En moitas ocasións un titor desexa enviar unha carta estándar personalizada aos pais, ou aos seus alumnos para informarlles dalgún evento ou para citalos a unha reunión de titoría. Este procedemento pódese facer de varios xeitos. Vexamos un deles:

O primeiro que debemos de obter é o informe predefinido AL956- Datos xerais do alumno en formato folla de cálculo

Clic en Obter informe e seguidamente Ir ao Buzón

Descargamos o informe:

Abrimos o seguinte informe ficticio con datos inventados, con certo parecido ao modelo oficial:

getal956_datosxeraisexcel.csv

 

Imaxinemos que o Titor quere enviarlle unha carta a cada un dos alumnos de 4º ESO cunha postal de nadal. Variamos paso a paso:

1. Co ficheiro anterior, crear unha táboa dinámica na que filtre só o Nome, Apelidos e enderezo de cada un dos rapaces. Clic en Inserir > Táboa dinámica

2. Aceptamos a opción de selección actual

3. Ao cadro de Campos de páxina, arrastramos o elemento CURSO. Serviranos como botón para filtrar só os alumnos de 4ºESO

4. E en Campos de fila dispoñemos a información que desexamos filtrar: NOME, APELIDO1, APELIDO2 e ENDEREZO

5. Ao premer en aceptar o Calc xera unha folla nova

6. Na folla nova e no despregable CURSO, filtramos o 4º CURSO

E na xanela, desmarcamos os demais cursos

 7. E os datos filtrados quedan do seguinte xeito:

8. Seleccionamos eses rexistros e COPIÁMOLOS un novo documento, que gardamos co nome de Enderezos

Quedando así no novo documento:

9. Dirixímonos agora ao Writer e creamos un documento novo. En Formato > Páxina, escollemos un tamaño de Sobre con orientación horizontal.

10. Abrimos o Asistente da combinación de correspondencia

11. No PASO 1, deixamos as opcións por defecto. Clic en seguinte.

12. No PASO 2. Tamén mantemos as opcións por defecto, con tipo de documento carta.

13. No PASO 3

A. Seleccionamos o ficheiros Enderezos.ods que creamos no punto nº8 premendo en "Seleccionar lista de enderezos..."

B. Quitamos o selector de "Este documento debe de conter un bloque de enderezos"

 

E clic en Seguinte

14. No PASO 4, quitamos tamén o selector a "Este documento debería conter un saúdo"

15. Clic en Rematar.

 

16. Clic en Ver > Fontes de datos

Aparece unha nova fiestra enriba. Clic na folla de cálculo á que queiramos acceder, neste exemplo "enderezos"

E seguidamente, clic en Táboas

E dentro de táboas, entramos na folla na que teñamos os datos. Neste caso na Folla 1

 

Arrastramos os cabeceiros das diferentes columnas ao documento. Considero interesante inserir previamente un marco, pero non é obrigatorio.

De feito, desde Ver > Fonte de datos podemos engadir unha ou varios ficheiros de datos, sen necesidade de ir ao Asistente de combinar correspondencia. Pero para isto, debemos de abrir ao software LibreOffice Base e creamos unha nova base de datos, escollendo a folla de cálculo en "Conectarse a unha base de datos existente". Gardaresmos esta base de datos en enderezos.odb, que será a fonte de datos coa conectaremos desde Writer.

16. Podemos mover o marco a onde desexemos, darlle máis ou menos ancho, etc Podemos deixalo co seguinte aspecto, por exemplo:

17. Premendo en F11, asignámoslle estilos ao texto que está dentro do marco. Por exemplo escollendo un tipo de fonte cun tamaño 14

 

18. Para xerar un novo documento con tantos sobres como direccións dispoñemos, prememos en Editar documentos individuais

E queda algo así:

Enunciado

O Concello dunha gran cidade dispón dun paquete de 2000 vivendas sociais. Todas están en aluguer a razón de 200 euros ao mes. Decide vendelos a un fondo voitre. A empresa sabe que por cada 5 euros que suba o aluguer perderá 10 inquilinos. A que prezo poñerá o aluguer para obter o máximo beneficio?

