1. Presentación persoal

2. Documentación do proxecto

          a. Formación inicial

          b. Formación avanzada

          c. Formación para coordinadores

          Youtube. Canle Espazo Abalar

                         David Castro

                         Javier Prado Espiñeira

                         Markos Mendiguren

                         Aurora V

                         Harold

3. Evaformacion

          https://evaformacion.edu.xunta.gal/

4. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit

 

Escollemos a editorial:

E seleccionamos os temas da materia

Contidos Dixit

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/dixit

5. Crear un curso. Elixir materia.

i. Ir ao fondo da páxina es premer en "Todas as materias"

ii. Clic en A Coruña

iii. Clic en Cursos de formación

iv. Engadir unha nova materia

v. Engadimos nome completo e nome curso (o nome curto non pode coincidir con outro curso do evaformación)

vi. E clic en gardar e presentar

vii. Escollemos a materia (bloque na columna da dereita)

6. Matricular ao alumnado

Clic en Matricular usuarios

E buscamos os alumnos segundo o código do curso, por exemplo: "c2002171", e seleccionamos os alumnos que consideremos

Finalmente clic en Matricular usuarios

7. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións

 

a. Activar a configuración

b. Formato da materia. Escollemos "Formato dos temas". Clic en gardar e presentar

Activamos a edición

E engadimos os temas que desexemos

8. Foro de novas

Cando se crea un curso novo, Moodle automaticamente crea a Foro de novas. A función deste foro é a de informar ao alumnado das normas de funcionamento, do que ten que entregar, dar tarefas a realizar, facilitarlle exames doutros anos, libros de lectura obrigatorios, etc. En definitiva, é un taboleiro no cal está toda a información que precisa coñecer o alumnado para poder cursar con éxito a materia. Debemos de ter en conta que son moitos os pais que axudan aos alumnos nos seus fogares e eles non contan con esta información agás que apareza nalgún sitio. O foro de novas é o sitio idóneo.

Debemos ter en conta que o Foro de novas a información flúe de maneira unidireccional, desde o docente ao alumnado. Se un alumno ten dúbidas debe de empregar o foro de dúbidas. Por cada nova que o docente cree no Foro de novas, o alumnado recibe unha notificación. Debemos de ter claro que o aviso non o recibe de maneira instantánea, senón cando se execute no servidor unha tarefa cron.

 

9. Foro de dúbidas

Como o seu nome indica serve para a aclaración de dúbidas. A un alumno chegaralle unha notificación de cada unha das respostas que se dán no foro sempre e cando estea subscrito.

Para engadir un foro, o profesor debe de activar a edición e logo clic en Engadir unha actividade ou recurso:

 

10. Inserir libro de Edebé

a. Desde as pestanas

O profesor non pode esar en modo edición.

Unha vez escollida a unidade didáctica e a sección na que se quere inserila, débese premer no botón de sincronizar (no fondo da páxina)

b. Desde atopar recursos > búsqueda avanzada

11. Libros de Planeta (profe e alumno)

a. Desde as lapelas

b. Desde engadir Actividade

i. Activar edición

ii. Engadir actividades ou recursos

Seleccionamos curso, materia e tema

Gardar e presentar

12. Libros de Netex (scorm e smart)

a. Formato Scorm.

i. Desde Atopar recursos > Búsqueda avanzada

ii. Desde as lapelas

b. Forma Smart

Desde Engadir activides e recursos > Smart ClassRoom

 

13. Creación de etiquetas

En ocasións, desexamos que a apariencia dunha aula virtual sexa parecida a unha páxina web. Con isto acadamos que certa estética. Vexamos un exemplo:

O primeiro que facemos é engadir a etiqueta Pai, neste exemplo é a etiqueta onde aparece o logotipo de Writer

i. Engadir unha actividade ou un recurso > Etiqueta

2. Subimos a imaxe do logotipo de writer

https://i.ytimg.com/vi/XusjjbBm81s/maxresdefault.jpg

 

 

Se desexamos darlle un cor de fondo engadimos un pouco de código html

Ao pinchar na icona de html veremos un texto parecido ao seguinte:

<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>

O que debemos de facer é engadir ao principio do mesmo:

