Descargar Script bits

Para executar o script seguimos estes pasos:

Descargamos ficheiro e imos ao cartafol de Descargas

cd /home/usuario/Descargas

Escalamos privilexios

sudo su

Dámoslle permisos de execución sudo

chmod +x mblock.sh 

Executamos o script

./mblock.sh

Paso 1. Instalación de Arduino

sudo update

sudo apt-get install arduino

Paso 2. Instalación de mBlock

En primeiro lugar instalamos a seguinte librería:

sudo apt-get install libgconf-2-4

Descargamos a versión de mblock

wget http://mblock.makeblock.com/mBlock4.0/mBlock_4.0.4_amd64.deb

Procedemos a instalalo. Podemos facelo co gDebi ou ben co terminal. No segundo caso sería así:

sudo dpkg -i mBlock_4.0.4_amd64.deb

Pero é necesario que baixemos unhas cantas librerías

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangoft2-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpangocairo-1.0.so.0

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0.4000.14

wget http://atio.es/pub/libpango-1.0.so.0

Copiamos este ficheiros no seguinte cartafol: e as copiemos en /opt/makeblock/mBlock

Se accedemos ao menú de aplicativos, xa atopamos o programa no apartado de outras

4. Intalación das librerías de makeblock para Arduino

Tamén deberemos de instalar as librerías de makeblock para Arduino. Descargámolas do seguinte enderezo:

https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries/archive/master.zip

Descomprimimos o ficheiro master.zip, e copiamos a carpeta makeblock na carpeta na que está instalado o Arduino. Para coñecer esta carpeta, o máis sinxelo de abrir o Synaptic e buscar Arduino

cp -rp /home/usuario/Descargas/Makeblock-Libraries-master/ /usr/share/arduino/lib

 

5. Enchufar o robot a un porto usb, e acendelo.

No mblock á dereita aparece un enlace chamado connect. Se prememos nel e escollemos a opción USB

connect

Debe de aparecer no selector, e seguidamente prememos en connect.

 

6. Do deseño á compilación e cargado do código  no mbot

Deseñamos o programa en mBlock. Unha vez que o teñamos deseñado, pinchamos en Edit>Arduino mode, para ver o código processing. Seguidamente pinchamos en Edit with Arduino IDE

EDIT

Automaticamente ábrese o IDE de Arduino, co código importado de mBlock. No Arduino debemos de elixir a placa Arduino UNO e en porto escollemos a opción USB0. Desde Arduino, tan só debemos de facer un clic en probar e subir.

No caso de que escollamos un programa de exemplo no arduino, debemos de cambiar a chamada á librería #include "MeOrion.h" por a librería #include "MeMcore.h"

mcore

Polo tanto, empregamos a interface de mBlock para deseñar o programa por bloques e o ide de Arduino para subilo ao mbot. Obviamente tamén podemos deseñar o programa directamente no IDE de Arduino en código processing, cando teñamos certa experiencia co deseño de bloques.

Se desexas instalar a versión 3 de Scratch, o máis sinxelo é que instales Scratux, que non deixa de ser o proxecto Scratch versión 3, pero cun método de instalación sinxelo.

https://scratux.org/#download

 

No caso de Debian e Ubuntu podes instalalo seguindo as instrucións que podes atopar na páxina de scratux.org.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61

echo "deb https://dl.bintray.com/scratux/stable focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install scratux

 

E se queres ver un modo de instalación empregando nodejs e electron podes empregar o seguinte script. É cun método moito máis laborioso, que funciona en Debian Strecht e Buster, sen embargo non funciona en Ubuntu e as súas distribucións derivadas. Simplemente é unha curiosidade.

 

Descargar Script 64 bits

#!/bin/sh

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then                       
    echo "Debes de ter dereitos de root" >&2            
    exit 1
fi

# INSTALAR ELECTRÓN
apt update
sudo apt install -y build-essential
sudo apt-get install -y curl software-properties-common
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
sudo apt-get install --reinstall -yq nodejs
sudo apt-get install --reinstall -yq yarn
sudo apt-get install --reinstall -yq gdebi p7zip-full
cd ~
npm install electron --save-dev


# DESCOMPRIMIR SCRATCH-DESKTOP
rm -rf /tmp/scratch-desktop
mkdir /tmp/scratch-desktop
wget --max-redirect 5 -c -O /tmp/scratch-desktop.exe 'https://downloads.scratch.mit.edu/desktop/Scratch%20Setup.exe'
7za x -aoa -y /tmp/scratch-desktop.exe -o/tmp/scratch-desktop


