Para facer máis eficaces as docencias a través de Webex, é interesante ademais de proxectar o propio contido engadir a imaxe do ponente. obs Studio é un estupendo software para isto.

Para proceder coa instalación de obs Studio, podemos facelo con paquetes Snap

Primeiro instalacións o xestor de paquetes snap, no caso en que non o teñamos instalado
sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install core

E seguidamente procedemos coa instalación do programa.

sudo snap install obs-studio

Sen embargo na actulidade o obs-studio en Linux non dispón de cámara virtual, e porén debemos de instalala. Hai moitos métodos para a instalación, sen embargo o máis sinxelo é instalar o software Irium. Pero antes debemos de descargar as dependencias

Previo. Instalamos git

sudo apt install git

Instalación de  v4l2loopback

cd descargas
git clone https://github.com/umlaeute/v4l2loopback.git
cd v4l2loopback
sudo make install
sudo depmod -a

Descargamos o seguinte paquete:

cd /home/usuario/Descargas
wget http://iriun.gitlab.io/iriunwebcam-2.3.1.deb

e procedemos coa súa instalación, tanto co gDebi, para comprobar que cumprimos coas dependencias. Se apareceran erros por dependencias podemos correxilas con:

sudo apt remove iriunwebcam

sudo apt install -f

E volvemos a instalar o paquete iriunwebcam-2.3.1.deb

 

E reiniciamos o equipo para que apareza no apartado de son e vídeo o probrama OBS Studio. Unha vez reiniciado o equipo abrimos o OBS Studio

 

E nada máis abrir salta o Auto-Configuration Wizard. Nel escollemos a terceira opción. Aínda que saltemos este paso, sempre podemos chamar este asistente desde Tools>Auto-Configuration Wizard. Escollemos a terceira opción:
 

 

Configuramos as fontes ao noso gusto e prememos en Iniciar Cámara Virtual

 

Cando arranquemos o obs-studio, disporá dun botón  máis, o de "Iniciar Cámara Virtual"

 

Seguidamente abrimos Webex desde o Firefox (o Google Chrome ou derivados como o Brave non recoñece as cámaras virtuais). Pinchando na frechiña ao lado de Iniciar Vídeo, escollemos a cámara Irium Webcam

E iniciamos o vídeo. Se empregamos o recurso Screen Capture, penso que é imprescindible contar con dous monitores.

 

O primeiro que debemos de facer é instalar o xestor de snap, que non só servirá para instalar o Libreoffice, senón moitos outros programas

sudo apt update
sudo apt install snapd
sudo snap install core

E seguidamente instalamos o libreoffice. Como observamos cunha soa liña procedemos coa instalación.

sudo snap install libreoffice

Se no proceso de inslación marcha a corrente eléctrica, quedará o paquete sen instalar e non nos permitirá reanudar a instalación. Para isto teremos que coñecer o número id da instalación con:

snap changes

Imaxinemos que sexa id 5, e procedemos a cancelar esta instalación para comezar posterioremente de cero:

sudo snap abort 5
sudo snap install libreoffice

Para actualizar a aplicación escribiremos no terminal:

sudo snap refresh libreoffice

E para saber cales das aplicacións instaladas con snap teñen actualizacións dispoñibles:

sudo snap refresh --list

Polo tanto, snap é un sistema de instalación rápido e non se presentan erros de dependencias, pois xa ten todos os paquetes necesarios incrustados.

Descargar Script 64 bits#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.1.0

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.1.0/deb/x86_64/LibreOffice_7.1.0_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done


# CONFIGURACIÓN MIMEAPPS

UHOME="/home"
conf=".config/mimeapps.list"

_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -f "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   sed -i 's/libreoffice-/libreoffice7.0-/' $_dir   
   echo "listo"     
  fi
done


 

Brave é un novo navegador web de código aberto e basado en Chromium e polo tanto compatible coa gran maioría das extensións de Chrome. Dispón do bloqueador de anuncios adblock incorporado. Un navegador moi rápido e xa preparado para navegar na rede Tor. Dispón dúas apariencias, clara e oscura.

Podemos instalarlle a extensión Tab Suspender, para conxelar as pestanas que non empregamos e liberar deste xeito a memoria ram.

Debemos de ter en conta que de momento non contamos cos menús nin en galego nin en español.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg

curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg add -

echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list

sudo apt update

sudo apt install brave-browser

O primeiro que debemos de ter claro é que as dúas plataformas son aulas virtuais Moodle con versións parecidas. En canto á avaliación, o EVA E-Dixgal presenta unha interface que facilita a configuración da mesma, pero no fondo, os pasos internos son os mesmos.

ATENCIÓN. O proceso de configuración do libro de cualificacións do Moodle é moi laborioso. Para non ter que ir introducindo todos os elementos da avaliación,  iremos restaurando e fusionando co curso actual as copias de seguridade que enlazaremos en cada un dos apartados. Este procedemento é válido no caso en que non teñamos configurada no curso destino.

Para restaurar unha copia de seguridade seguiremos os pasos que describo nesta páxina: https://blog.atio.es/node/323

PRÁCTICA

Supoñamos que para avaliar ao alumnado en cada trimestre daremos un peso do 60% aos exames e dun 40% ao traballo e actitude

Ao longo de cada trimestre faremos tres exames os seguintes pesos:

- Exame 1 (40%)

- Exame 2 (40%)

- Exame 3 (20%)

Así mesmo, para avaliar o "Traballo e actitude" teremos en conta:

- Traballo de investigación (50%)

- Actitude na clase (25%)

- Realización das tarefas (25%)

Por último, para obter a nota final, cada trimestre terá un peso dun 33,33% do total

 

TAREFA 1: Configura o libro de cualificación para esta situación

 

PASO 1. ACCEDER Á CUALIFICACIÓN

a. No EVA E-DIXGAL

A primeira vez que accedamos o sistema amósanos o xestor de cualificacións, onde debemos pinchar en Configurar, para definir as categorías, os aspectos, asignar actividades, etc.

b. WEBS DINÁMICAS

 

No caso de Webs Dinámicas, ao pinchar en Cualificacións a aplicación lévanos ao Informe cualificador, que de momento non imos empregar. Pasemos a configurar as categorías:

 

PASO 2. CONFIGURAR AS CATEGORÍAS

As categorías podemos velas como as distintas avaliacións, que na actualidade son tres e unha máis para facer unha avaliación cualitativa pero non cuantitativa chamada Non Avaliable. Obviamente se o desexamos poderiamos engadir máis categorías.