<div class="alert alert-info" role="alert">

Se desexamos outro cor diferente podemos empregar:

<div class="alert alert-success" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-danger" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-warning" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-info" role="alert"> </div>

E no final do código pechamos a etiqueta div con:

</div>

Quedando do seguinte xeito:

<div class="alert alert-info" role="alert">
<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>
</div>

Seguidamente duplicamos esta etiqueta e movémola á dereita. Será a etiqueta fillo:

E xa na etiqueta fillo, volvemos a editar e escollemos opción Mover cara á dereita

E procedemos a eliminar o logotipo e engadir a información que vexamos de interese.

 

14. Crear unha páxina. Hipervínculos, imaxes, youtube, vídeos propios.

A. Hipervínculo

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Escribimos un texto, por exemplo "Calculadora", seleccionamos e prememos na icona do hipervínculo

iii. E pegamos por exemplo a seguinte URL: https://calcme.com/

 

B. Imaxes

i. Descargamos unha imaxe. Na seguinte ligazón explícase diferentes formas de descargar unha imaxe: https://blog.atio.es/node/247

Por exemplo a seguinte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Cidade_da_Cultura_01-06.JPG

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Clic na icona das imaxes

e procedemos a subir a imaxe

O tamaño da imaxe podemos establecelo en porcentaxe en vez de en pixeles

C. Un vídeo de Youtube

i. Abrimos por exemplo o seguinte vídeo en Youtube: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Cidade_da_Cultura_01-06.JPG

ii. Clic en compartir

iii. Clic en inserir

iv. Copiamos o código html

v. Clic na icona de html e pegamos o cógido recén copiado

vi. Gardar e visualizar o vídeo

D. Publicar no EVA un vídeo propio: https://edixgal.atio.es/node/52

 

15. Publicar un documento pdf (descargar odt)

i. Descargamos o seguinte documento: https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/edixgal_agra/mindfulness.odt

ii. Imprimos en pdf

iii. Crear un etiqueta

iv. Clic en xestionar ficheiros, e subimos o ficheiro en formato pdf

Despois de subilo ficheiro, pechamos a ventana do xestor

v. Escribimos un texto, por exemplo ficheiro, seleccionamolo e cic no botón do hipervínculo. Tamén poderiamos subir unha imaxe e enlazala co ficheiro incrustado.

Examinar repositorios > Arquivos incrustados

E clic no logo do ficheiro > Seleccionar este ficheiro

 

16. A Maqueta Abalar Libre

a. Descarga da ISO: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazo/maqueta-abalar-libre/versions

b. Instalación da maqueta: https://www.youtube.com/watch?v=7gziHxPNKgA

 

17. Escritorio gnome - xfce

A Maqueta Abalar dispón de dous escritorios distintos cunha estética cada un dos mesmos:

XFCE

GNOME

Para pasar dunha interface á outra, debemos de pechar a sesión

E escollemos a sesión desexada

Introducimos as credencias por defecto: usuario: alumno e contrasinal: alumno

18. O cliente offline. Sincronización

       

19. Epoptes. Control da aula.

 

20. Crear un bloque na columna da dereita. Inserir código javascript para personalizar a aula.

i. Clic en Engadir unbloque

ii. Escolemos un bloque HTML

 iii. Insertamos unha imaxe por exemplo

Descargamos por exemplo a seguinte imaxe: https://es.wikipedia.org/wiki/Tux#/media/Archivo:Tux.svg

O ancho da  imaxe deixámolo en 200 px

Non engadimos o Título do bloque

iv. Con isto xa teriamos o bloque na columna da dereita. Sen embargo coa axuda de javascript podemos engadir unha cor de fondo á sección 0 e a sección da cabeceira do curso. Para iso pinchamos na icona de código html e engadimos ao código xa existente o seguinte:

