Agueiro é  unha ferramenta poderosa para empregala en traballos por proxectos ou metodoloxías activas. E isto, en boa medida é grazas á posibilidade de crear grupos. Un docente (perfil de xestor dentro dunha comunidade), pode crear tantos grupos como desexe: grupos operativos de 3 alumno para traballar en proxectos, grupos-aula, Clube de lectura, etc.

Ademais poden crear grupos que conecte os alumnos de dous centros diferentes. Para facer isto un profesor dun dos centros crea o grupo e polo tanto convértese automaticamente en administrador do grupo. Este docente matricula aos seus alumnos e tamén un profesor doutro centro. A este último asígnalle o rol de administrador dentro do grupo, e con este privilexio, o segundo profesor pode matricular aos seus alumnos. Neste caso estase creando un grupo con alumnado e profesorado de dous centros diferentes.

E incluso se poden crear grupos abertos no que calquera pode participar. Por exemplo poderíase crear unha comunidade de estudantes e docentes interesados polo software libre. Nese grupo podería publicar novas relacionadas coa temática, debater nos foros e compartir ficheiros.

Vexamos como se pode crear un grupo:

1. Clic en "Os meus grupos"

2. clic en Crear un grupo. Neste exemplo crearemos un grupo operativo para 4 alumnos no que van a documentar un traballo por proxectos.

3. Indicamos o nome do grupo

4. O tipo de grupo será pechado e controlado polo administrador do grupo (o docente). Poderiamos deixar a configuración dos axustes da seguinte maneira.

5. O primeiro que debe de facer o docente é asignar os membros do grupo

E neste apartado dispoñemos de dúas opcións, enviar invitacións ou ben engadir moitos usuarios. No caso que estamos analizando, o docente empregaría a segunda opción, xa que forza aos alumnos a formar parte dun grupo

6. A partir deste momento os usuarios do grupo poden comezar a editar páxinas web, subir ficheiros, empregar os foros, etc. Para que todos os compoñentes dun grupo poidan publicar á vez deben de facelo en distintas entradas dun foro. Desta maneira, cada un dos alumnos centraríase na publicación dun apartado do proxecto.

a. Crear un blog

E dentro do blog poderían crear tantas entradas como elementos do proxecto técnico: memoria descriptiva, memoria construtiva, anexos, orzamento, planos, etc

 

b. Crear un cartafol para subir as fotos da maqueta e os vídeos

Pódese crear  un cartafol para o proxecto e uns subcartafoles para as imaxes e o vídeo

Quedando así:

E finalmente subirían as fotos ao cartafol imaxes e o vídeo 

c. Crear unha páxina ou colección. Neste caso é máis apropiado empregar unha colección.

E creamos as páxinas que conformarán o proxecto técnico. E en cada unha delas, introducirmos a entrada ou entradas de blog que consideremos:

 

E finalmente, despois de engadir as páxinas e crear a URL Secreta, o resultado pode quedar do seguinte xeito:
 

https://agueiro.xunta.gal/view/view.php?t=365BnK9mWziIUPy1CZcR

 O kernel Liquorix está pensado e optimizado para os equipos de escritorio. Polo tanto é un Kernel que aproveita un pouco mellor os recurso do computador e polo tanto incrementa o rendemento do sistema operativo.

Editamos o ficheiro das fontes do sistema operativo

 
sudo mousepad /etc/apt/sources.list
 

E engadimos as seguintes liñas ao final do mesmo

 
##liquorix kernel
deb http://liquorix.net/debian/ sid main
 

Instalamos o certificado de liquorix

 
sudo curl -o /etc/apt/trusted.gpg.d/liquorix-keyring.gpg 'https://liquorix.net/liquorix-keyring.gpg'
 

E actualizamos as fontes

 
sudo apt update
 

Procedemos a instalar aptitude, no caso no que non estea instalado no equipo

 
sudo apt install aptitude
 

E finalmente instalamos o kernel-image e o kernel-headers. No meu caso para amd64:

 
sudo aptitude install linux-image-liquorix-amd64  linux-headers-liquorix-amd64
 

No caso de que o teu equipo fose de 32 bits ou ben quixeras instalar unha versión do kernel en concreto, primeiro procurarías a versión con:

 
sudo aptitude search linux-image
 

e do mesmo xeito

 
sudo aptitude search linux-headers
 

E unha vez que coñeces a denominación do kernel procedes a instalalo con aptitude install