 

A. EVA E-DIXGAL

No EVA, debemos de pinchar en Avaliacións.

Neste caso non imos modificar nada e quedámonos coa configuración por defecto.

B. WEBS DINÁMICAS

Procedamos a configurar as mesmas cousas que no EVA: tres avaliacións e unha categoría de Non Avaliable.

i. Escollemos a opción "Axustes do libro de cualificacións"

O primeiro que facemos é editar a cualificación do curso, para definir a nota máxima como 10, en lugar de 100

ii. E seguidamente pinchamos en "Engadir categoría"

E engadimos un nome á categoría e tamén cambiamos a Cualificación máxima, de 100 a 10

Repetimos o proceso para as tres avaliacións. No caso da categoría de "Non avaliable", configuramos a Cualificación máxima con 0, pois como o seu nome indica, non imos ter en conta os elementos desta categoría para proceder coa avaliación.

Despois de facer este traballo, o libro de cualificacións podemos velo do seguinte xeito:

Co obxectivo de non tes que introducir todos os datos, podemos descargar unha copia de de seguridade dun curso modelo coas categorías inseridas.

 

 

PASO 3. CONFIGURAR OS ASPECTOS EN EDIXGAL OU ENGADIR SUBCATEGORÍAS EN WEBS DINÁMICAS

A. EVA E-DIXGAL

Tal e como  piden no enunciado da práctica, observamos que dentro da cada avaliación imos ter dúas subcategorías: "Exames" e "Traballo e actitude"

 

 

No caso de E-Dixgal estas subcategorías configúranse nos "Aspectos"

E como os exames teñen unha valoración do 60% e o traballo e actitude un 40%, deixámolo do seguinte xeito (non intruducirmos os valores en porcentaxe senón en tanto por un).

 E de forma automática, o Moodle de E-Dixgal engade estes aspectos a cada unha das avaliacións. En todo caso, sempre teremos posibilidade de modificar, engadir ou quitar algún dos aspectos en cada unha das avaliacións.

 

B. NO MOODLE DE WEBS DINÁMICAS

No caso dun moodle estándar, non contamos coa axuda da interface de avaliación e os aspectos configúranse como subcategorías dentro da categoría principal 1ª avaliación, 2ª avaliación, etc

E iremos engadindo as subcategorías Exames e Traballo e actitude para cada unha das avaliacións, seguindo o prodemento que se amosa na seguinte imaxe:

E pouco a pouco imos configurando o libro de de cualificacións.

Pero ademais, o enunciado da práctica indícanos que os exames teñen unha ponderación do 60% e o traballo e actitude dun 40%. Para configurar isto debemos de premer en Editar en cada unha das avaliacións:

E inserimos a Ponderación en cada subcategoría: Exames e Traballo e actitude

Quedaría do seguinte xeito.

 

Podemos descargar unha copia de seguridade con toda a configuración feita ata o momento.

 

PASO 4. ASIGNAR ACTIVIDADES

As actividades son elementos de avaliación que emprega o docente. Neste exemplo: Exame1, Exame2, Exame3, Traballo de Investigación, Actitude Clase e Entrega Tarefas

A. EVA E-DIXGAL

No EVA continuamos coa interface de configuración da avalición. Dirixímonos ao apartado 3, "Asignar actividades"

Á esqueda escollemos o aspecto ao cal queremos asignar a actividade

E seguidamente pinchamos en "Engadir actividade con valoración manual". Debemos de engadir o "Nome do elemento", a "Cualificación máxima", e por último comprobar que escollemos ben a Categoría da cualificación. En todo caso sempre se pode modificar a organización da avaliación.

E debemos de introducir o mesmo xeito todos os elementos de cualificación de todas os aspectos.

B. MOODLE WEBS DINÁMICAS

Partindo da configuración que acadamos no PASO 3, vexamos como se engaden os elementos de cualificación. Coma sempre, pinchamos en Cualificacións na columna da esquerda:

E seguidamente no selector escollemos a opción Axustes do libro de cualificacións:

E clic en "Engadir un elementos de cualificación"

E dun xeito parecido ao xa explicado para o EVA, introducimos os elementos que consideremos. Teremos que completar "Nome do elemento", "Cualificación máxima" e por último seleccionar a "Categoría de cualificación".

E do mesmo xeito, introduciríamos todos os elementos de cualificación, ata deixar o libro de cualificacións cun aspecto similar ao seguinte:

 

O resultado podemos descargalo da seguinte ligazón e restauralo nun curso.

 

PASO 5. CONFIGURAR LIBRO DE CUALIFICACIÓNS

Una vez que xa introducimos as categorías, subcategorías ou aspectos (no EVA), e os elementos de cualificación, debemos de configurar o libro de cualificacións para establecer o peso que deben de ter os elementos de cualificación na avaliación do curso. A práctica establece o seguinte:

Ao longo de cada trimestre faremos tres exames os seguintes pesos:

- Exame 1 (40%)

- Exame 2 (40%)

- Exame 3 (20%)

Así mesmo, para avaliar o "Traballo e actitude" teremos en conta:

- Traballo de investigación (50%)

- Actitude na clase (25%)

- Realización das tarefas (25%)

Por último, para obter a nota final, cada trimestre terá un peso dun 33,33% do total

 

A. EVA E-DIXGAL

No caso do EVA, como xa observamos nos apartados anteriores dispón de unha interface que nos axuda coa configuración da avaliación. Resulta moi útil para a configurar por primeira vez a avaliación. Sen embargo se o docente quere traballar sobre unha avaliación xa elaborada noutro curso, non poderá empregar a interface e terá que empregar o Modo Avanzando, que ven sendo o mesmo que dispón webs dinámicas e que prodemos a explicar no apartado B deste paso 5.