# CREAR A APLICACIÓN ELECTRON
cp -rf ~/node_modules/electron/dist/* /tmp/scratch-desktop/
ln -fsr /tmp/scratch-desktop/electron /tmp/scratch-desktop/scratch-desktop


# CONFIGURAR PERMISOS
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/locales
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/swiftshader
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static
chmod 755 /tmp/scratch-desktop/resources/static/assets


# ACADAR A ICONA DA APLICACIÓN
wget -c -O /tmp/scratch-desktop/resources/Icon.png 'https://scratch.mit.edu/images/download/icon.png'


# CREACIÓN DO PAQUETE DEB
cd ~
npm install electron-installer-debian
wget -c -O /tmp/config-deb.json 'https://gist.githubusercontent.com/lyshie/0c49393076b8b375ca1bd98c28f95fb0/raw/223cc112d99c3bdc1829fc25b19c260856134a82/config-deb.json'
~/node_modules/.bin/electron-installer-debian --config /tmp/config-deb.json


# INSTALAR O PAQUETE DEB
dpkg -i /tmp/scratch-desktop*.deb

 

Nas distribucións con arquitectura de 64 bits podemos instalar a aplicación Google Chrome. Para saber que arquitectura posúe o noso sistema operativo podemos empregar a seguinte instrución:

uname -r

 

Neste caso dispoñemos do kernel coa versión 4.9 e para unha arquitectura de 64 bits. Polo tanto podemos instalar o Google Chrome

Podemos facelo de varios xeitos.

1. Quizáis a máis sinxela sexa descargar o seguinte paquete .deb e instalámolo coa aplicación gdebi

https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

2. Tamén podemos instalar o paquete gdebi desde o terminal

su root

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

 

3. Tamén podemos engadir o respositorio ao sistema e non empregar os paquetes .deb

a. Editamos o repositorio google-chrome.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

b. Pegamos a seguinte entrada

deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

Gardamos e saímos (Ctrl + o e Ctrl + x)

c. Engadimos a clave pública e importámola ao sistema

wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
signing key chrome sudo apt-key add linux_signing_key.pub

d. Actulizamos o listado de repositorios

apt update

e. Instalamos a aplicación

apt install google-chrome-stable

 

1. Seleccionar o programa para escanear.

Menú de Aplicativos > Gráficos > Escáner sinxelo

2. Seleccionar o dispositivo, no caso de que nun funcione ao pinchar en Escanear

Se no listado escáneres dispoñibles non aparece o PIC 0891, apagar e acender de novo a impresora e pechar e abrir de novo a aplicación Escáner sinxelo.

2. Escanear

 

1. Descargar unha versión portable e executala desde a conta de sen necesidade de instalala

2. Instalando a versión do repositorio da distribución

Cada distribución ten un repositorio con aplicacións para descargar e instalar. De certa maneira temos garantía de que as versións que están no repositorio funcionan correctamente na distribución que teñamos instalada. Sen embargo con toda probabilidade non será a última versión do software a instalar.

su root (e inserimos o contrasinal do usuario root)

apt update

apt install libreoffice

3. Instalando a través dun script

4. Con paquetes Flatpak

5. Con paquetes Snap (para Ubuntu)

Moitos usuarios non acaban de verlle vantaxes ao botón de dobrar que aparece na barra superior dos programas, resultándolle molesta a desaparición da aplicación dun primeiro plano da pantalla. Vexamos como se desactiva:

Debemos de pinchar en Menú de aplicativos > Configuración > Xestor de configuración. Tamén podemos escribir no terminal a orde:

xfce4-settings-manager

Clic en Xestor de xanelas

Na disposición dos botóns, arrastramos o botón á zona de oculto

 

 

O tamaño máximo dos fichieros que pode subir un usuario á aula virtual Moodle queda definido por varias variables.