Se ao arrancar o equipo aparece un erro do estilo "No catching mode page found", amáñase editando o ficheiro /etc/modules

nano /etc/modules

E engádese ao final do mesmo a seguinte liña

usb_storage

E desde o terminal executamos a seguinte instrución:

echo 0 > /proc/sys/kernel/printk

 

 


1. O primeiro que un usuario debe e facer é acceder á plataforma. No caso dos docentes empregarán as súas credenciais corporativas. Aos alumnos facilitaralle un usuario e contrasinal o centro

2. O primeiro que analizamos é a creación dos cartafoles, subcartafoles e subir o ficheiros que desexemos.

a. Creamos primeiramente o cartafol da materia "Informática".

b. E prememos no cartafol que acabamos de crear. Fixámonos que cambia a ruta na que nos atopamos

c. Creamos agora un cartafol co nome de "Calc"

Quedando así:

d. Entramos novamente en Calc e creamos un subcartafol chamado Referencias. E dentro deste outro co nome de Imaxes, que será o cartafol no que subiremos as imaxes do portafolio. Descargamos a seguinte imaxe e subímola ao cartafol de imaxes.

e. Para subila, pinchamos en "Elixir arquivos"

Seleccionamos o ficheiros que acabamos de descargar e subímolo. Quedando a vista do xestor do seguinte xeito:

E deste xeito, podemos crear os cartafoles e subir os ficheiros que desexemos.

 

3. Seguidamente editamos un Portafolio dixital. Para iso facemos un clic no menú hamburguesa e seguidamente en Portafolio

4. Clic en engadir

5. Podemos escoller páxina, se se trata dunha páxina única que conteña toda a información ou ben colección, que é un conxunto de páxinas enlazadas entre si. Neste exemplo escollemos páxina

6. Inserir o título da páxina. Por exemplo, "Formato condicional no LibreOffice Calc". O resto das opcións non é obrigatorio cumprimentalas, sen embargo, cando os alumnos queren compartir o seu portafolios co docente, é moi conveniente que empreguen as etiquetas, engadindo o centro e curso, para que o profesor poda buscalas de forma sinxela

 

7. Pinchamos en Estrutura (deseño) e escollemos a plantilla que mellor se axuste ás nosas necesidades. Clic en Gardar

 

8. No cabeceiro engadimos o título da páxina, por exemplo. Para isto arrastramos á dereita o artefacto Texto, soltándoo na zona sombreada

9. Escribirmos o título da páxina, dándolle o formato desexado. Para que non apareza texto no bloque eliminamos o  texto da cela Título do bloque

 

10. Na columna da esquerda colocamos o logo de Calc, e a ligazón a outras páxinas ou prácticas

Para inserir unha imaxe, arrastramos o artefacto "Unha imaxe"

Seguidamente, debemos de subir a imaxe

Escollemos o cartafol Imaxes, que está dentro de Referencias, e este a súa vez dentro de Calc e finalmente este dentro de Informática

E seguidamente,clic en Elixir archivos e subimos o logo. Eliminamos o título do bloque e clic en Gardar

11. E co feito ata o momento quedaríanos algo así:

12. No bloque da dereita, pegaremos a información que atopamos nesta páxina: https://blog.atio.es/node/311

E como resultado, queda algo así:

13. Se queremos facer pública  a páxina en Internet, prememos en Compartir e seguidamente en URL secreta.

14. E se un alumno quere compartir esta páxina co docente, escollería compartir con Usuario, buscaría o nome do profesor

15. E por último, se que ceder a páxina, para que un terceiro a copie e a mellore, en opcións avanzadas, selecciona Si en "Permitir copia"

 E neste último caso, cando compartimos con outra persoa con copia. Que é o que ve esa persoa, e como fai a copia do portafolio que lle cedemos?

a. Clic no menú hamburguesa e ese usuario escolle Portafolio > Compartido comigo

b. E no buscador procura o título da páxina, neste caso Formato condicional no Libreoffice Calc. No caso de que se empregaran as etiquetas, pódese buscar máis comodamente.