Fonte: José Ángel Murcia: "Y me llevo una"

 

 

1. Creamos tres columnas na primeira folla

O primeiro que observamos é que non axusta de forma automática os anchos das columnas. Prememos co rato enriba da primeira columna e seleccionámola. Seguidamente pulsamos a tecla Ctrl e seleccionamos a columna B, C e D. Seguidamente facemos un clic co botón dereito do rato e escollemos a opción "Largura ideal"

 

Aparece a seguinte fiestra, que aceptamos sen mudar o valor por defecto:

2. Na segunda fila representamos a situación na que todos os pisos (2000) están ocupados. Na última columna colocamos a fórmula que multiplique o número de pisos ocupados polo aluguer.

 

 

Para inserir a fórmula pinchamos la cela D2 e escribimos o signo =, e seguidamente pinchamos en B2. A continuación no teclado escribimos o signo da multiplicación * , e por último clic na cela C2

 

Tecla Enter para rematar o proceso. Xa temos a primeira fórmula engadida. Hai que ter en conta que a folla de cálculo neste caso multiplica o valor que temos na celas B2 e C2, pero modificando o valor das celas, recalcula os ingresos.

3. O enunciado dinos que incrementando 5 euros o fondo perderá 10 inquilinos. Do que deducimos que se o fondo sube 50 euros, marcharán 100 inquilinos. Para que nos sexa máis manexable a táboa traballaremos con incrementos de 50 euros.

Para iso colocámonos na cela A3 e inserimos 100. Seguidamente seleccionamos a cela A2 e A3 de maneira conxunta (pinchamos en A2 e sen soltar o botón do rato, arrastramos a A3) aparecendo un puntiño negro na marxe inferior dereita

E agora, pinchando nese puntiño, arrastramos en vertical  ata que nos apareza o valor 2000, é dicir, que todos os  pisos estean baleiros.

Quedando así:

3. Escribimos 1900 en B3, seleccionamos B2 e B3 e arrastramos ata a fila 22. Queda algo así:

4. En canto ao aluguer, facemos incrementos de 50 en 50 euros. Podemos colocar 250 en C3, seleccionamos C2 e C3 e arrastramos

5. Finalmente arrastramos a fórmula de D2 ata o final. Se pinchas en calquera cela dos ingresos, fíxate como foi cambiando a fórmula ao arrastrala. Por exemplo na cela D9, a fórmula é  "=B9*C9". É moi importante ter isto en conta, para outros problemas, cando teñamos que multiplicar polo valor dunha cela que ten que permacer constante. O resultado é o seguinte:

6. Seguidamente engadímoslle á columna D un formato condicional para que destaque o valor máis alto da táboa.

A. Seleccionamos desde D2 ata D22.

B. Clic en Formato > Condicional > Condición

C. E engadimos a seguinte condición: Que o valor de calquera das celas seleccionadas teña un valor igual ou maior ao valor máximo nese rango. Debemos de fixarnos hai que bloquear as celas co símbolo $ para que faga o cálculo correctamente.

D. Seguidamente engadimos un gráfico. Seleccionamos todos os datos e logo clic en Inserir > Gráfica

a. En tipo de gráfica escollemos Liña

b. clic en Primeira columna como etiqueta

c. Personalizamos a gráfica

d. E o resultado pode ser o seguinte. Pero facendo dobre clic na gráfica podémola personalizar bastante

 

 

 

1. Descargamos  un ficheiro elaborado por un docente sen un formato definido. Trátase de un ficheiro de texto creado con LibreOffice, pero onde non se empregaron os estilos, e fóiselle dando formato a medida que se introducía o texto. Vexamos cales son os erros e cales son as melloras que lle podemos dar.

2. Gardar o documento con outro nome

3. Configurar o idioma do documento como galego. Corriximos algunha falta de ortografía co correcto ortográfico (botón dereito do rato).

 a. Seleccionar todo (Ctrl + a) e seguindamente pinchamos na barra inferior

b. Escollemos o galego

4. Configuración dos marxes. Seleccionar todo (Ctrl+a) > Formato > Estilo de páxina

Esquerda: 2.50,  Dereita 2, Arriba 2 e Abaixo 2 cm.