Polo tanto, neste apartado veremos como se empregaría o asistente de avaliación. Analicemos a primeira avaliación, tendo en conta que a configuración da segunda e terceira faríase dun modo similar: Imaxinemos que temos os seguintes elementos de cualificación asignados aos correspondentes aspectos:

Pinchamos en "Revisar configuración"

O EVA imprime unha pantalla onde podemos ver un resumo do feito ata o momento. Incluso aparece unha columna coa lenda SIMUL, onde nos presenta unha simulación, un exemplo das notas dun posible alumno:

E seguindamente debemos de configurar o aspecto Exames e Traballo e actitudes como Media Ponderada, para asignarlle a cada un dos elementos de cualificación a ponderación que nos solicita a práctica. Para isto debemosd e pinchar en Máis e escoller o Modo avanzado

E chegamos á mesma fiestra de configuración do libro de cualificacións que chegaremos nun Moodle stándar, como o de Webs Dinámicas. Vexamos como se faría neste exemplo:

i. Pinchamos en Editar no aspecto Exames, e seguidamente en Editar configuración

E en Agregación escollemos Media Ponderada de Cualificacións, e gardamos cambios

E en Total da categoría, asignamos a cualificación máxima a 10

ii. Introducimos os valores de Ponderación de cada elemento

ii. Facemos o mesmo co aspecto "Traballo e actitude", e finalmente queda algo así

Se pinchamos en voltar ao modo simplificado, podemos analizar a tabla de Revisar a Cualificación. Resulta moi interesante a columna da dereita, coa que podesmo comprobar se a configuración inserida se corresponde coa desexada.

Se comprobamos a media ponderada no caso dos exames, observamos que o Moodle calcula correctamente o resultado.

B. MOODLE WEBS DINÁMICAS

No caso do Moodle de Webs Dinámicas, unha vez introducidos os elementos de cualificación, procedemos a configura as ponderacións no libro de cualificacións. A única diferencia é que non dispoñemos da interface de axuda do EVA, pero o funcionamento é o mesmo

i. En primeiro lugar pinchamos en Editar dentro da subcategoría Exames do primeiro trimestre

ii. En Agregación mudamos Media ponderada simple de cualificacións por Media ponderada

iii. E asignámoslle os valores de ponderación

E repetimos o proceso con todas a subcategorías de exames e de traballo e actitude.

Podemos descargar o ficheiro resultante, con todas as categorías, subcategorías e elementos de cualificación. Con isto queda finalizada a tarefa 1

 

TAREFA 2. Introduce as seguintes notas para un dos alumnos matriculados

 

Pois, como indica o enunciado deberemos de ter polo menos un alumno matriculado. Isto podemolo facer en Participantes, no engrenaxe da dereita escoller Usuarios Matriculados e  Matricular usuarios

Podemos engadir as notas numéricas a un alumno de varios xeitos. Vexamos un dos métodos. Clic en cualificacións > Informe cualificador. E seguidamente pinchar en Vista individual para o alumno

E introducimos as notas

 

Podemos descarga unha copia de seguridade co feito ata momento.

descargar o ficheiro resultante

TAREFA 3. Comproba que obtés unha nota final para ese alumno/a de 5,02

Tan só debemos de desprazarnos ata o final e comprobar a nota no apartado de "Total do curso"

Como podemos observar, o resultado é o correcto

TAREFA 4. Modifica o libro de cualificación para que o primeiro trimestre teña un peso dun 20%, o segundo trimestre teña un peso do 30% e o terceiro trimestre un 50%

Dirixímonos novamente a Cualifciacións > Axuste do libro de cualificacións. Como queremos asignarlle a todas as avaliacións unha agregación de "Media ponderada". Pinchamos en Editar dentro do nome do curso

E asignásmoslle as podernacións en tanto por un ás tres avaliacións

TAREFA 5. Comproba agora que a nota final do alumno/a é de 4,87

Tal e como fixemos na tarefa 2 e 3 dirixímonos ao informe individual do alumno, e desprazámonos ata o total do curso. Comprobamos o resultado

Como podemos observar o resultado é o correcto. Deste xeito queda rematada a práctica.

Como o proceso de configuración do libro de cualificacións é bastante pesado, é interesante dispoñer da copia dun curso que nos sirva de modelo para a configuración do noso. Vexamos en primeiro lugar como se crea unha copia de seguridade dun curso:

 

CREACIÓN DUNHA COPIA DE SEGURIDADE

Paso 1

Antes de nada eliminamos os temas que non empreguemos, calquera tipo de actividade ou recurso e o Foro de novas. É dicir, neste exemplo só restauraremos a configuración do libro de cualificacións aínda que ben é certo que poderiamos gardar na copia de seguridade os bloques personalizados, o tema modificado coa axuda de JavaScript e CSS, etc.

Despois de eliminar todo o curso queda do seguinte xeito:

 

Paso 2

Configuramos o Libro de Cualificacións como desexemos. Neste exemplo, queda do seguinte xeito:

Paso 3

Procedemos a crear a copia de seguridade do curso. Polo tanto prememos en Copia de seguranza.

Como o curso modelo non ten ningún tipo de actividade ou recurso, non cambiamos nada na configuración por defecto.  Clic en Saltar ao último paso.

E deste xeito, o Moodle crea unha copia de seguridade que procedemos a descargar ao noso computador. E unha vez descargada podemos renomear o ficheiro, inserido un nome máis mnemotécnico.

 

 

E xa teriamos rematada a creación da copia de seguridade. Podes descargar o ficheiro resultante de aquí

 

RESTAURAR A COPIA DE SEGURIDADE

Paso 1

Creamos un novo curso e abrímolo. Se neste curso xa temos elementos de cualificación é posible que a restauración non se faga con éxito debido ás posible inconsistencia dos datos. E procedemos a restaurar a copia de seguridade:

 

Se o curso modelo e a curso a restaurar están no mesmo centro educativo, podemos empregar a función importar, sendo esta moito máis cómoda. O método Restaurar vale para calquera dos casos, independentemente onde estean instalados o curso orixe e o destino.

Procedemos a importar o ficheiro coa copia de seguranza:

 

Unha vez escollido o ficheiro, clic en Restaurar. Aparece unha fiestra informativa. Clic en Continuar e seguidamente aparecen tres opcións á hora de restaurar. Escollemos a segunda opción, por exemplo:

Mantemos a opción de Fusionar e clic en Continuar. Ábrese unha fiestra con información dos elementos a restaurar e clic en Seguinte. Na seguinte pantalla mantemos todo por defecto e clic novamente en Seguinte. E xa na última escollemos Executar restauración.

