer e prepress

A instrución queda do seguinte modo coa calidade screen:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdfreducido.pdf pdforixinal.pdf

Se o quixéramos con calidade ebook, que ao meu entender é a opción máis razoable para manter o equilibrio entre calidade e peso:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdfreducido.pdf pdforixinal.pdf

Para xuntar varios pdf, empregamos o pdftk. Podemos instalalo do seguinte xeito:

sudo apt-get install pdftk

A orde sería a seguinte:

pdftk ficheiro1.pdf ficheiro2.pdf cat output documento.pdf

E por último para eliminar páxinas dun documento pdf:

No primeiro exemplo eliminamos a páxina 7 do documento ficheiro1.pdf

pdftk ficheiro1.pdf cat 1-6 8-end output documento.pdf

No seguinte exemplo queremos só a páxina 7

pdftk ficheiro2.pdf cat 7-7 output documento.pdf

 

As  notificacións de XFCE poden resultar molestas, fundamentalmente ao imprimir diferentes documentos. Pódense desactivar, seguindo o este procedemento:

su root
cd /usr/share/dbus-1/services
sudo nano org.xfce.xfce4-notifyd.Notifications.service
 
E deixalo do seguinte modo:
 
 [D-BUS Service]
 Name=org.freedesktop.Notifications
 #Exec=/usr/lib/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
 Exec=/bin/true

Reinicias o sistema
reboot

scratch

Para iso o primeiro que debes de facer é desinstalar a versión 1.4, é que a tiveras instalada

su root

apt-get remove scratch

Continuamos agora coa instalación do Scratch 2.0

Creamos as seguintes ligazóns simbólicas

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/

sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/

Descargamos o Adobe Air desde a páxina web: http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin

Dámoslle permisos de execución desde o terminal

chmod +x AdobeAIRInstaller.bin

E execútalo:

./AdobeAIRInstaller.bin

Seguidamente descargas o paquete de Scratch 2.0 desde o seguinte enderezo: https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-448.air

E execútalo. E comeza a instalar. No medio do proceso vaiche pedir o contrasinal de root.

Atopei un script que funciona moi ben á hora de instalar unha impresora script en Debian.

Descargar o script, darlle permisos de execución, indicarlle o modelo de impresora e a ip. O resto faino o script de maneira autómoma. Moi cómodo.

https://gist.github.com/x2q/6524912

Nalgunha ocasión  baixamos unha imaxe dunha distribución linux e queremos crear con ela un lápis USB para proceder a instalala distribución no disco duro. Procedemos en ocasións a facelo co UnetBootin e levarnos a sorpresa que o equipo non arranca desde esa unidade. Velaquí temos unha método para a creación dun lápis sen necesidade de empregar ningún software específico:

Escalamos os dereitos a root: su root  (e engadimos o contrasinal)

1. Formateamos o lápis usb en formato fat32. Debemos de inserilo no porto correspondente e montalo, pero non pode estar en uso. Poderíamos empregar o gparted para esta tarefa (no terminal escribiríase gparted).

mkfs.vfat -I /dev/sdb

sdb é a unidade na cal se atopa o usb. Para comprobar cal é a unidade podemos empregar a seguinte instrución: fdisk -l . Tamén coa instrución gparted. Non fai falta dicir que se equivocas de unidade perderás toda a información dese disco.

2. Volcamos os datos ao lápis: cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

En resumo, dúas instrucións:

mkfs.vfat -I /dev/sdb

cat imagen.iso > /dev/sdb; sync

Debemos actualizar o Firefox á última versión

firefox

Eu fíxeno do seguinte xeito:

Agregei a sources.list as fontes de firefox de jessie-backports

mousepad /etc/apt/sources.list

# Mozilla Firefox
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release
deb-src http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release

apt-get update

apt-get install pkg-mozilla-archive-keyring debian-keyring

apt-get install -t jessie-backports firefox firefox-l10n-gl

Vamos á páxina de Netflix e aceptamos o DRM

netflix

 

Ao actualizar as fontes co apt-get update aparece un erro que nos indica algo así:

W: Error de GPG: http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907

A solución é sinxela. Tan só debemos de descargar deb-multimedia-keyring.deb da páxina oficial e instalalo paquete ou co gDebi ou co terminal con dpkg -i deb-multimedia-keyring.deb

#!/bin/bash

#Pulseaudio-10 instalación

apt-get install -y libcap-dev  #soluciona o erro das maiúsculas á hora do configure do pulseaudio

apt-get install -y sndfile-programs

apt-get install --reinstall -y libsndfile1

apt-get install -f libsndfile1-dev

wget https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz

tar xvzf intltool-0.51.0.tar.gz

cd intltool-0.51.0

./configure

make

make install

cd ..

wget https://www.freedesktop.org/software/pulseaudio/releases/pulseaudio-10.0.tar.xz

tar Jxvf  pulseaudio-10.0.tar.xz
 

cd pulseaudio-10.0

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --with-module-dir=/usr/lib/pulseaudio/modules

make

make install

echo "Feito!"

ffmulticonverter

 

O FF Multi Converter é un software moi sinxelo para cambiar o formato dos vídeos. Polo tanto é un conversor de formatos multimedia. Ou seu manexo é totalmente intuitivo.

Para instalalo no Debian Jessie, chega coa seguinte instrución, pois atópase nos repositorios Debian.

sudo apt-get install ffmulticonverter

update-alternatives --config x-www-browser