<script>
  //Primeira parte: Ocultamos o título e as migas de pan. Engadimos un cor de fondo ao cabeceiro
  estilosCSS = '.page-header-headings{visibility:hidden} #page-header .card{background-color:#4A95FF33;} .breadcrumb{visibility:hidden;} #section-0.section.main.clearfix{background-color:#B0F23D33;}';
  var styleElement = document.createElement('style');
  styleElement.appendChild(document.createTextNode(estilosCSS));
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(styleElement);
  //Segunda parte. Seleccionamos a sección do cabeceiro e gardámolo nunha variable
  var cabeceiro = document.querySelector('#page-header .card');
  //Gardamos na variable imaxe a url dunha imaxe e os estilos da mesma
  imaxe = document.createElement('img');
  imaxe.setAttribute('src', 'http://atio.es/pub/tux.png');
  imaxe.setAttribute('width', '10%')
  imaxe.setAttribute("style","float:left; margin-left:100px;margin-top:-90px");
  //Inserimos no cabeceiro a imaxe
  cabeceiro.appendChild(imaxe)
</script>

 

 

En ocasións non queremos andar configurando manualmente o dispositivo de saída de pulseaudio, como facemos co pavucontrol

O primeiro que facemos é comprobar as posibles tarxetas de son dispoñibles no sistema, ou ben en rede, no caso que o pulseaudio o teñamos instalado noutro computador.

pacmd list-sinks

E aparecerán listadas en diferentes index. Neste equipo, por exemplo só ten en funcionamento unha tarxeta estéreo analóxica:


 * index: 0
  name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo>

 

Para fixala activa, escribimos a seguinte orde:

echo "set-default-sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" | pacmd

 

Pero a súa vez, cada tarxeta da múltiples saídas, para altafalantes, liña de saída, ou auriculares, por exemplo. Podemos configurar manualmente no pavucontrol para ver como se denomina o port activo (o dispositivo ao que estamos mandando o son)

pacmd list | grep "active port"

Se queremos fixar esta saída por defecto

pacmd set-sink-port 0 analog-output-lineout

Sen embargo, ao reiniciar perderemos os cambios. Se queremos que queden fixados e se manteñan os cambios ao reiniciar debemos de editar o seguinte ficheiro:

sudo nano /etc/pulse/default.pa

E engadir a tarxeta de son e o porto ou dispositivo de saída que queiramos fixar por defecto.

#dispositivo de saída por defecto
set-default-sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" 
set-sink-port 0 analog-output-lineout

Descargar Script 64 bits

#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.0.4

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.4/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.4_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.4/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.4_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.4/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.4_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done

#INSTALACIÓN DE LIBREOFFICE-COMMON PARA VISUALIZAR AS ICONAS

apt install libreoffice-common -y

Partimos da seguinte táboa (descargar aquí)

1. O primeiro que se calcula é a media aritmética das notas.

Opción a. Poderiamos introducir a seguinte fórmula, e funcionaría

=(B2+C2+D2+E2+F2)/5

Opción b. Tamén poderiamos introducir a seguinte para non ter que seleccionar todas as celas.

=MEDIA(B2:F2)

Sen embargo se non existen notas, a folla de cálculo imprimiría o seguinte erro: #DIV/0! na columna Media

Para evitar que a folla de cálculo imprima ese erro, podemos engadir un control de erros, de maneira que se atopa un erro non impriman nada e que calcule a media en caso contrario. En caso de que non exista nota non presupón un 0.

=SEÉERRO(MEDIA(B2:F2);"")

 

2. Para calcular a Nota, pódese empregar a seguinte expresión:

=SEÉERRO(SE(G2="";"";SE(G2>=9;"SOBRESALIENTE";SE(G2>=7;"NOTABLE";SE(G2>=6;"BEN";SE(G2>=5;"SUFICIENTE";SE(G2>=0;"INSUFICIENTE"))))));"")

 

3. Co obxectivo de evitar erros á hora de introducir datos nas diferentes celas, podemos seleccionalas e ir a Datos > Validación

E ábrese unha pantalla, e procedemos a introducir os datos de validación e de alerta:

 

 

4. Co obxectivo de non equivocarnos de columna á hora de introducir as notas, resulta moi práctico a opción de conxelar a primeira columna:
Ver > Conxelar celas > Conxelar a primeira columna. Seguidamente desprazamos o cursor á dereita ata que situar a columna de traballo pegada á primeira columna, a dos nomes.