Se pinchamos en cualificacións, veremos que aparece o libro de cualificacións configurado.

1. Libros dixitais Editorial Netex

        

 
 
 
i. Vincular unidades. Cando traballamos nun centro de liña 2 ou máis, con Netex podemos vincular as unidades, de maneira que os cambios que fagamos nun dos curos reflíctesen nos demais. En primeiro lugar inserimos un libro no primeiro dos cursos. E seguidamente ao meter o mesmo libro no seguinte grupo podemos engadir directamente o libro que temos no primeiro grupo e vinculalo.
 
Ao abrir a unidade didáctica en calquera dos cursos observamos o seguinte aviso:
 

ii. Control da Aula: https://www.youtube.com/watch?v=JzQfjYSu4cQ

Os libros de Netex-Smart presentan varias utilidades para o control da aula, que aparecen ao premer o botón dereito do rato.

a. A primeira delas é o "Diríxite aquí". Ao clicar o docente neste botón e seguidamente pinchar nun lugar determinado, os nenos visualizarán o seu libro dixital o mesmo apartado

b. A segunda opción é "Bloquear pantalla". Cando un docente preme nesta opción, o alumno non pode saír da unidade na que se atopa o profesor, e se este cambia cambia de apartado no tema, automaticamente tamén se lle cambia ao alumno.

c. Bloquear alumnado é unha utilidade que ten o docente para que o alumno non poda interactuar co libro nun momento dado para pretar atención a unha explicación xeral da aula.

 

iii. Opcións básicas: https://www.youtube.com/watch?v=kXWvKfHAAP0

iv. Modo edición:https://www.youtube.com/watch?v=tlLmDJ2J220&list=TLPQMjgwMTIwMjHbfmynZDlARQ&index=2

v. Xestión do alumnado: https://www.youtube.com/watch?v=PBFc8mwqngc

vi. O caderno de notas: https://www.youtube.com/watch?v=wBkyebOfU7Y

 

 

2. Libros da Editorial Planeta

EDITORIAL PLANETA

 

3. O calendario

Xunto co Foro de novas, o calendario é un elemento moi importante nunha aula virtual xa que axuda ao alumnado a organizarse. E, por suposto, constitúe un elemento moi útil para aqueles pais que axudan aos seus fillos nas tarefas e na organización do tempo de lecer.

i. Creación dun evento exame

O docente debe de escoller o mes no que queira engadir o evento e clic enriba

Aparece o calendario a maior tamaño e o docente pincha no día desexado, ou ben no botón Novo evento. E seguidamente para visualizar todas as opcións debe de pinchar en Amosar máis

E deste xeito podemos visualizar todas as opcións:

E deste xeito, apareceralle ao alumno o envento no seu calendario. Ao pasar co rato por enriba do evento, ou ao clicar nel, aparece un cadro informativo.

No caso de que o docente queira programar unha práctica que se publica o luns 1 de febreiro e os alumnos deben de entregala o venres día 5:

E o alumno visualizaría o calendario do seguinte xeito:

ii. No caso que queiramos programar un evento que se repita varias ao longo das semanas, simplemente engadimos o número de repeticións en "Repetir semanalmente creando xuntos". Esta opción o docente pode escollela para programar a entrega de probas de avaliación continua ou prácticas. Imaxinemos que todos os luns do mes de febreiro o docente publica unha práctica e os alumnos deben de entregala os venres a través da tarefa correspondente:

 

4. A mensaxería

Coa LOPD queda restrixindo empregar aplicacións de mensaxería e o  uso de correo electrónico para menores de 14 anos. Polo que nons e pode empregar aplicacións como whatsapp, Telegram, etc. para o envío de avisos aos alumnos. ¿Pero son imprescindibles?. A resposta é que non. No entorno Moodle dispoñemos do necesario para comunicarnos co alumnado sen saír do mesmo. Unha das opcións é a mensaxería.

i. Cómo enviarlle unha mensaxe a un alumno ou a todos os participantes da clase?

A forma máis cómoda para o envío dunha mensaxe a un conxunto de alumnos sexa pinchar no botón de Participantes na columna da esquerda

Seleccionamos o alumno ou alumnos aos que desexamos enviarlle unha mensaxe:

 

E como reciben os alumnos a mensaxe?

E ao pinchar

ii. E os alumnos poden enviarse mensaxes entre si?

Efectivamente. Poden pinchar no botón da mensaxería, aparece a venta na anterior e escollemos "Nova mensaxe"

Á esquerda na caixa de "Busca un usuario ou curso", o alumnado insire o nome do alumno ou alumna que procura. Neste exemplo introducimos o código do curso, e no EVA podería introducir o nome do centro educativo

E na parte inferior introduce a mensaxe a enviar:

iii. Como un alumno pode bloquear a outro para que non poida enviarlle mensaxes?

É posible que un alumno facedo gala do seu humor profesional, moleste aos seus compeñeiros. Para iso o alumnado ten posibilidade de bloquealo, e deste xeito non poderá enviar correos  molestos.

Para iso o alumno que está sendo molestado accede á mensaxería:

Clic en Nova mensaxe e procura o usuario creador da discordia. Seguidamente pincha no nome do alumno

E aparecen tres opcións. Neste caso escollerá a opción Bloquear o contacto:

Comprobemos agora se o alumno5 pode enviarlle unha mensaxe ao alumno1. Logeámonos como alumno5. Accedemos á mensaxería, procuramos o alumno 1 e enviámoslle unha mensaxe e o sistema imprime en pantalla un aviso:

 

5. Os foros. Subscrición.

A subscrición é un sistema mediante o cal un usuario da aula recibe un aviso con cada nova que se publique. Moodle crea por defecto un foro de novas, que como vimos na primeria sesión, funciona como un taboleiro. O foro de novas ten a particularidade que a subscrición é forzada, o que significa que o alumnado recibe o aviso da publicación do profesor e non pode eliminar a subscrición.

Ademais, se o alumno ten máis de 14 anos e ten engadido no seu perfil unha conta de correo electrónico (isto faise desde a área de administración á hora de matricular os alumnos), recibe un correo electrónico.

 

Sen embargo o docente pode engadir outro foro, por exemplo un foro de dúbidas, na que pode configurar a subscrición como forzada, voluntaria, activada por defecto pero coa posibilidade de desactivala.