 

5. Portada

6. Títulos e subtítulos

7. Os parágrafos

8. Índice

9. Esquemas de numeración

10. Columnas

11. Hiperligazón

Agregamos un hipervínculo no primeiro apartado, vinculado Transtorno de Espectro Autista á definición da wikipedia http://gl.wikipedia.org/wiki/Autismo

Seleccionamos o texto e prememos en Inserir - Hiperligazón. Pegamos o enderezo.

 

12. Creamos unha nota no pé da páxina, co termo TEA, que aparece no primeiro apartado,  co enderezo da Asociación galega de Ásperger http://www.asperga.org/

  • Situámonos despois de TEA e Inserir - Nota a rodapé e nota final - Notas a rodapé

13. Engadimos comentarios (Inserir > Comentario)

14. Encabezado e pé da páxina

 

15. Creamos un pdf do documento

En libreoffice é moi sinxelo imprimir un documento en pdf. Tan só debemos de premer na icona de impresión pdf

Ou tamén desde a opción Ficheiro > Exportar

 

Neste caso dispoñemos de máis opcións, como por exemplo a posibilidade de introducir un contrasinal ao documento, tanto para abrilo ou para protexer a súa edición.

16. Gardámolo traballo como doc, docx

No caso de que queiramos exportar o traballo para abrir de forma directa no procesador de Microsoft, dirixímonos a Ficheiro > Gardar como

 

1. Descargamos  un ficheiro elaborado por un docente sen un formato definido. Trátase de un ficheiro de texto creado con LibreOffice, pero onde non se empregaron os estilos, e fóiselle dando formato a medida que se introducía o texto. Vexamos cales son os erros e cales son as melloras que lle podemos dar.

2. Gardar o documento con outro nome

3. Configurar o idioma do documento como galego. Corriximos algunha falta de ortografía co correcto ortográfico (botón dereito do rato).

4. Configuración dos marxes

Esquerda: 2.50,  Dereita 2, Arriba 2 e Abaixo 2 cm.

5. Portada

6. Títulos e subtítulos

7. Os parágrafos

8. Índice

9. Esquemas de numeración

10. Columnas

11. Hiperligazón

Agregamos un hipervínculo no primeiro apartado, vinculado Trastorno de Espectro Autista á definición da Wikipedia http://gl.wikipedia.org/wiki/Autismo

Seleccionamos o texto e prememos en Inserir - Hiperligazón. Pegamos o enderezo.

 

12. Creamos unha nota no pé da páxina, co termo TEA, que aparece no primeiro apartado,  co enderezo da Asociación galega de Ásperger http://www.asperga.org/

  • Situámonos despois de TEA e Inserir - Nota a rodapé e nota final - Notas a rodapé

13. Engadimos comentarios (Inserir > Comentario)

14. Encabezado e pé da páxina

 

15. Creamos un pdf do documento

En libreoffice é moi sinxelo imprimir un documento en pdf. Tan só debemos de premer na icona de impresión pdf

Ou tamén desde a opción Ficheiro > Exportar

 

Neste caso dispoñemos de máis opcións, como por exemplo a posibilidade de introducir un contrasinal ao documento, tanto para abrilo ou para protexer a súa edición.

16. Gardámolo traballo como doc, docx

No caso de que queiramos exportar o traballo para abrir de forma directa no procesador de Microsoft, dirixímonos a Ficheiro > Gardar como

En moitas ocasións é o propio docente quen graba un vídeo dunha actividade ou experiencia. O primeiro que debe de facer é diminuír o peso do vídeo para que teña un tamaño apropiado para a publicación web, e a súa vez para que non supoña moito consumo de datos aos usuarios. Aínda que existen moitas maneiras de baixar o peso, é dicir os megabytes dun vídeo, deixo por aquí o método que emprego eu.

 

1. HandBrake

En Source escollemos o vídeo que desexamos baixarlle o tamaño

source.png

Na pestana Summary indícanos as dimensión que ten o vídeo. Neste exemplo ten 1920*1080 px. Pero ocupa 160 mb. Deberemos de baixarlle o tamaño, basicamente para non arruinarlle o ancho ancho de banda aos usuario que queiran visualizalo.

