87 visitas

Descargar Script 64 bits

Descargar Script 32 bits

#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.0.2

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done

#INSTALACIÓN DE LIBREOFFICE-COMMON PARA VISUALIZAR AS ICONAS
apt install libreoffice-common -y

 

33 visitas

Queiramos ou non a estética gústanos a todos, fainos mover, ilusionar. As tendas comerciais téñeno moi claro. Imaxinades un Mc Donalds nunha nave industrial construída con bloques e teito de fibrocemento?. Non, non é posible.

Polo tanto, debemos de coidar a estética da aula virtual, en primeiro lugar sendo ordenados e moi amables na participación dos foros e mensaxería en xeral. Un espazo no que os usuario teñan o perfil ben configurado co seu abatar. No caso de inserir textos mediante páxinas, por exemplo, é moi interesante inserir títulos con letra de maior tamaño e fontes distintas e empregar os puntos aparte para que o lector poida facer un descanso na lectura que convide á reflexión. Tamén é moi interesante  empregar etiquetas, botóns, táboas con cores, etc. En definitiva, trátase de darlle un aspecto un pouco máis humano a unha máquina.

Dispoñemos de software moi útil para personalizar a aula virtual. Destaco o Gimp e o Inkscape para inserir imaxes personalizadas e o Visual Studio Code ou o forlk VSCodium para a edición de código html, css ou javascript.

 

PERSONALIZAR O CABECEIRO

 

Activa a edición no teu curso


    1. No "Bloque 0" do curso (o primeiro que aparece, onde está situado o "Foro de novas"), pulsa sobre a icona de "Editar o resumo"


    2. Usando o editor de texto, crea un encabezado para o teu curso, de acordo aos seguintes criterios:


    • Deixa marcada a opción "Empregar o nome predeterminado da sección"
    • No caso en que non queiramos engadir unha imaxe, podemos inserir un texto. Así, no campo "Resumo" introduce o título da asignatura (ou materia) sobre a que vas a crear os temas do curso. Este título deberá ter un tamaño de letra de 24 pt. (ou máis) en cor azul ou calquera outra cor diferente á negra.
    • A continuación, no mesmo campo "Resumo" introduce un pequeno párrafo de benvida e/ou presentación do teu curso. Este párrafo debe levar un tamaño de letra inferior a 24 pt., e agora sí, en cor negra.
    • Sería moi interesante insertar unha imaxe que sirva como encabezado para o teu curso, pero ten coidado co tamaño desta imaxe xa que se é demasiado grande desplazará hacia abaixo todos os temas do curso.  Para isto recomendo empregar o software Inkscape


      a. Seleccionamos a opción Crear rectángulos e cadrados. E trazamos un rectángulo. Darémoslle unhas dimensións de 980x150 pixeles por exemplo

    b. Cambiámoslle a cor. Como traballamos con xente nova e optimista, poñamos cores atrevidas!

c. Podemos engadir un pequeno logo, debuxiño, etc. Dispoñemos de moitos bancos de imaxes, como os que puxen na seguinte páxina: https://blog.atio.es/node/247. A min as imaxes que máis me gustan son os ficheiros svg, xa que se escalan sen perder calidade e podemos darlle movemento ou cambiar as propiedades con javascript. Un par delas que me gustan son:
https://www.freevector.com/
https://www.freepik.es/
Descargamos un logo que nos guste e inserímolo dentro do fondo que deseñamos os pasos anteriores
https://www.freevector.com/computer-kid
Neste caso trátase dunha imaxe de adobe, con extensión ai, pero compatible con Inkscape

d. Ficheiro > Importar (todos os ficheiros) e seleccionamos a imaxe
e. Escalamos a imaxe, seleccionando a imaxe por unha esquina e premendo a tecla Ctrl
f. Desagrupamos a imaxe e eliminamos o fondo. Pode quedar algo así. Gústache?

g. Ficheiro > Propiedades do documento > Redimensionar a páxina ao contido...> Redimensionar a páxina ao debuxo ou á sección
j. Ficheiro > gardar como > cabeceiro.svg
k. Xa no moodle insertarmos a imaxe. En apariencia dámoslle un ancho de 100%, para que se axuste ao ancho máximo dispoñible. O alto deixámolo en branco

 

Para finalizar pulsa o botón "Gardar modificacións" , e observamos o resultado

 

95 visitas

Descargar Script para 64 bits

Descargar Script para 32bits

1. Combrobar a arquitectura do equipo

uname -r

(se pon ...386, trátase dun equipo 32 bits, e se aparece  ...amd64, trátase dunha arquitectura 64 bits)
2. Descargar o ficheiro axeitado á arquitectura
3. Abrir o emulador de terminal
4. Escalar os privilexios a root

su root


5. Ir á carpeta de descargas

cd /home/usuario/Descargas


6. Darlle permisos de execución ao ficheiro:

chmod +x install_firefox.sh

ou

chmod +x install_firefox386.sh


7. Procedes a instalar o programa

./install_firefox.sh 

(fíxarse ben no punto antes da barra)

