21 visitas
libreoffice

 

Debedes de descargar o script válido para a arquitectura do voso sistema operativo, darlle permisos de execución (chmod +x libre64.sh) e executalo (./libre64.sh).

Para Debian - Ubuntu 32

descargar

#!/bin/bash

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86_deb_langpack_gl.tar.gz

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

Para Debian - Ubuntu 64

descargar

#!/bin/bash

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86_64/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86_64/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/6.3.4/deb/x86_64/LibreOffice_6.3.4_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice
30 visitas

O primeiro que debemos de ter claro é que SNAP só funciona en arquitecturas 64 bits. Nas de 32 bits simplemente aparece de maneira continua o erro de que o paquete procurado non se atopa. No sistema operativo Debian aparecen erros á hora de instalar o libreoffice, independentemente da arquitectura que posúa.Sen embargo, en Ubuntu 64 bits funciona correctamente.

1. Debemos de instalar a utilidade Snap no sistema no caso de que non a teñamos instalada. Podemos facelos desde synaptic ou desde o teminal

sudo apt update

sudo apt install snapd

2. Accedemos á páxina de snapcraft e buscamos a aplicación LibreOffice, co buscador

https://snapcraft.io/store

Escollemos a última versión estable, e clic en Install

E ábrese unha xanela que nos facilita a instrución a engadir no terminal:

3. Desde o terminal, e con permisos de administración do equipo:

sudo snap install libreoffice

O proceso é automático, sen intervir o usuario

 

Para eliminar un programa instalado deberemos empregar a seguinte instrución:

snap remove libreoffice

E finalmente para actualizar un programa instalado co empaquetado snap:

snap refresh libreoffice

 

30 visitas

Debemos de ter permisos de administración no equipo, polo que debemos de coñecer o contrasinal de root, ou ben que o usuario que empreguemos teña permisos sudo

En Ubuntu: sudo su

En Debian: su root

Independentemente do estado no que se atope o equipo, non aparecerán problemas de dependencias, xa que os paquetes flatpak incorporan todos os paquetes necesarios para o correcto funcionamento do programa a instalar.

1. Con Flatpak

Para instalar un programa con Flatpak, deberemos de ter instalada esta utilidade no sistema. Para iso podémolo facer coa seguinte instrución:

sudo apt update

sudo apt install flatpak

 

2. Seguidamente dirixímonos á páxina flathub de escollemos Libreoffice

https://flathub.org/home

3. Clic en INSTALL e descargamos o paquete flatpakref

4. Abrimos o terminal no mesmo cartafol no que descargamos o paquete.

5. Executamos a seguinte instrución

sudo flatpak install org.libreoffice.LibreOffice.flatpakref

Cando nos pregunte o seguinte, respondemos con y (yes)

Configure this as new remote 'flathub' [y/n]:y

E volve a preguntar,  respondemos con y novamente:

Found in remote flathub, do you want to install it? [y/n]:y

O proceso é automático ata rematar.

 

6. Reiniciamos o ordenador para que apareza no menú do sistema operativo o programa instalado, se xa non aparece de maneira automática.

 

Se queremos actualizar un programa instalado con flatpak no sistema o primeiro que debemos coñecer é o nome do programa. Para iso listamos todos os programas instalados no computador con flatpak

flatpak list

E finalmente, se queremos actualizar este programa:

sudo flatpak update org.libreoffice.LibreOffice

E se o que queremos é desinstalalo:

sudo flatpak uninstall org.libreoffice.LibreOffice

 

53 visitas

 

1. Non importa escribir con maiúsculas ou minúsculas

Buscar no Google e ver o número de resultados.

"ies terra do xallas"

"IES TERRA DO XALLAS"

 

2. Signo +

Buscar e ver a diferenza

tesla

tesla + inventor

sordo

sordo + película

 

3. Empregar comiñas. Os resultados deben de coincidir exactamente con todas as palabras e no mesmo orde.

"hernán aldana marcos"

 

4. Excluír palabras

recetas salsas -tomate

pianista -película

 

5. Búsquedas con comodín (asterísco)

crónica anunciada

crónica * anunciada

 

6. Empregar rangos. Busca rangos de números se intercalamos dous puntos

Buscar en google imaxes:

Barcelona + 1936..1939

Tamén vale para filtrar por prezos:

robot aspirador 100..200

 

7. Restrinxir a procura a un dominio concreto.

edixgal + sites:"atio.es"

Tamén podemos restrinxir a  unha localización concreta

coronavirus location:Brasil

 

8. Buscar ficheiros

plantilla + filetype:docx

 

9. Significado de acrónicos

define:LOE

 

10. Google como calculadora

22*3.2

 

11. Procura avanzada en Google. No caso de que non queiramos aprender os trucos anteriores, Google pon á disposición do usuario unha interface para filtar os resultados.