6. A avaliación

a. Comparativa da avaliación no Moodle de Webs Dinámicas e no EVA E-Dixgal

b. Resumo da avaliación no EVA

 

7. As copias de seguridade

 

8. Creación de grupos

Cando un docente ten varios grupos dun mesmo curso, por exemplo Matemáticas 1ºA, 1ºB, 1ºC e 1ºD, desde Sistemas e en base á información recollida en Xade, crearánselle 4 cursos diferentes, un para cada grupo de alumnos. Sen embargo, resultaralle moi laborioso manter os contidos, recursos e tarefas dos 4 cursos. Para simplificar este proceso, a solución consiste en crear un curso de maneira manual, matricular aos alumnos dos 4 grupos neste curso e finalmente dentro dentes curso Moodle, crear os 4 grupos.

i. Edición do curso

Na configuración do curso, o profesor debe de activar os grupos

ii. Creación dos grupos

Inserir o nome dos diferentes grupos

Engádense os participantes da aula que formarán cada grupo

iii. Creación dos agrupamentos

O profesor debe de crear tantos agrupamentos como grupos. Pode empregar o mesmo nome para os agrupamentos que para os grupos. E engade participantes a cada un dos grupos

E engade en cada agrupamento os membros de cada grupo

iv. Creación dunha tarefa e deixala visible só para o agrupamento que interese. Os usuario de outro grupo non visualizan a tarefa.

Para entender o procedemento, o profesor crea dúas tarefas, unha para o agrupamento Segundo A e outra para o agrupamentos Segundo B, coas características que desexe. E no apartado de Configuración común do módulo, debe de restrixir o acceso á tarefa ao agrupamento que lle corresponda. Neste exemplo, creamos unha tarefa para o Agrupamento A e desexamos que a tarefa quede restrixinda para os alumnos de Segundo A e ademais non será siquera visible para os do grupo B

E seguidamente ir ao apartado Restrinxir acceso

E seguidamente creariamos outra tarefa para o agrupamento Segundo B, repetindo o proceso.

Deste xeito, os alumnos do segundo A visualizarían a tarefa destinada a eles e non as tarefas destinadas ao grupo segundo B.

1. Crear unha páxina. Hipervínculos, imaxes, youtube, vídeos propios.

A. Hipervínculo

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Escribimos un texto, por exemplo "Calculadora", seleccionamos e prememos na icona do hipervínculo

iii. E pegamos por exemplo a seguinte URL: https://calcme.com/

* Actividades con resposta: https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=409

B. Imaxes

i. Descargamos unha imaxe. Na seguinte ligazón explícase diferentes formas de descargar unha imaxe: https://blog.atio.es/node/247

Por exemplo a seguinte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Cidade_da_Cultura_01-06.JPG

i. Creamos unha etiqueta ou páxina

ii. Clic na icona das imaxes

e procedemos a subir a imaxe

O tamaño da imaxe podemos establecelo en porcentaxe en vez de en pixeles

C. Un vídeo de Youtube

i. Abrimos por exemplo o seguinte vídeo en Youtube: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Cidade_da_Cultura_01-06.JPG

ii. Clic en compartir

iii. Clic en inserir

iv. Copiamos o código html

v. Clic na icona de html e pegamos o cógido recén copiado

vi. Gardar e visualizar o vídeo

D. Publicar no EVA un vídeo propio: https://edixgal.atio.es/node/52

 

*Traducir subtítulos nun vídeo de youtube: https://youtu.be/RTTKvKxYV0U?t=487

(Metodoloxías learnlife: https://learnlife.com/alliance/methodologies)

2. Publicar un documento pdf (descargar odt)

i. Descargamos o seguinte documento: https://blog.atio.es/sites/blog/files/inline-images/edixgal_agra/mindfulness.odt

ii. Imprimos en pdf

iii. Crear un etiqueta

iv. Clic en xestionar ficheiros, e subimos o ficheiro en formato pdf

Despois de subilo ficheiro, pechamos a ventana do xestor

v. Escribimos un texto, por exemplo ficheiro, seleccionamolo e cic no botón do hipervínculo. Tamén poderiamos subir unha imaxe e enlazala co ficheiro incrustado.

Examinar repositorios > Arquivos incrustados

E clic no logo do ficheiro > Seleccionar este ficheiro

 

3. Publicar un vídeo en Moodle

O primeiro que debemos facer é comprobar o tamaño do vídeo. Debemos de ter en conta que non podemos subir un ficheiro moi pesado ao moodle. O motivo non é técnico, xa que os docentes contamos un amplo espazo para a subida de ficheiros. Debemos de ter en conta que o alumnado gastará datos para a súa descarga e polo tanto é conveniente diminuír a cantidade de megabytes a utilizar.

Para alixeira o tamaño do vídeo podemos empregar o programa Handbrake

Clic en Picture e no apartado Strore Geometry, baixamoslle o tamaño ata o desexado. Con un width de 512 mantén unha visualización moi boa. Ao ir baixando o ancho, automaticamente xa adapta o alto (height). Tamén deberemos definir o nome do ficheiro e o cartafol de saída. Fixámonos que o Handbrake cambia a extensión a m4v, pero unha vez convertido o vídeo, e forma manual podemos renomear a extensión, pasando de m4v a mp4.

 

i. Descargamos o seguinte vídeo: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

ii. Creamos unha nova páxina ou etiqueta

iii. Clic en Xestionar os ficheiros

iv. Subimos o ficheiro

v. Clic en insertar ou editar vídeo/audio

vi. Clic en examinar repositorios

 

vii. Clic en Ficheiros incrustados e seleccionámolo.

viii. Aínda que temos varias opcións no apartado multimedia, neste caso insertámolo e gardamos.