1. A primeira delas é na propia configuración do servidor, concretamente no php.ini. Se temos acceso completo ao sistema, podemos mudar as seguintes etiquetas na ruta /etc/php/version/apache2/php.ini

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 100M

; Must be greater than or equal to upload_max_filesize
post_max_size = 100M

2. Na configuración da Administración do sitio do Moodle, no caso de contar co rol de administrador.

a. Tamaño máximo dos ficheiros enviados. Isto serve para que un docente poida subir un ficheiro para restaurar unha aula, por exemploAdministración do sitio > Seguranza > Polítcias do sitio > Tamaño máximo do ficheiro enviado

b. Entrega de ficheiros na tarefas. Vale para establecer o tamáño máximo dun ficheiro que envíe un alumno ao docente para posteriormente ser avaliado

Administración do sitio > Módulos de actividade > Tarefa > Engadidos de entregas > Entrega de fichieros > Tamaño máximo da entrega

 

3. Na administración do curso o profesorado pode limitar no seu propio curso o tamaño máximo. Entrando no curso que desexemos configurar:

 

Administración do curso > Editar a configuración > Ficheiros e envíos > Tamaño máximo do envío

 

Descargar Script 64 bits

Descargar Script 32 bits

#!/bin/bash

# AVISO DEREITOS DE ROOT
if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de ter dereitos de root" >&2      
  exit 1
fi

#ACTUALIZACIÓN DAS FONTES
apt update

#DESINSTALACIÓN DA VERSIÓN INSTALADA
apt-get remove libreoffice* -y
apt-get purge libreoffice* -y
cd /tmp/
mkdir libreoffice
cd libreoffice

#DESCARGA E INSTALACIÓN DA VERSIÓN 7.0.2

wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_langpack_gl.tar.gz
wget -c http://ftp.cixug.es/tdf/libreoffice/stable/7.0.2/deb/x86_64/LibreOffice_7.0.2_Linux_x86-64_deb_helppack_gl.tar.gz
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*langpack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*/DEBS/
dpkg -i *.deb
tar xzvf /tmp/libreoffice/LibreOffice*helppack_gl.tar.gz
cd LibreOffice*helppack_gl/DEBS/
dpkg -i *.deb
rm -R /tmp/libreoffice

# BORRAMOS ACCESO DIRECTOS A LIBREOFFICE NO CARTAFOL DOS USUARIOS .local/share/applications/

UHOME="/home"
conf=".local/share/applications"

# LISTADO DE TODOS OS USUARIOS
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"
for u in $_USERS
do
  _dir="${UHOME}/${u}/${conf}"
  if [ -d "$_dir" ]
  then
   ruta=$_dir$FILE
   rm ${ruta}/libreoffice*.desktop        
  fi
done

#INSTALACIÓN DE LIBREOFFICE-COMMON PARA VISUALIZAR AS ICONAS
apt install libreoffice-common -y

 

Queiramos ou non a estética gústanos a todos, fainos mover, ilusionar. As tendas comerciais téñeno moi claro. Imaxinades un Mc Donalds nunha nave industrial construída con bloques e teito de fibrocemento?. Non, non é posible.

Polo tanto, debemos de coidar a estética da aula virtual, en primeiro lugar sendo ordenados e moi amables na participación dos foros e mensaxería en xeral. Un espazo no que os usuario teñan o perfil ben configurado co seu abatar. No caso de inserir textos mediante páxinas, por exemplo, é moi interesante inserir títulos con letra de maior tamaño e fontes distintas e empregar os puntos aparte para que o lector poida facer un descanso na lectura que convide á reflexión. Tamén é moi interesante  empregar etiquetas, botóns, táboas con cores, etc. En definitiva, trátase de darlle un aspecto un pouco máis humano a unha máquina.

Dispoñemos de software moi útil para personalizar a aula virtual. Destaco o Gimp e o Inkscape para inserir imaxes personalizadas e o Visual Studio Code ou o forlk VSCodium para a edición de código html, css ou javascript.

 

PERSONALIZAR O CABECEIRO

 

Activa a edición no teu curso


    1. No "Bloque 0" do curso (o primeiro que aparece, onde está situado o "Foro de novas"), pulsa sobre a icona de "Editar o resumo"