Neste exemplo buscamos documentos en pdf colgados en páxinas relacionadas coa educación (.edu) con licenza libre e en idioma español.

Manual de Google Avanzado

 

26 visitas

De pouco vale obter información se non é a correcta. Para ter certas garantías de que a información que manexamos é a correcta debemos de procurala en varias páxinas web, obtendo resultados semellantes. Xa para cuestións importantes ou documentación científica debemos de procurala en revistas, libros, repositorios ou buscadores específicos. Aquí temos unha relación de fontes de información científica vinculadas ao movemento Open Access.

Portais de revistas electrónicas:
 
Libros electrónicos
 
Repositorios
 
Motores de búsqueda
https://scholar.google.es/ (ver citados e documentos relacionados)

 

16 visitas

En ocasións necesitamos transformar un documento pdf composto por varias follas en un só documento, con varias follas en horizontal ou en vertical. Para isto é preciso dispoñer do software pdfnut.

Procedemos a instalalo:

apt install texlive-extra-utils

Abrimos o co terminal a carpeta onde dispoñamos do documento pdf

a. Impresión do ficheiro en dúas follas por páxina en  horizontal

pdfnup --nup 1x2 interior.pdf

Ver resultado

b. Impresión do ficheiro en vertical, creando unha sóa folla

pdfnup --nup 1x2 interior.pdf

Ver resultado

56 visitas

En moitas ocasións un titor desexa enviar unha carta estándar personalizada aos pais, ou aos seus alumnos para informarlles dalgún evento ou para citalos a unha reunión de titoría. Este procedemento pódese facer de varios xeitos. Vexamos un deles:

O primeiro que debemos de obter é o informe predefinido AL956- Datos xerais do alumno en formato folla de cálculo

Clic en Obter informe e seguidamente Ir ao Buzón

Descargamos o informe:

Abrimos o seguinte informe ficticio con datos inventados, con certo parecido ao modelo oficial:

getal956_datosxeraisexcel.csv

 

Imaxinemos que o Titor quere enviarlle unha carta a cada un dos alumnos de 4º ESO cunha postal de nadal. Variamos paso a paso:

1. Co ficheiro anterior, crear unha táboa dinámica na que filtre só o Nome, Apelidos e enderezo de cada un dos rapaces. Clic en Inserir > Táboa dinámica

2. Aceptamos a opción de selección actual

3. Ao cadro de Campos de páxina, arrastramos o elemento CURSO. Serviranos como botón para filtrar só os alumnos de 4ºESO

4. E en Campos de fila dispoñemos a información que desexamos filtrar: NOME, APELIDO1, APELIDO2 e ENDEREZO

5. Ao premer en aceptar o Calc xera unha folla nova

6. Na folla nova e no despregable CURSO, filtramos o 4º CURSO

E na xanela, desmarcamos os demais cursos

 7. E os datos filtrados quedan do seguinte xeito:

8. Seleccionamos eses rexistros e COPIÁMOLOS un novo documento, que gardamos co nome de Enderezos

Quedando así no novo documento:

9. Dirixímonos agora ao Writer e creamos un documento novo. En Formato > Páxina, escollemos un tamaño de Sobre con orientación horizontal.

10. Abrimos o Asistente da combinación de correspondencia

11. No PASO 1, deixamos as opcións por defecto. Clic en seguinte.

12. No PASO 2. Tamén mantemos as opcións por defecto, con tipo de documento carta.

13. No PASO 3

A. Seleccionamos o ficheiros Enderezos.ods que creamos no punto nº8 premendo en "Seleccionar lista de enderezos..."

B. Quitamos o selector de "Este documento debe de conter un bloque de enderezos"

 

E clic en Seguinte

14. No PASO 4, quitamos tamén o selector a "Este documento debería conter un saúdo"

15. Clic en Rematar.

 

16. Clic en Ver > Fontes de datos

Aparece unha nova fiestra enriba. Clic na folla de cálculo á que queiramos acceder, neste exemplo "enderezos"

E seguidamente, clic en Táboas

E dentro de táboas, entramos na folla na que teñamos os datos. Neste caso na Folla 1

 

Arrastramos os cabeceiros das diferentes columnas ao documento. Considero interesante inserir previamente un marco, pero non é obrigatorio.