 

5. Por último establecemos un formato condicional na columna nota. Imaxinemos que queremos acadar o seguinte:

a. Selecionar as celas das notas e pinchar en Formato > Formato condicional > Condición...

b. Establecemos a primeira condición. Se a cela está sen datos engadir un fondo vermello

c A segunda condición. Se a cela ten o valor INSUFICIENTE, tamén se debe de engadir un fondo vermello

d. Por último, se o valor da cela é distinto de INSUFICIENTE, engadir un fondo verde

 

A. REFERENCIAS RELATIVAS

As referencias ás filas ou columnas cambian no caso de que a fórmula sexa arrastrada, ou ben copiada e pegada a outra cela

1. Creamos un novo documento e gardámolo co nome de refencias.ods. Cambiamos o nome da Folla, en vez de Folla1, chamarésmoslle REF_REL.

2. Na primeira cela A1, escribimos o número 5. Na segunda o número 10. Seleccionamos as dúas celas e arrastrámolas ata a fila 20. O resultado queda así:

3. Situámonos na cela B1, e engadimos a fórmula =A1*0,21.

4. Copiamos o contido da cela B1 e pegámolo en B2. E podemos observar que non copia o número, senón a fórmula e ademais a fórmula pasa de ser =A1*0,21 por =A2*0,21

5. Se arrastramos a fórmula ata o final, podemos ver que se vai modificando a medida que a arrastramos, resultando moi cómoda esta función.

B. REFERENCIAS ABSOLUTAS

1. Engadimos unfa folla nova cun clic na icona +. Terá o nome de REF_ABS

2. Na primeira columna engadimos os números desde o 1 ata o 20

3. Na cela B1 engadimos 21%

4. Na cela C1 introducimos a fórmula =A1*B1

5. Arrastramos a cela C1 ata a fila 20. Observamos que na columna C a partir da fila 2, o resultado é 0, cando o que queremos é que vaia multiplicando os valores da columna A polo valor da cela B1

6. Entón deberemos de "bloquear" o valor da fórmula en B1, de maneira que aínda que arrastremos, non mude o valor de B1. Para isto dirixímonos novamente á cela C1 e inserimos a fórmula =A1*C$1 

Con $1, bloqueasmos a fila. Tamén podemos escribir $C$1, e así bloqueamos fila e columna e aínda que arrastremos en horizontal, mantense o valor da columna e da fila.

7. Arrastramos e enchemos ata a fila 20

C. VARIABLES

1. Creamos unha nova folla co nome de VARIABLE

2. Na primeira columna, coma no caso anterior, enchemos cos números desde o 1 ao 20

3. Na cela B1, engadimos 21%. Unha vez introducido o dato premendo na  tecla ENTER, pinchamos na cela e seguidamente na "Caixa do nome", que está á esquerda da barra de fórmulas, e substituimos B1 por IVE

4. Situámonos en C1 e introducimos a fórmula seguinte: =A1*IVE

5. Arrastramos ata á fila 20. Calcula correctamente sen necesidade de introducir referencias absolutas e relativas. Ademais en follas máis complexas non é necesario recordar en que cela está o valor do IVE, tan só facemos referencia ao mesmo coa variable.

6. O goberno decide baixar o IVE do 21% ao 16%. Só con modificar o valor da cela B1, a folla de cálculo recalcula todos os valores da columna C

 

Imaxinemos que desexamos ter unha folla de cálculo sinxela para comprobar o saldo da biblioteca do centro. Por exemplo a partir dun saldo existente no mes de setembro, a folla de cálculo irá descontando as compras que se vaian facendo. Algo así:

1. Descarga a folla de cálculo sen fórmulas e imos completándoas.

2. O primeiro que podemos completar é a columna de importe acumulado, é dicir, sumar todos os importes a medida que vaian chegando. Para isto, colocámonos na cela F7. Na primeira cela poderiamos introducir a fórmula "=E7". Sen embargo na seguinte, xa teriamos que mudar a fórmula e poñer algo así "=E8 + F7". Funcionaría.

Sen embargo ao arrastrar ata unha posición na que non existen datos na columna E, a folla de cálculo imprimiría o acumulado en celas que non nos interesa. E ademais, iso de poñer dúas fórmulas, unha en F7 e outra en F8..