    2. Usando o editor de texto, crea un encabezado para o teu curso, de acordo aos seguintes criterios:


    • Deixa marcada a opción "Empregar o nome predeterminado da sección"
    • No caso en que non queiramos engadir unha imaxe, podemos inserir un texto. Así, no campo "Resumo" introduce o título da asignatura (ou materia) sobre a que vas a crear os temas do curso. Este título deberá ter un tamaño de letra de 24 pt. (ou máis) en cor azul ou calquera outra cor diferente á negra.
    • A continuación, no mesmo campo "Resumo" introduce un pequeno párrafo de benvida e/ou presentación do teu curso. Este párrafo debe levar un tamaño de letra inferior a 24 pt., e agora sí, en cor negra.
    • Sería moi interesante insertar unha imaxe que sirva como encabezado para o teu curso, pero ten coidado co tamaño desta imaxe xa que se é demasiado grande desplazará hacia abaixo todos os temas do curso.  Para isto recomendo empregar o software Inkscape


      a. Seleccionamos a opción Crear rectángulos e cadrados. E trazamos un rectángulo. Darémoslle unhas dimensións de 980x150 pixeles por exemplo

    b. Cambiámoslle a cor. Como traballamos con xente nova e optimista, poñamos cores atrevidas!

c. Podemos engadir un pequeno logo, debuxiño, etc. Dispoñemos de moitos bancos de imaxes, como os que puxen na seguinte páxina: https://blog.atio.es/node/247. A min as imaxes que máis me gustan son os ficheiros svg, xa que se escalan sen perder calidade e podemos darlle movemento ou cambiar as propiedades con javascript. Un par delas que me gustan son:
https://www.freevector.com/
https://www.freepik.es/
Descargamos un logo que nos guste e inserímolo dentro do fondo que deseñamos os pasos anteriores
https://www.freevector.com/computer-kid
Neste caso trátase dunha imaxe de adobe, con extensión ai, pero compatible con Inkscape

d. Ficheiro > Importar (todos os ficheiros) e seleccionamos a imaxe
e. Escalamos a imaxe, seleccionando a imaxe por unha esquina e premendo a tecla Ctrl
f. Desagrupamos a imaxe e eliminamos o fondo. Pode quedar algo así. Gústache?

g. Ficheiro > Propiedades do documento > Redimensionar a páxina ao contido...> Redimensionar a páxina ao debuxo ou á sección
j. Ficheiro > gardar como > cabeceiro.svg
k. Xa no moodle insertarmos a imaxe. En apariencia dámoslle un ancho de 100%, para que se axuste ao ancho máximo dispoñible. O alto deixámolo en branco

 

Para finalizar pulsa o botón "Gardar modificacións" , e observamos o resultado

 

Descargar Script para 64 bits

Descargar Script para 32bits

1. Combrobar a arquitectura do equipo

uname -r

(se pon ...386, trátase dun equipo 32 bits, e se aparece  ...amd64, trátase dunha arquitectura 64 bits)
2. Descargar o ficheiro axeitado á arquitectura
3. Abrir o emulador de terminal
4. Escalar os privilexios a root

su root


5. Ir á carpeta de descargas

cd /home/usuario/Descargas


6. Darlle permisos de execución ao ficheiro:

chmod +x install_firefox.sh

ou

chmod +x install_firefox386.sh


7. Procedes a instalar o programa

./install_firefox.sh 

(fíxarse ben no punto antes da barra)

 

Aquí podes visualizar o código do script para analizar o seu funcionamento:

USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`
HOME_USER_NAME=/home/$USER_NAME

if [ `id -u` -ne 0 ]; then            
  echo "Debes de contar con privilexios sudo ou root" >&2
  exit 1
fi
apt remove --purge firefox-esr firefox -y
apt autoremove
sudo rm -r ~/.mozilla
wget "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=gl" -O latest-firefox.tar.bz2
rm -r /opt/firefox
tar -jxvf latest-firefox.tar.bz2 -C /opt
echo 'Firefox instalado'
ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox
touch test.desktop
echo -e "[Desktop Entry]\nName=Firefox\nComment=Navegador web\nGenericName=Web Browser\nX-GNOME-FullName=Firefox ''Su versión'' Web Browser\nExec=/opt/firefox/firefox %u\nTerminal=false\nX-MultipleArgs=false\nType=Application\nIcon=/opt/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png\nCategories=Network;WebBrowser;\nMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;application/rss+xml;application/rdf+xml;image/gif;image/jpeg;image/png;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;\nStartupWMClass=Firefox\nStartupNotify=true\nPath=" > test.desktop
mv test.desktop /usr/share/applications/firefox.desktop
ln -s /usr/share/applications/firefox.desktop $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
chmod +x $HOME_USER_NAME/Escritorio/firefox.desktop
rm latest-firefox.tar.bz2