E buscando por etiquetas...

c. Clic no título e accedemos á páxina. Sempre e cando o autor da páxina, dentro de opcións avanzadas, escollera SI en permitir copia, aparecerá a icona de Copiar arriba e á dereita

E deste xeito xa pode modificar a copia da páxina orixinal, corrixíndoa, engadindo máis recursos, imaxes, etc.Para facer máis eficaces as docencias a través de Webex, é interesante ademais de proxectar o propio contido engadir a imaxe do ponente. obs Studio é un estupendo software para isto.

Para proceder coa instalación de obs Studio, podemos facelo con paquetes Snap

Primeiro instalacións o xestor de paquetes snap, no caso en que non o teñamos instalado
sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install core

E seguidamente procedemos coa instalación do programa.

sudo snap install obs-studio

Sen embargo na actulidade o obs-studio en Linux non dispón de cámara virtual, e porén debemos de instalala. Hai moitos métodos para a instalación, sen embargo o máis sinxelo é instalar o software Irium. Pero antes debemos de descargar as dependencias

Previo. Instalamos git

sudo apt install git

Instalación de  v4l2loopback

cd descargas
git clone https://github.com/umlaeute/v4l2loopback.git
cd v4l2loopback
sudo make install
sudo depmod -a

Descargamos o seguinte paquete:

cd /home/usuario/Descargas
wget http://iriun.gitlab.io/iriunwebcam-2.3.1.deb

e procedemos coa súa instalación, tanto co gDebi, para comprobar que cumprimos coas dependencias. Se apareceran erros por dependencias podemos correxilas con:

sudo apt remove iriunwebcam

sudo apt install -f

E volvemos a instalar o paquete iriunwebcam-2.3.1.deb

 

E reiniciamos o equipo para que apareza no apartado de son e vídeo o probrama OBS Studio. Unha vez reiniciado o equipo abrimos o OBS Studio

 

E nada máis abrir salta o Auto-Configuration Wizard. Nel escollemos a terceira opción. Aínda que saltemos este paso, sempre podemos chamar este asistente desde Tools>Auto-Configuration Wizard. Escollemos a terceira opción:
 

 

Configuramos as fontes ao noso gusto e prememos en Iniciar Cámara Virtual

 

Cando arranquemos o obs-studio, disporá dun botón  máis, o de "Iniciar Cámara Virtual"

 

Seguidamente abrimos Webex desde o Firefox (o Google Chrome ou derivados como o Brave non recoñece as cámaras virtuais). Pinchando na frechiña ao lado de Iniciar Vídeo, escollemos a cámara Irium Webcam

E iniciamos o vídeo. Se empregamos o recurso Screen Capture, penso que é interesante contar con dous monitores. 

O primeiro que debemos de facer é instalar o xestor de snap, que non só servirá para instalar o Libreoffice, senón moitos outros programas

sudo apt update
sudo apt install snapd
sudo snap install core

E seguidamente instalamos o libreoffice. Como observamos cunha soa liña procedemos coa instalación.

sudo snap install libreoffice

Se no proceso de inslación marcha a corrente eléctrica, quedará o paquete sen instalar e non nos permitirá reanudar a instalación. Para isto teremos que coñecer o número id da instalación con:

snap changes

Imaxinemos que sexa id 5, e procedemos a cancelar esta instalación para comezar posterioremente de cero:

sudo snap abort 5
sudo snap install libreoffice

Para actualizar a aplicación escribiremos no terminal:

sudo snap refresh libreoffice

E para saber cales das aplicacións instaladas con snap teñen actualizacións dispoñibles:

sudo snap refresh --list

Polo tanto, snap é un sistema de instalación rápido e non se presentan erros de dependencias, pois xa ten todos os paquetes necesarios incrustados.Descargar Script 64 bits#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.1.0

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done


# CONFIGURACIÓN MIMEAPPS

UHOME="/home"
conf=".config/mimeapps.list"

_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -f "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   sed -i 's/libreoffice-/libreoffice7.0-/' $_dir   
   echo "listo"     
  fi
done
 

Brave é un novo navegador web de código aberto e basado en Chromium e polo tanto compatible coa gran maioría das extensións de Chrome. Dispón do bloqueador de anuncios adblock incorporado. Un navegador moi rápido e xa preparado para navegar na rede Tor. Dispón dúas apariencias, clara e oscura.

