Empregando as barras de ferramentas de Deseño de formularios e Controis de formulario de Writer podemos crear ficheiros PDF con campos editables.

O primeiro que debemos de facer é activar as barras de ferramentas de Controles de formulario e Deseño de formularios

Ver > Barra de ferramentas

Para que a edición resulte máis sinxela e cómoda, resulta interesante activar os botóns Mostrar grade e axustar á grade, que podemos atopar na barra de ferramentas Deseño de formularios

 

E pasamos a engadir as etiquetas:

E engádese o texto da etiqueta, dando un dobre clic enriba da mesma:

E seguidamente inserirmos unha Caixa de texto, pinchando na icona correspondente.

Seguidamente cun dobre clic na Caixa de texto e seleccionando o Campo da etiqueta, ligámolo á Caixa:

 

Writer permite engadir moitos controis ao formulario: horas, moedas, imaxes, etc.

Por último débese de imprimir o documento en formato PDF. Para iso pinchamos na icona correspondente:

 

Ao abrilo co visor de documentos, observamos que permite encher de contido o cadro de texto e gardalo (Gardar unha copia)

 A partir da versión 52 de firefox deixaron de funcionar os applets NPAPI de java. A pesar de instalar o plugin de Java non funciona no navegador.  Existe un fork de Firefox, que mantén a compatibilidade cos paquetes NPAPI. Trátase do navegador PaleMoon

Páxina oficial: https://linux.palemoon.org/

Descarga do paquete de instalación: https://software.opensuse.org/download.html?project=home:stevenpusser&package=palemoon

Por exemplo, podemos traballar coa antiga calculadora Wiris: http://www.wiris.net/demo/wiris/es/cas.htmlDescargar Script bits

Para executar o script seguimos estes pasos:

Descargamos ficheiro e imos ao cartafol de Descargas

cd /home/usuario/Descargas

Escalamos privilexios

sudo su

Dámoslle permisos de execución sudo

chmod +x mblock.sh 

Executamos o script

./mblock.sh

Paso 1. Instalación de Arduino

sudo update

sudo apt-get install arduino

Paso 2. Instalación de mBlock

En primeiro lugar instalamos a seguinte librería:

sudo apt-get install libgconf-2-4

Descargamos a versión de mblock

wget http://mblock.makeblock.com/mBlock4.0/mBlock_4.0.4_amd64.deb

Procedemos a instalalo. Podemos facelo co gDebi ou ben co terminal. No segundo caso sería así:

sudo dpkg -i mBlock_4.0.4_amd64.deb

Pero é necesario que baixemos unhas cantas librerías

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0

Copiamos este ficheiros no seguinte cartafol: e as copiemos en /opt/makeblock/mBlock

Se accedemos ao menú de aplicativos, xa atopamos o programa no apartado de outras

4. Intalación das librerías de makeblock para Arduino

Tamén deberemos de instalar as librerías de makeblock para Arduino. Descargámolas do seguinte enderezo:

https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries/archive/master.zip

Descomprimimos o ficheiro master.zip, e copiamos a carpeta makeblock na carpeta na que está instalado o Arduino. Para coñecer esta carpeta, o máis sinxelo de abrir o Synaptic e buscar Arduino

cp -rp /home/usuario/Descargas/Makeblock-Libraries-master/ /usr/share/arduino/lib

 

5. Enchufar o robot a un porto usb, e acendelo.

No mblock á dereita aparece un enlace chamado connect. Se prememos nel e escollemos a opción USB

connect

Debe de aparecer no selector, e seguidamente prememos en connect.

 

6. Do deseño á compilación e cargado do código  no mbot

Deseñamos o programa en mBlock. Unha vez que o teñamos deseñado, pinchamos en Edit>Arduino mode, para ver o código processing. Seguidamente pinchamos en Edit with Arduino IDE

EDIT

Automaticamente ábrese o IDE de Arduino, co código importado de mBlock. No Arduino debemos de elixir a placa Arduino UNO e en porto escollemos a opción USB0. Desde Arduino, tan só debemos de facer un clic en probar e subir.

No caso de que escollamos un programa de exemplo no arduino, debemos de cambiar a chamada á librería #include "MeOrion.h" por a librería #include "MeMcore.h"

mcore

Polo tanto, empregamos a interface de mBlock para deseñar o programa por bloques e o ide de Arduino para subilo ao mbot. Obviamente tamén podemos deseñar o programa directamente no IDE de Arduino en código processing, cando teñamos certa experiencia co deseño de bloques.Se desexas instalar a versión 3 de Scratch, o máis sinxelo é que instales Scratux, que non deixa de ser o proxecto Scratch versión 3, pero cun método de instalación sinxelo.

https://scratux.org/#download

 

No caso de Debian e Ubuntu podes instalalo seguindo as instrucións que podes atopar na páxina de scratux.org.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61

echo "deb https://dl.bintray.com/scratux/stable focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install scratux

 

E se queres ver un modo de instalación empregando nodejs e electron podes empregar o seguinte script. É cun método moito máis laborioso, que funciona en Debian Strecht e Buster, sen embargo non funciona en Ubuntu e as súas distribucións derivadas. Simplemente é unha curiosidade.