De feito, desde Ver > Fonte de datos podemos engadir unha ou varios ficheiros de datos, sen necesidade de ir ao Asistente de combinar correspondencia. Pero para isto, debemos de abrir ao software LibreOffice Base e creamos unha nova base de datos, escollendo a folla de cálculo en "Conectarse a unha base de datos existente". Gardaresmos esta base de datos en enderezos.odb, que será a fonte de datos coa conectaremos desde Writer.

16. Podemos mover o marco a onde desexemos, darlle máis ou menos ancho, etc Podemos deixalo co seguinte aspecto, por exemplo:

17. Premendo en F11, asignámoslle estilos ao texto que está dentro do marco. Por exemplo escollendo un tipo de fonte cun tamaño 14

 

18. Para xerar un novo documento con tantos sobres como direccións dispoñemos, prememos en Editar documentos individuais

E queda algo así:

90 visitas

Enunciado

O Concello dunha gran cidade dispón dun paquete de 2000 vivendas sociais. Todas están en aluguer a razón de 200 euros ao mes. Decide vendelos a un fondo voitre. A empresa sabe que por cada 5 euros que suba o aluguer perderá 10 inquilinos. A que prezo poñerá o aluguer para obter o máximo beneficio?

Fonte: José Ángel Murcia: "Y me llevo una"

 

 

1. Creamos tres columnas na primeira folla

O primeiro que observamos é que non axusta de forma automática os anchos das columnas. Prememos co rato enriba da primeira columna e seleccionámola. Seguidamente pulsamos a tecla Ctrl e seleccionamos a columna B, C e D. Seguidamente facemos un clic co botón dereito do rato e escollemos a opción "Largura ideal"

 

Aparece a seguinte fiestra, que aceptamos sen mudar o valor por defecto:

2. Na segunda fila representamos a situación na que todos os pisos (2000) están ocupados. Na última columna colocamos a fórmula que multiplique o número de pisos ocupados polo aluguer.

 

 

Para inserir a fórmula pinchamos la cela D2 e escribimos o signo =, e seguidamente pinchamos en B2. A continuación no teclado escribimos o signo da multiplicación * , e por último clic na cela C2

 

Tecla Enter para rematar o proceso. Xa temos a primeira fórmula engadida. Hai que ter en conta que a folla de cálculo neste caso multiplica o valor que temos na celas B2 e C2, pero modificando o valor das celas, recalcula os ingresos.

3. O enunciado dinos que incrementando 5 euros o fondo perderá 10 inquilinos. Do que deducimos que se o fondo sube 50 euros, marcharán 100 inquilinos. Para que nos sexa máis manexable a táboa traballaremos con incrementos de 50 euros.

Para iso colocámonos na cela A3 e inserimos 100. Seguidamente seleccionamos a cela A2 e A3 de maneira conxunta (pinchamos en A2 e sen soltar o botón do rato, arrastramos a A3) aparecendo un puntiño negro na marxe inferior dereita

E agora, pinchando nese puntiño, arrastramos en vertical  ata que nos apareza o valor 2000, é dicir, que todos os  pisos estean baleiros.

Quedando así:

3. Escribimos 1900 en B3, seleccionamos B2 e B3 e arrastramos ata a fila 22. Queda algo así:

4. En canto ao aluguer, facemos incrementos de 50 en 50 euros. Podemos colocar 250 en C3, seleccionamos C2 e C3 e arrastramos

5. Finalmente arrastramos a fórmula de D2 ata o final. Se pinchas en calquera cela dos ingresos, fíxate como foi cambiando a fórmula ao arrastrala. Por exemplo na cela D9, a fórmula é  "=B9*C9". É moi importante ter isto en conta, para outros problemas, cando teñamos que multiplicar polo valor dunha cela que ten que permacer constante. O resultado é o seguinte:

6. Seguidamente engadímoslle á columna D un formato condicional para que destaque o valor máis alto da táboa.

A. Seleccionamos desde D2 ata D22.

B. Clic en Formato > Condicional > Condición

C. E engadimos a seguinte condición: Que o valor de calquera das celas seleccionadas teña un valor igual ou maior ao valor máximo nese rango. Debemos de fixarnos hai que bloquear as celas co símbolo $ para que faga o cálculo correctamente.

D. Seguidamente engadimos un gráfico. Seleccionamos todos os datos e logo clic en Inserir > Gráfica

a. En tipo de gráfica escollemos Liña

b. clic en Primeira columna como etiqueta

c. Personalizamos a gráfica

d. E o resultado pode ser o seguinte. Pero facendo dobre clic na gráfica podémola personalizar bastante

 

 

Subscribe to