Podemos instalarlle a extensión Tab Suspender, para conxelar as pestanas que non empregamos e liberar deste xeito a memoria ram.

Debemos de ter en conta que de momento non contamos cos menús nin en galego nin en español.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg

curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg add -

echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list

sudo apt update

sudo apt install brave-browserO primeiro que debemos de ter claro é que as dúas plataformas son aulas virtuais Moodle con versións parecidas. En canto á avaliación, o EVA E-Dixgal presenta unha interface que facilita a configuración da mesma, pero no fondo, os pasos internos son os mesmos.

ATENCIÓN. O proceso de configuración do libro de cualificacións do Moodle é moi laborioso. Para non ter que ir introducindo todos os elementos da avaliación,  iremos restaurando e fusionando co curso actual as copias de seguridade que enlazaremos en cada un dos apartados. Este procedemento é válido no caso en que non teñamos configurada no curso destino.

Para restaurar unha copia de seguridade seguiremos os pasos que describo nesta páxina: https://blog.atio.es/node/323

PRÁCTICA

Supoñamos que para avaliar ao alumnado en cada trimestre daremos un peso do 60% aos exames e dun 40% ao traballo e actitude

Ao longo de cada trimestre faremos tres exames os seguintes pesos:

- Exame 1 (40%)

- Exame 2 (40%)

- Exame 3 (20%)

Así mesmo, para avaliar o "Traballo e actitude" teremos en conta:

- Traballo de investigación (50%)

- Actitude na clase (25%)

- Realización das tarefas (25%)

Por último, para obter a nota final, cada trimestre terá un peso dun 33,33% do total

 

TAREFA 1: Configura o libro de cualificación para esta situación

 

PASO 1. ACCEDER Á CUALIFICACIÓN

a. No EVA E-DIXGAL

A primeira vez que accedamos o sistema amósanos o xestor de cualificacións, onde debemos pinchar en Configurar, para definir as categorías, os aspectos, asignar actividades, etc.

b. WEBS DINÁMICAS

 

No caso de Webs Dinámicas, ao pinchar en Cualificacións a aplicación lévanos ao Informe cualificador, que de momento non imos empregar. Pasemos a configurar as categorías:

 

PASO 2. CONFIGURAR AS CATEGORÍAS

As categorías podemos velas como as distintas avaliacións, que na actualidade son tres e unha máis para facer unha avaliación cualitativa pero non cuantitativa chamada Non Avaliable. Obviamente se o desexamos poderiamos engadir máis categorías.

 

A. EVA E-DIXGAL

No EVA, debemos de pinchar en Avaliacións.

Neste caso non imos modificar nada e quedámonos coa configuración por defecto.

B. WEBS DINÁMICAS

Procedamos a configurar as mesmas cousas que no EVA: tres avaliacións e unha categoría de Non Avaliable.

i. Escollemos a opción "Axustes do libro de cualificacións"

O primeiro que facemos é editar a cualificación do curso, para definir a nota máxima como 10, en lugar de 100

ii. E seguidamente pinchamos en "Engadir categoría"

E engadimos un nome á categoría e tamén cambiamos a Cualificación máxima, de 100 a 10

Repetimos o proceso para as tres avaliacións. No caso da categoría de "Non avaliable", configuramos a Cualificación máxima con 0, pois como o seu nome indica, non imos ter en conta os elementos desta categoría para proceder coa avaliación.

Despois de facer este traballo, o libro de cualificacións podemos velo do seguinte xeito:

Co obxectivo de non tes que introducir todos os datos, podemos descargar unha copia de de seguridade dun curso modelo coas categorías inseridas.

 

 

PASO 3. CONFIGURAR OS ASPECTOS EN EDIXGAL OU ENGADIR SUBCATEGORÍAS EN WEBS DINÁMICAS

A. EVA E-DIXGAL

Tal e como  piden no enunciado da práctica, observamos que dentro da cada avaliación imos ter dúas subcategorías: "Exames" e "Traballo e actitude"

 

 

No caso de E-Dixgal estas subcategorías configúranse nos "Aspectos"

E como os exames teñen unha valoración do 60% e o traballo e actitude un 40%, deixámolo do seguinte xeito (non intruducirmos os valores en porcentaxe senón en tanto por un).