 

Aquí podes visualizar o código do script para analizar o seu funcionamento:

USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`
HOME_USER_NAME=/home/$USER_NAME

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de contar con privilexios sudo ou root" >&2
  exit 1
fi
apt remove --purge firefox-esr firefox -y
apt autoremove
sudo rm -r ~/.mozilla
wget "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=gl" -O latest-firefox.tar.bz2
rm -r /opt/firefox
tar -jxvf latest-firefox.tar.bz2 -C /opt
echo 'Firefox instalado'
ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
touch test.desktop
echo -e "[Desktop Entry]\nName=Firefox\nComment=Navegador web\nGenericName=Web Browser\nX-GNOME-FullName=Firefox ''Su versión'' Web Browser\nExec=/opt/firefox/firefox %u\nTerminal=false\nX-MultipleArgs=false\nType=Application\nIcon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png\nCategories=Network;WebBrowser;\nMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;application/rss+xml;application/rdf+xml;image/gif;image/jpeg;image/png;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;\nStartupWMClass=Firefox\nStartupNotify=true\nPath=" > test.desktop
mv test.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop
ln -s /usr/share/applications/firefox.desktop $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
chmod +x $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
rm latest-firefox.tar.bz2
34 visitas

Se queremos que o un vídeo que subamos á aula virtual comece a reproducirse de forma automática, podemos facelo engadindo un pouco de código html.

 

Paso 1. Subimos o vídeo como ficheiro embebido pulsando en "Manage Embedded files"

A modo de exemplo subiremos o seguinte ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

 

Agora clic en engadir o vídeo:

 

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

Unha vez que o inserimos o estado da fiestra queda do seguinte modo:

 Tal e como indica a figura anterior debemos de visualizar o código html clicando na dobre aspa e obtemos o código html:

<p><a href="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4">colega.mp4</a></p>

Deste código só interesa a dirección na que se atopa o ficheiro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4

E agora debemos reemplazar o código antior polo seguinte, sabendo que no src, debemos de escribir a dirección do paso anterior. A etiqueta que impedirá que o vídeo se autoreproduza é autostart="0"

<div>
<video width="512" height="288" controls="controls" autostart="0">
<source src="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/aulavirtual2/draftfile.php/3/user/draft/365749957/colega.mp4" type="video/mp4" />
O teu navegador non soporta este vídeo.
</video>
</div>

 

Actualizar e gardar e mostrar

 

 

3 visitas

Moodle permite a visualización da barra de ferramenta dos recursos e das actividades de dous xeitos diferentes:

E dentro da cada un dos apartados vemos as diferentes opcións

A segunda forma de ver a barra de ferramentas é nunha barra única, cun aspecto máis actual.

Sen embargo para activar este modo de visualización teremos de activar o módulo AJAX da aula virtual. Para iso dirixímonos a:

Administración do sitio > Aparencia > AJAX e Javascript

e activamos AJAX

 

 

7 visitas

Wiris é unha magnífica calculadora online. Didacticamente é unha marabilla, e ademais acompañará aos alumnos ata o primeiro curso da universidade.

https://calcme.com/

Wiris tamén dispón dun botón para inserir botóns nas publicacións de Moodle. Sen embargo non está activo por defecto. Actívase do seguinte xeito:

Administración do sitio > Engadidos > Filtros > Xestionar o filtros

Xa en Moodle, creamos por exemplo unha páxina. Na barra de ferramentas xa nos aparece o botón de fórmulas, que abre o editor de Wiris

E ao premer nel, abrirase a fiestra do editor:

 

25 visitas

Por mor do peche dos centros de ensino, son moitos os docentes que queren poñer en funcionamento a súa aula virtual, sen embargo atópanse con atrancos, e cando procuran información entran na coñecida infotoxicación. Velaquí dispoñemos dunhas guías que axudan neste proceso:

 

1. Guía rápida para administradores

2. Carga masiva de usuarios na aula virtual a partir dos datos de Xade

3. Guía rápida para profesores

 

8 visitas

Cada vez é máis importante procurar información nas comunidades que comparten coñecemento. Nas redes sociais compártese moita información. Unha delas é Twitter

Non é necesario que nos rexistremos para procurar información en Twitter. Podemos facelo coa axuda do buscador DuckDuckGo

Concretamente debemos de procurar os atallos para procurar en Twitter cos bangs

E procurando os bangs para Twitter, aparécenos os seguintes:

Se desexamos procurar información específica sobre un tema etiquetado empregaremos !hashtag

 

 

E vemos resultados como os seguintes:

 

Se o que desexamos é procurar a información que publicou un usuario determinado, por exemplo

!@ MyBlueEconomy
 

 

Se o que desexamos é empregar a propia ferramenta de Twitter, ou ben participar na mesma, o que deberemos é rexistrarnos de forma gratuíta.

Subscribe to