 

Descargar Script 64 bits

#!/bin/sh

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                       
    echo "Debes de ter dereitos de root" >&2            
    exit 1
fi

# INSTALAR ELECTRÓN
apt update
sudo apt install -y build-essential
sudo apt-get install -y curl software-properties-common
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt-get install --reinstall -yq nodejs
sudo apt-get install --reinstall -yq yarn
sudo apt-get install --reinstall -yq gdebi p7zip-full
cd ~
npm install electron --save-dev


# DESCOMPRIMIR SCRATCH-DESKTOP
rm -rf /tmp/scratch-desktop
mkdir /tmp/scratch-desktop
wget --max-redirect 5 -c -O /tmp/scratch-desktop.exe 'https://downloads.scratch.mit.edu/desktop/Scratch%20Setup.exe'
7za x -aoa -y /tmp/scratch-desktop.exe -o/tmp/scratch-desktop


# CREAR A APLICACIÓN ELECTRON
cp -rf ~/node_modules/electron/dist/* /tmp/scratch-desktop/
ln -fsr /tmp/scratch-desktop/electron /tmp/scratch-desktop/scratch-desktop


# CONFIGURAR PERMISOS
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/locales
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/swiftshader
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static/assets


# ACADAR A ICONA DA APLICACIÓN
wget -c -O /tmp/scratch-desktop/resources/Icon.png 'https://scratch.mit.edu/images/download/icon.png'


# CREACIÓN DO PAQUETE DEB
cd ~
npm install electron-installer-debian
wget -c -O /tmp/config-deb.json 'https://gist.githubusercontent.com/lyshie/0c49393076b8b375ca1bd98c28f95fb0/raw/223cc112d99c3bdc1829fc25b19c260856134a82/config-deb.json'
~/node_modules/.bin/electron-installer-debian --config /tmp/config-deb.json


# INSTALAR O PAQUETE DEB
dpkg -i /tmp/scratch-desktop*.deb 

Nas distribucións con arquitectura de 64 bits podemos instalar a aplicación Google Chrome. Para saber que arquitectura posúe o noso sistema operativo podemos empregar a seguinte instrución:

uname -r

 

Neste caso dispoñemos do kernel coa versión 4.9 e para unha arquitectura de 64 bits. Polo tanto podemos instalar o Google Chrome

Podemos facelo de varios xeitos.

1. Quizáis a máis sinxela sexa descargar o seguinte paquete .deb e instalámolo coa aplicación gdebi

https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

2. Tamén podemos instalar o paquete gdebi desde o terminal

su root

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

3. Tamén podemos engadir o respositorio ao sistema e non empregar os paquetes .deb

a. Editamos o repositorio google-chrome.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

b. Pegamos a seguinte entrada

deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

Gardamos e saímos (Ctrl + o e Ctrl + x)

c. Engadimos a clave pública e importámola ao sistema

wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
signing key chrome sudo apt-key add linux_signing_key.pub

d. Actulizamos o listado de repositorios

apt update

e. Instalamos a aplicación

apt install google-chrome-stable

 1. Seleccionar o programa para escanear.

Menú de Aplicativos > Gráficos > Escáner sinxelo

2. Seleccionar o dispositivo, no caso de que nun funcione ao pinchar en Escanear

Se no listado escáneres dispoñibles non aparece o PIC 0891, apagar e acender de novo a impresora e pechar e abrir de novo a aplicación Escáner sinxelo.

2. Escanear

 1. Descargar unha versión portable e executala desde a conta de sen necesidade de instalala

2. Instalando a versión do repositorio da distribución

Cada distribución ten un repositorio con aplicacións para descargar e instalar. De certa maneira temos garantía de que as versións que están no repositorio funcionan correctamente na distribución que teñamos instalada. Sen embargo con toda probabilidade non será a última versión do software a instalar.

su root (e inserimos o contrasinal do usuario root)

apt update

apt install libreoffice

3. Instalando a través dun script

4. Con paquetes Flatpak

5. Con paquetes Snap

    (Snap para Ubuntu)Moitos usuarios non acaban de verlle vantaxes ao botón de dobrar que aparece na barra superior dos programas, resultándolle molesta a desaparición da aplicación dun primeiro plano da pantalla. Vexamos como se desactiva:

Debemos de pinchar en Menú de aplicativos > Configuración > Xestor de configuración. Tamén podemos escribir no terminal a orde:

xfce4-settings-manager

Clic en Xestor de xanelas

Na disposición dos botóns, arrastramos o botón á zona de oculto

 

 


Subscribe to