 E de forma automática, o Moodle de E-Dixgal engade estes aspectos a cada unha das avaliacións. En todo caso, sempre teremos posibilidade de modificar, engadir ou quitar algún dos aspectos en cada unha das avaliacións.

 

B. NO MOODLE DE WEBS DINÁMICAS

No caso dun moodle estándar, non contamos coa axuda da interface de avaliación e os aspectos configúranse como subcategorías dentro da categoría principal 1ª avaliación, 2ª avaliación, etc

E iremos engadindo as subcategorías Exames e Traballo e actitude para cada unha das avaliacións, seguindo o prodemento que se amosa na seguinte imaxe:

E pouco a pouco imos configurando o libro de de cualificacións.

Pero ademais, o enunciado da práctica indícanos que os exames teñen unha ponderación do 60% e o traballo e actitude dun 40%. Para configurar isto debemos de premer en Editar en cada unha das avaliacións:

E inserimos a Ponderación en cada subcategoría: Exames e Traballo e actitude

Quedaría do seguinte xeito.

 

Podemos descargar unha copia de seguridade con toda a configuración feita ata o momento.

 

PASO 4. ASIGNAR ACTIVIDADES

As actividades son elementos de avaliación que emprega o docente. Neste exemplo: Exame1, Exame2, Exame3, Traballo de Investigación, Actitude Clase e Entrega Tarefas

A. EVA E-DIXGAL

No EVA continuamos coa interface de configuración da avalición. Dirixímonos ao apartado 3, "Asignar actividades"

Á esqueda escollemos o aspecto ao cal queremos asignar a actividade

E seguidamente pinchamos en "Engadir actividade con valoración manual". Debemos de engadir o "Nome do elemento", a "Cualificación máxima", e por último comprobar que escollemos ben a Categoría da cualificación. En todo caso sempre se pode modificar a organización da avaliación.

E debemos de introducir o mesmo xeito todos os elementos de cualificación de todas os aspectos.

B. MOODLE WEBS DINÁMICAS

Partindo da configuración que acadamos no PASO 3, vexamos como se engaden os elementos de cualificación. Coma sempre, pinchamos en Cualificacións na columna da esquerda:

E seguidamente no selector escollemos a opción Axustes do libro de cualificacións:

E clic en "Engadir un elementos de cualificación"

E dun xeito parecido ao xa explicado para o EVA, introducimos os elementos que consideremos. Teremos que completar "Nome do elemento", "Cualificación máxima" e por último seleccionar a "Categoría de cualificación".

E do mesmo xeito, introduciríamos todos os elementos de cualificación, ata deixar o libro de cualificacións cun aspecto similar ao seguinte:

 

O resultado podemos descargalo da seguinte ligazón e restauralo nun curso.

 

PASO 5. CONFIGURAR LIBRO DE CUALIFICACIÓNS

Una vez que xa introducimos as categorías, subcategorías ou aspectos (no EVA), e os elementos de cualificación, debemos de configurar o libro de cualificacións para establecer o peso que deben de ter os elementos de cualificación na avaliación do curso. A práctica establece o seguinte:

Ao longo de cada trimestre faremos tres exames os seguintes pesos:

- Exame 1 (40%)

- Exame 2 (40%)

- Exame 3 (20%)

Así mesmo, para avaliar o "Traballo e actitude" teremos en conta:

- Traballo de investigación (50%)

- Actitude na clase (25%)

- Realización das tarefas (25%)

Por último, para obter a nota final, cada trimestre terá un peso dun 33,33% do total

 

A. EVA E-DIXGAL

No caso do EVA, como xa observamos nos apartados anteriores dispón de unha interface que nos axuda coa configuración da avaliación. Resulta moi útil para a configurar por primeira vez a avaliación. Sen embargo se o docente quere traballar sobre unha avaliación xa elaborada noutro curso, non poderá empregar a interface e terá que empregar o Modo Avanzando, que ven sendo o mesmo que dispón webs dinámicas e que prodemos a explicar no apartado B deste paso 5.