 

O vídeo é un recurso moi interesante a nivel pedagóxico. Na seguinte ligazón un alumno de primaria (Xoel) fai un resumo do libro en banda deseñada da batalla de Las Navas de Tolosa

Presentación do libro de Navas de Tolosa

Hoxe en día contamos con comics moi interesantes para o estudo de historia ou arte, como os do profesor Pedro Cifuentes

 

4. A Maqueta Abalar Libre

a. Descarga da ISO: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazo/maqueta-abalar-libre/versions

b. Instalación da maqueta: https://www.youtube.com/watch?v=7gziHxPNKgA

 

5. Escritorio gnome - xfce

A Maqueta Abalar dispón de dous escritorios distintos cunha estética cada un dos mesmos:

XFCE

GNOME

Para pasar dunha interface á outra, debemos de pechar a sesión

E escollemos a sesión desexada

Introducimos as credencias por defecto: usuario: alumno e contrasinal: alumno

6. O cliente offline. Sincronización

       

7. Epoptes. Control da aula.

 

8. Crear un bloque na columna da dereita. Inserir código javascript para personalizar a aula.

i. Clic en Engadir unbloque

ii. Escolemos un bloque HTML

 iii. Insertamos unha imaxe por exemplo

Descargamos por exemplo a seguinte imaxe: https://es.wikipedia.org/wiki/Tux#/media/Archivo:Tux.svg

O ancho da  imaxe deixámolo en 200 px

Non engadimos o Título do bloque

iv. Con isto xa teriamos o bloque na columna da dereita. Sen embargo coa axuda de javascript podemos engadir unha cor de fondo á sección 0 e a sección da cabeceira do curso. Para iso pinchamos na icona de código html e engadimos ao código xa existente o seguinte:

<script>
  //Primeira parte: Ocultamos o título e as migas de pan. Engadimos un cor de fondo ao cabeceiro
  estilosCSS = '.page-header-headings{visibility:hidden} #page-header .card{background-color:#4A95FF33;} .breadcrumb{visibility:hidden;} #section-0.section.main.clearfix{background-color:#B0F23D33;}';
  var styleElement = document.createElement('style');
  styleElement.appendChild(document.createTextNode(estilosCSS));
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(styleElement);
  //Segunda parte. Seleccionamos a sección do cabeceiro e gardámolo nunha variable
  var cabeceiro = document.querySelector('#page-header .card');
  //Gardamos na variable imaxe a url dunha imaxe e os estilos da mesma
  imaxe = document.createElement('img');
  imaxe.setAttribute('src', 'http://atio.es/pub/tux.png');
  imaxe.setAttribute('width', '10%')
  imaxe.setAttribute("style","float:left; margin-left:100px;margin-top:-90px");
  //Inserimos no cabeceiro a imaxe
  cabeceiro.appendChild(imaxe)
</script>

 

 

9. Traballo co ultraportátil

          A. Manexo do Firefox

          i. https://blog.atio.es/node/250

          ii. https://blog.atio.es/node/253

          B. Facer unha captura de pantalla. Engadir un recadro co Inkscape

          i. Facer unha captura dunha zona de pantalla

          A maqueta Abalar conta con dúas ferramentas diferentes para facer capturas de pantalla: Xfce4-screenshooter e Shutter

 

          ii. Engadir un recadro de cor. Para isto empregaremos o programa inkscape. Por exemplo engadimos un recadro en cor azul a un elemento do menú da última captura

          C. Imprimir en pdf. PDF Shuffler

          i. Extraer unha páxina. Quedar só coa primeira páxina deste exame de selectivo

          ii. Xunta dúas páxinas nun só documento. Engade a bibliografía ao seguinte documento

          D. Comprimir ficheiros en zip

          i. Crea un cartafol no escritorio

          ii. Descarga estas imaxes e móveas ao cartafol creado no paso anterior

                    http://atio.es/pub/g1.jpg

                    http://atio.es/pub/g2.jpg

                    http://atio.es/pub/g6.jpg

                    http://atio.es/pub/g7.jpg

          iii. Comprime o cartafol en formato zip

       

        v. Crea un recurso Ficheiro para que os alumnos poidan descargar as imaxes comprimidas

            Activar a edición >   Engadir unha actividade ou recurso > Ficheiro

     

              Proba a descargalo ficheiro e descomprimilo

    vi. Crea unha etiqueta ou unha páxina e pinchando na icona de Xestionar Ficheiros sube o ficheiro comprimido. Unha vez subido, procede a descomprimilo, para iso fai un clic no botón dereito do rato e escollemos a opción Descomprimir

         Seguidamente pincha na icona de Inserir ou editar imaxe > Examinar repositorios > Ficheiros incrustados e escolle unha imaxe. Finalmente, Gardar.

 

10. Crear tarefas.

          A. Colgar unha práctica en pdf e os alumnos fan entrega da mesma, tamén en pdf

          i. Crear unha tarefa.

E en ficheiros adicionais xuntamos o Enunciado da práctica

No caso no que o profesor queira mellorar a estética, pode xuntar coa ferramenta "Xestionar ficheiros" un arquivo pdf, e publicar unha imaxe dun logo que lle guste e chame a través dun hipervínculo ao ficheiro, quedando do seguinte xeito:

Se o profesor desexa enviarlle un ficheiro coa corrección da práctica, ou un ficheiro de audio explicando os erros ou posibles melloras, debe de seleccionar "Ficheiros de comentarios" dentro de Tipos de retroalimentación.

   

    ii. E como entrega as tarefas o alumnado? Que é o que visualiza?

Para iso, nunha nova xanela privada, ou empregando outro navegador, logueamonos coas credenciais dun alumno matriculado neste curso.

Como podemos observar a interface do alumno é sinxela, de maneira que só ten que pinchar en "Engadir entrega". Fai entrega da mesma: Posible solución

          iii. E como visualiza a entrega o profesor?

Debe de acceder á propia práctica, e aparécelle un aviso do número de alumnos que fixeron a entrega da mesma o os que faltan por avaliar.

E seguidamente pincha en Ver/cualificar todas as entregas

Escolle o alumno e pincha en Cualificación

 

E pode correxir directamente o pdf, aínda que para isto debe de contar cunha tableta gráfica ou ben unha tablet, engade a cualificación, os comentarios que considere oportunos. E no final da columna da dereita tamén pode engadir os fichieros que considere. Isto ten utilidade cando o profesor fai unha corrección global dunha práctica grabando a súa voz, cun dispositivo móbil ou coa axuda de diferentes programas como pode ser o Audacity

 

iv. E como visualiza o alumno as notas e comentarios?. Simplemente pinchando na propia tarefa ou na columna da esquerda en Cualificacións

 

E pinchando na propia tarefa:

 

 

  B. Tarefa de lectura

Unha tarefa que pode resultar interesante en determinadas ocasiós é a de facer un resumo dun texto facilitado polo profesor, engadindo unha análise de texto de tipo persoal e conclusións propias. Tería os seguintes obxectivos e habilidades:

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

 

TRABALLO DO DOCENTE:

Debes de ler a seguinte nova. Seguidamente debes de redactar un resumo da mesma empregando o procesador de textos. Finalmente debes de entregar a tarefa en formato pdf no prazo establecido.