Para arranxalo podemos engadir fórmulas con condicionais. O primeiro condicional é que non calcule o acumulado se ten algún número na cela da esquerda. E ademais, para non ter que meter dúas fórmulas, tamén comprobaremos se a cela anterior na columna F é un número. A fórmula podería ser a seguinte:

=SE(ÉNUMERO(E7);E7+(SE(ÉNUMERO(F6);F6;0));"")

E quedaría algo así:

 

 

Centrándonos na columna do saldo, o primeiro que faremos é seleccionar un conxunto amplo de celas e seguidamente pinchar en Formato > Condicional > Condición .

E escolleremos o estilo Good cando o saldo é superior a 0€ e o estilo Bad cando o saldo é inferior a 0€

E xa, estudando a fórmula a inserir...restaremos aos 1500€, o importe acumulado. Para arrastrar a fórmula, teremos que bloquear a cela do saldo G4, cun G$4. Tamén comprobaremos que a cela da esquerda en un número para evitar que aparezan datos na G18, G19, etc.

=SE(ÉNUMERO(F7);G$4-F7;"")

Arrastramos e obtemos o resultado final:

 

Empregando as barras de ferramentas de Deseño de formularios e Controis de formulario de Writer podemos crear ficheiros PDF con campos editables.

O primeiro que debemos de facer é activar as barras de ferramentas de Controles de formulario e Deseño de formularios

Ver > Barra de ferramentas

Para que a edición resulte máis sinxela e cómoda, resulta interesante activar os botóns Mostrar grade e axustar á grade, que podemos atopar na barra de ferramentas Deseño de formularios

 

E pasamos a engadir as etiquetas:

E engádese o texto da etiqueta, dando un dobre clic enriba da mesma:

E seguidamente inserirmos unha Caixa de texto, pinchando na icona correspondente.

Seguidamente cun dobre clic na Caixa de texto e seleccionando o Campo da etiqueta, ligámolo á Caixa:

 

Writer permite engadir moitos controis ao formulario: horas, moedas, imaxes, etc.

Por último débese de imprimir o documento en formato PDF. Para iso pinchamos na icona correspondente:

 

Ao abrilo co visor de documentos, observamos que permite encher de contido o cadro de texto e gardalo (Gardar unha copia)

 

A partir da versión 52 de firefox deixaron de funcionar os applets NPAPI de java. A pesar de instalar o plugin de Java non funciona no navegador.  Existe un fork de Firefox, que mantén a compatibilidade cos paquetes NPAPI. Trátase do navegador PaleMoon

Páxina oficial: https://linux.palemoon.org/

Descarga do paquete de instalación: https://software.opensuse.org/download.html?project=home:stevenpusser&package=palemoon

Por exemplo, podemos traballar coa antiga calculadora Wiris: http://www.wiris.net/demo/wiris/es/cas.html

Descargar Script bits

Para executar o script seguimos estes pasos:

Descargamos ficheiro e imos ao cartafol de Descargas

cd /home/usuario/Descargas

Escalamos privilexios

sudo su

Dámoslle permisos de execución sudo

chmod +x mblock.sh 

Executamos o script

./mblock.sh

Paso 1. Instalación de Arduino

sudo update

sudo apt-get install arduino

Paso 2. Instalación de mBlock

En primeiro lugar instalamos a seguinte librería:

sudo apt-get install libgconf-2-4

Descargamos a versión de mblock

wget http://mblock.makeblock.com/mBlock4.0/mBlock_4.0.4_amd64.deb

Procedemos a instalalo. Podemos facelo co gDebi ou ben co terminal. No segundo caso sería así:

sudo dpkg -i mBlock_4.0.4_amd64.deb

Pero é necesario que baixemos unhas cantas librerías

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0

Copiamos este ficheiros no seguinte cartafol: e as copiemos en /opt/makeblock/mBlock

Se accedemos ao menú de aplicativos, xa atopamos o programa no apartado de outras

4. Intalación das librerías de makeblock para Arduino

Tamén deberemos de instalar as librerías de makeblock para Arduino. Descargámolas do seguinte enderezo:

https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries/archive/master.zip

Descomprimimos o ficheiro master.zip, e copiamos a carpeta makeblock na carpeta na que está instalado o Arduino. Para coñecer esta carpeta, o máis sinxelo de abrir o Synaptic e buscar Arduino

cp -rp /home/usuario/Descargas/Makeblock-Libraries-master/ /usr/share/arduino/lib

 

5. Enchufar o robot a un porto usb, e acendelo.

No mblock á dereita aparece un enlace chamado connect. Se prememos nel e escollemos a opción USB

connect

Debe de aparecer no selector, e seguidamente prememos en connect.