Polo tanto, neste apartado veremos como se empregaría o asistente de avaliación. Analicemos a primeira avaliación, tendo en conta que a configuración da segunda e terceira faríase dun modo similar: Imaxinemos que temos os seguintes elementos de cualificación asignados aos correspondentes aspectos:

Pinchamos en "Revisar configuración"

O EVA imprime unha pantalla onde podemos ver un resumo do feito ata o momento. Incluso aparece unha columna coa lenda SIMUL, onde nos presenta unha simulación, un exemplo das notas dun posible alumno:

E seguindamente debemos de configurar o aspecto Exames e Traballo e actitudes como Media Ponderada, para asignarlle a cada un dos elementos de cualificación a ponderación que nos solicita a práctica. Para isto debemosd e pinchar en Máis e escoller o Modo avanzado

E chegamos á mesma fiestra de configuración do libro de cualificacións que chegaremos nun Moodle stándar, como o de Webs Dinámicas. Vexamos como se faría neste exemplo:

i. Pinchamos en Editar no aspecto Exames, e seguidamente en Editar configuración

E en Agregación escollemos Media Ponderada de Cualificacións, e gardamos cambios

E en Total da categoría, asignamos a cualificación máxima a 10

ii. Introducimos os valores de Ponderación de cada elemento

ii. Facemos o mesmo co aspecto "Traballo e actitude", e finalmente queda algo así

Se pinchamos en voltar ao modo simplificado, podemos analizar a tabla de Revisar a Cualificación. Resulta moi interesante a columna da dereita, coa que podesmo comprobar se a configuración inserida se corresponde coa desexada.

Se comprobamos a media ponderada no caso dos exames, observamos que o Moodle calcula correctamente o resultado.

B. MOODLE WEBS DINÁMICAS

No caso do Moodle de Webs Dinámicas, unha vez introducidos os elementos de cualificación, procedemos a configura as ponderacións no libro de cualificacións. A única diferencia é que non dispoñemos da interface de axuda do EVA, pero o funcionamento é o mesmo

i. En primeiro lugar pinchamos en Editar dentro da subcategoría Exames do primeiro trimestre

ii. En Agregación mudamos Media ponderada simple de cualificacións por Media ponderada

iii. E asignámoslle os valores de ponderación

E repetimos o proceso con todas a subcategorías de exames e de traballo e actitude.

Podemos descargar o ficheiro resultante, con todas as categorías, subcategorías e elementos de cualificación. Con isto queda finalizada a tarefa 1

 

TAREFA 2. Introduce as seguintes notas para un dos alumnos matriculados

 

Pois, como indica o enunciado deberemos de ter polo menos un alumno matriculado. Isto podemolo facer en Participantes, no engrenaxe da dereita escoller Usuarios Matriculados e  Matricular usuarios

Podemos engadir as notas numéricas a un alumno de varios xeitos. Vexamos un dos métodos. Clic en cualificacións > Informe cualificador. E seguidamente pinchar en Vista individual para o alumno

E introducimos as notas

 

Podemos descarga unha copia de seguridade co feito ata momento.

descargar o ficheiro resultante

TAREFA 3. Comproba que obtés unha nota final para ese alumno/a de 5,02

Tan só debemos de desprazarnos ata o final e comprobar a nota no apartado de "Total do curso"

Como podemos observar, o resultado é o correcto

TAREFA 4. Modifica o libro de cualificación para que o primeiro trimestre teña un peso dun 20%, o segundo trimestre teña un peso do 30% e o terceiro trimestre un 50%

Dirixímonos novamente a Cualifciacións > Axuste do libro de cualificacións. Como queremos asignarlle a todas as avaliacións unha agregación de "Media ponderada". Pinchamos en Editar dentro do nome do curso

E asignásmoslle as podernacións en tanto por un ás tres avaliacións

TAREFA 5. Comproba agora que a nota final do alumno/a é de 4,87

Tal e como fixemos na tarefa 2 e 3 dirixímonos ao informe individual do alumno, e desprazámonos ata o total do curso. Comprobamos o resultado

Como podemos observar o resultado é o correcto. Deste xeito queda rematada a práctica.


Subscribe to