Recursos a empregar: dicionarios en liña

 

TRABALLO DO ALUMNADO

1. Ler a nova: https://blog.atio.es/node/143

2. Redactar un comentario, resumo, conclusión, etc. empregando o procesador de textos Writer

Posible resposta: https://blog.atio.es/node/144

3. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor de writer

     b. Imprimindo a pdf

4. Subir o pdf ao EVA

 

 

C. Tarefa de investigación

Procurar un artigo de prensa de actualidade relacionado co tema tratado. Aceptanse xornais e revistas de papel ou dixitais. A data da nova non será máis antiga dos 6 meses. Seguidamente débese facer un comentario do artigo. Unha vez rematado o comentario débese de engadir un anexo coa ligazón á nova (no caso de ser dixital) e unha captura ou unha foto da nova orixinal.

O obxectivo da actividade non é facer un resumo da nova. Débese facer unha análise crítica e establecer conclusións, relacionándoa coa materia impartida na aula.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

 

ENUNCIADO DA TAREFA

Procura unha nova que teña unha antiguedade máxima de 6 meses relacionada coas Enerxías Alternativas. Seguidamente redacta una comentario da mesma, facendo unha análise crítica e relacionando cos contidos estudados nesta unidade.

O comentario estará formado por unhas 500 palabras. No mesmo ficheiro e na parte final debes de engadir un anexo coa ligazón da nova orixinal e unha captura de pantalla  da mesma.

Data Límite: 10/12/2018 (non se poderá entregar fóra de prazo)

 

TRABALLO DO ALUMNADO

1. Procurar unha nova relacionada coa temática tratada.

2. Redactar un comentario empregando o procesador de textos Writer

3. Engadir a última folla un anexo. Neste apartado debe de aparecer:

 • A url da páxina web na que aparece a nova
 • Unha captura de pantalla da mesma

4. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor do Writer

5. Subir o pdf ao EVA

 

 

D. Tarefa de presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral

   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

 

ENUNCIADO DA TAREFA PUBLICADA POLO DOCENTE

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula

Data Límite: 10/12/2018 (non se poderá entregar fóra de prazo)

Recursos: Creación de presentacións eficaces

 

TRABALLO DO ALUMNO

1. Crear a presentación empregando Impress

(Podes empregar a presentación do tutorial de FreeMind como exemplo)

2. Editar o texto do orador co que se comenten as diapositivas empregando o procesador de textos Writer

3. Inserir os dous documentos nun cartafol e comprimilo en formato zip

4. Subir o archivo zip ao EVA

 

E. Tarefa de mapa mental

Outra tarefa interesante para axudar ao alumno a afianzar os conceptos clave dunha unidade didáctica son os mapas mentais:

Titorial Freemind

Exemplo Freemind

 

1. Descarga o ficheiro menu_aplicativos no teu ordenador

2. Abre o documento empregando o software FreeMind.

3. Verás o esquema do Menú de aplicativos da maqueta abalar, explora o esquema e completa os programas que faltan.

4. Completa o mapa mental, formado por un nó central chamado "Menú de aplicacións". Deste nó colgan as categorías de    programas da maqueta Abalar, completando como mínimo dúas delas: Gráficos e Ciencias, aínda que podes engadir as que desexes. De cada unha das categorías deben de colgar a súa vez os diferentes programas. Por exemplo de Ciencias colgarían: Stellarium, Avogadro, etc. (Non é necesario engadir imaxes, nin notas.)

5. Exporta o documento como unha imaxe (png ou jpg) na ruta: Ficheiro>exportar>como...

6. Entrega o ficheiro de imaxe exportado con FreeMind a esta tarefa.

 

 

11. Libros dixitais

        

         A. Libros de Netex: Smart. Modificación dos libros. Control de aula.
 

EDITORIAL NETEX - SMART

 
 
 
i. Vincular unidades. Cando traballamos nun centro de liña 2 ou máis, con Netex podemos vincular as unidades, de maneira que os cambios que fagamos nun dos curos reflíctesen nos demais. En primeiro lugar inserimos un libro no primeiro dos cursos. E seguidamente ao meter o mesmo libro no seguinte grupo podemos engadir directamente o libro que temos no primeiro grupo e vinculalo.
 
Ao abrir a unidade didáctica en calquera dos cursos observamos o seguinte aviso:
 

ii. Control da Aula: https://www.youtube.com/watch?v=JzQfjYSu4cQ

Os libros de Netex-Smart presentan varias utilidades para o control da aula, que aparecen ao premer o botón dereito do rato.

a. A primeira delas é o "Diríxite aquí". Ao clicar o docente neste botón e seguidamente pinchar nun lugar determinado, os nenos visualizarán o seu libro dixital o mesmo apartado

b. A segunda opción é "Bloquear pantalla". Cando un docente preme nesta opción, o alumno non pode saír da unidade na que se atopa o profesor, e se este cambia cambia de apartado no tema, automaticamente tamén se lle cambia ao alumno.

c. Bloquear alumnado é unha utilidade que ten o docente para que o alumno non poda interactuar co libro nun momento dado para pretar atención a unha explicación xeral da aula.