 

6. Do deseño á compilación e cargado do código  no mbot

Deseñamos o programa en mBlock. Unha vez que o teñamos deseñado, pinchamos en Edit>Arduino mode, para ver o código processing. Seguidamente pinchamos en Edit with Arduino IDE

EDIT

Automaticamente ábrese o IDE de Arduino, co código importado de mBlock. No Arduino debemos de elixir a placa Arduino UNO e en porto escollemos a opción USB0. Desde Arduino, tan só debemos de facer un clic en probar e subir.

No caso de que escollamos un programa de exemplo no arduino, debemos de cambiar a chamada á librería #include "MeOrion.h" por a librería #include "MeMcore.h"

mcore

Polo tanto, empregamos a interface de mBlock para deseñar o programa por bloques e o ide de Arduino para subilo ao mbot. Obviamente tamén podemos deseñar o programa directamente no IDE de Arduino en código processing, cando teñamos certa experiencia co deseño de bloques.

Se desexas instalar a versión 3 de Scratch, o máis sinxelo é que instales Scratux, que non deixa de ser o proxecto Scratch versión 3, pero cun método de instalación sinxelo.

https://scratux.org/#download

 

No caso de Debian e Ubuntu podes instalalo seguindo as instrucións que podes atopar na páxina de scratux.org.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61

echo "deb https://dl.bintray.com/scratux/stable focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install scratux

 

E se queres ver un modo de instalación empregando nodejs e electron podes empregar o seguinte script. É cun método moito máis laborioso, que funciona en Debian Strecht e Buster, sen embargo non funciona en Ubuntu e as súas distribucións derivadas. Simplemente é unha curiosidade.

 

Descargar Script 64 bits

#!/bin/sh

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                       
    echo "Debes de ter dereitos de root" >&2            
    exit 1
fi

# INSTALAR ELECTRÓN
apt update
sudo apt install -y build-essential
sudo apt-get install -y curl software-properties-common
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt-get install --reinstall -yq nodejs
sudo apt-get install --reinstall -yq yarn
sudo apt-get install --reinstall -yq gdebi p7zip-full
cd ~
npm install electron --save-dev


# DESCOMPRIMIR SCRATCH-DESKTOP
rm -rf /tmp/scratch-desktop
mkdir /tmp/scratch-desktop
wget --max-redirect 5 -c -O /tmp/scratch-desktop.exe 'https://downloads.scratch.mit.edu/desktop/Scratch%20Setup.exe'
7za x -aoa -y /tmp/scratch-desktop.exe -o/tmp/scratch-desktop


# CREAR A APLICACIÓN ELECTRON
cp -rf ~/node_modules/electron/dist/* /tmp/scratch-desktop/
ln -fsr /tmp/scratch-desktop/electron /tmp/scratch-desktop/scratch-desktop


# CONFIGURAR PERMISOS
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/locales
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/swiftshader
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static/assets


# ACADAR A ICONA DA APLICACIÓN
wget -c -O /tmp/scratch-desktop/resources/Icon.png 'https://scratch.mit.edu/images/download/icon.png'


# CREACIÓN DO PAQUETE DEB
cd ~
npm install electron-installer-debian
wget -c -O /tmp/config-deb.json 'https://gist.githubusercontent.com/lyshie/0c49393076b8b375ca1bd98c28f95fb0/raw/223cc112d99c3bdc1829fc25b19c260856134a82/config-deb.json'
~/node_modules/.bin/electron-installer-debian --config /tmp/config-deb.json


# INSTALAR O PAQUETE DEB
dpkg -i /tmp/scratch-desktop*.deb