Pinchamos en Picture

picture.png

En Storage Geometry, baixamoslle o tamaño ata o desexado. Con un width de 512 mantén unha visualización moi boa. Ao ir baixando o ancho, automaticamente xa adapta o alto (height). Tamén deberemos definir o nome do ficheiro e o cartafol de saída. Fixámonos que o Handbrake cambia a extensión a m4v.

novasdimensions.png

Finalmente clic en Start, para que faga a conversión de tamaño. O novo tamaño do vídeo é de 33.4 Mb. Procedemos agora co ffmulticonverter a convertilo nun ficheiro mp4

2. ffmulticonverter

Empregaremos este software para convertir a extensión m4v a mp4. Se non o temos instalado, podémolo facer coa seguinte instrución:

su root

apt install ffmulticonverter

Engadimos o ficheiro que nos gardou o Handbrake. Clic en Engadir. En converter, escollemos a extensión mp4. Eliximos o cartafol de saída. Finalmente clic en Converter.

ffmulti.png

Con este software poderíamos evitar empregar o Handbrake, pois pinchado en Máis podemos observar que podemos cambiarlle o tamaño directamente. Sen embargo entendo que é máis sinxelo co Handbrake.

O tamaño final deste vídeo exemplo é de 13.2 Mb, tamaño máis razonable.

3. Publicalo en Moodle

Agora, unha vez que o docente ten o vídeo co tamaño axeitado, debe de crear unha nova páxina na cal inserilo. Vexamos o proceso:

a. Crear páxina

b. Xuntar o ficheiro de vídeo como arquivo incrustado

Enviar ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

c. Clic en engadir vídeo

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

d. clic en gardar e mostrar

Cando queremos anexar un ficheiro a unha tarefa en Moodle, podemos facelo do seguinte xeito.

 

a. Clic en Engadir unha actividade ou recurso

b. Escollemos tarefa no menú

 

c. Indicamos o nome da tarefa. Por exemplo práctica 01

d. Clic en "Xestionar arquivos incrustados"

e. Subimos o ficheiro que queiramos xuntar, por exemplo un pdf

f. Engadimos o texto, co cal enlazamos o ficheiro que incrustamos. Por exemplo, no seguinte enunciado seleccionaríamos a palabra "práctica" e faríanos clic en insertar/editar hipervínculo

g. Procuramos o ficheiro incrustado

 

Invidio.us permite visualizar e descargar os vídeos de Youtube sen publicidade. É un recursos moi interante para traballar na aula. Tamén podemos embeber  coa axuda dun iframe un vídeo en Moodle ou en Drupal

Cando queiramos compartir un vídeo, debemos de facer un cambio na url. Debemos de substituir watch?v= por embed/

https://invidio.us/watch?v=R-ZO7bsA2pA

https://invidio.us/embed/R-ZO7bsA2pA

<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="350px" src="https://invidio.us/embed/R-ZO7bsA2pA" width="100%"></iframe>

 

En moitas ocasións queremos editar un pdf. Fichas descargadas de Internet que desexamos personalizar ou ben debuxar directamente enriba coa pantalla táctil sen necesidade de imprimilas. Coas distribucións gnu Linux dispoñemos de varios programas, con o Xournal, Gimp ou LibreOffice Draw. Pero hoxe centrarémonos no Inkscape, un programa de deseño vectorial.

1. Descargamos un ficheiro pdf. Por exemplo o seguinte, da páxina https://materialeducativoparadocente.blogspot.com

https://drive.google.com/file/d/1EHl6o3CjgQbBpFOMgMgPrhKSebhuN97R/view

2. Importamos o ficheiro pdf

3. Escollemos a páxina

4. Desagrupamos a imaxe. Facémolo un par de veces.

5. Para borrar seleccionamos un texto o unha imaxe e eliminámola, pulsando na tecla suprimir.

6. Para cambiar o texto. Clic na opción Texto do menú e Texto e tipo de letra

No cadro que aparece á dereita escollemos a pestana Texto, e aparece o texto, que podemos personalizar ao noso gusto

Tamén temos opción de engadir textos, ou trazos a man alzada.

Subscribe to