 

iii. Opcións básicas: https://www.youtube.com/watch?v=kXWvKfHAAP0

iv. Modo edición:https://www.youtube.com/watch?v=tlLmDJ2J220&list=TLPQMjgwMTIwMjHbfmynZDlARQ&index=2

v. Xestión do alumnado: https://www.youtube.com/watch?v=PBFc8mwqngc

vi. O caderno de notas: https://www.youtube.com/watch?v=wBkyebOfU7Y

 

 
 

 

1. Presentación persoal

2. Documentación do proxecto

          a. Formación inicial

          b. Formación avanzada

          c. Formación para coordinadores

          Youtube. Canle Espazo Abalar

                         David Castro

                         Javier Prado Espiñeira

                         Markos Mendiguren

                         Aurora V

                         Harold

3. Evaformacion

          https://evaformacion.edu.xunta.gal/

4. Acceso ao catálogo. Contidos Dixit

 

Escollemos a editorial:

E seleccionamos os temas da materia

Contidos Dixit

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/dixit

5. Crear un curso. Elixir materia.

i. Ir ao fondo da páxina es premer en "Todas as materias"

ii. Clic en A Coruña

iii. Clic en Cursos de formación

iv. Engadir unha nova materia

v. Engadimos nome completo e nome curso (o nome curto non pode coincidir con outro curso do evaformación)

vi. E clic en gardar e presentar

vii. Escollemos a materia (bloque na columna da dereita)

6. Matricular ao alumnado

Clic en Matricular usuarios

E buscamos os alumnos segundo o código do curso, por exemplo: "c2002171", e seleccionamos os alumnos que consideremos

Finalmente clic en Matricular usuarios

7. Modo de visualización: Formato temas - Formato Menú. Número de seccións

 

a. Activar a configuración

b. Formato da materia. Escollemos "Formato dos temas". Clic en gardar e presentar

Activamos a edición

E engadimos os temas que desexemos

8. Foro de novas

Cando se crea un curso novo, Moodle automaticamente crea a Foro de novas. A función deste foro é a de informar ao alumnado das normas de funcionamento, do que ten que entregar, dar tarefas a realizar, facilitarlle exames doutros anos, libros de lectura obrigatorios, etc. En definitiva, é un taboleiro no cal está toda a información que precisa coñecer o alumnado para poder cursar con éxito a materia. Debemos de ter en conta que son moitos os pais que axudan aos alumnos nos seus fogares e eles non contan con esta información agás que apareza nalgún sitio. O foro de novas é o sitio idóneo.

Debemos ter en conta que o Foro de novas a información flúe de maneira unidireccional, desde o docente ao alumnado. Se un alumno ten dúbidas debe de empregar o foro de dúbidas. Por cada nova que o docente cree no Foro de novas, o alumnado recibe unha notificación. Debemos de ter claro que o aviso non o recibe de maneira instantánea, senón cando se execute no servidor unha tarefa cron.

 

9. Foro de dúbidas

Como o seu nome indica serve para a aclaración de dúbidas. A un alumno chegaralle unha notificación de cada unha das respostas que se dán no foro sempre e cando estea subscrito.

Para engadir un foro, o profesor debe de activar a edición e logo clic en Engadir unha actividade ou recurso:

 

10. Inserir libro de Edebé

a. Desde as pestanas

O profesor non pode esar en modo edición.

Unha vez escollida a unidade didáctica e a sección na que se quere inserila, débese premer no botón de sincronizar (no fondo da páxina)

b. Desde atopar recursos > búsqueda avanzada

11. Libros de Planeta (profe e alumno)

a. Desde as lapelas

b. Desde engadir Actividade

i. Activar edición

ii. Engadir actividades ou recursos

Seleccionamos curso, materia e tema

Gardar e presentar

12. Libros de Netex (scorm e smart)

a. Formato Scorm.

i. Desde Atopar recursos > Búsqueda avanzada

ii. Desde as lapelas

b. Forma Smart

Desde Engadir activides e recursos > Smart ClassRoom

 

13. Creación de etiquetas

En ocasións, desexamos que a apariencia dunha aula virtual sexa parecida a unha páxina web. Con isto acadamos que certa estética. Vexamos un exemplo:

O primeiro que facemos é engadir a etiqueta Pai, neste exemplo é a etiqueta onde aparece o logotipo de Writer

i. Engadir unha actividade ou un recurso > Etiqueta

2. Subimos a imaxe do logotipo de writer

https://i.ytimg.com/vi/XusjjbBm81s/maxresdefault.jpg

 

 

Se desexamos darlle un cor de fondo engadimos un pouco de código html

Ao pinchar na icona de html veremos un texto parecido ao seguinte:

<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>

O que debemos de facer é engadir ao principio do mesmo:

<div class="alert alert-info" role="alert">

Se desexamos outro cor diferente podemos empregar:

<div class="alert alert-success" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-danger" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-warning" role="alert"> </div>
<div class="alert alert-info" role="alert"> </div>

E no final do código pechamos a etiqueta div con:

</div>

Quedando do seguinte xeito:

<div class="alert alert-info" role="alert">
<p style="text-align: center;"><img src="https://evaformacion.edu.xunta.gal/draftfile.php/975759/user/draft/115690697/libreoffice.png" alt="" role="presentation" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="200" height="206"><br></p>
</div>

Seguidamente duplicamos esta etiqueta e movémola á dereita. Será a etiqueta fillo:

E xa na etiqueta fillo, volvemos a editar e escollemos opción Mover cara á dereita

E procedemos a eliminar o logotipo e engadir a información que vexamos de interese.

 

En ocasións non queremos andar configurando manualmente o dispositivo de saída de pulseaudio, como facemos co pavucontrol

O primeiro que facemos é comprobar as posibles tarxetas de son dispoñibles no sistema, ou ben en rede, no caso que o pulseaudio o teñamos instalado noutro computador.

pacmd list-sinks

E aparecerán listadas en diferentes index. Neste equipo, por exemplo só ten en funcionamento unha tarxeta estéreo analóxica:


 * index: 0
  name: <alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo>

 

Para fixala activa, escribimos a seguinte orde:

echo "set-default-sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" | pacmd

 

Pero a súa vez, cada tarxeta da múltiples saídas, para altafalantes, liña de saída, ou auriculares, por exemplo. Podemos configurar manualmente no pavucontrol para ver como se denomina o port activo (o dispositivo ao que estamos mandando o son)

pacmd list | grep "active port"

Se queremos fixar esta saída por defecto

pacmd set-sink-port 0 analog-output-lineout

Sen embargo, ao reiniciar perderemos os cambios. Se queremos que queden fixados e se manteñan os cambios ao reiniciar debemos de editar o seguinte ficheiro:

sudo nano /etc/pulse/default.pa

E engadir a tarxeta de son e o porto ou dispositivo de saída que queiramos fixar por defecto.

#dispositivo de saída por defecto
set-default-sink alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo" 
set-sink-port 0 analog-output-lineout